Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

6. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

 

Geplaatst aandelen- kapitaal

Agio

Wettelijke reserve deelnemingen

Wettelijke reserve omrekenings- verschillen

Wettelijke reserve immateriële vaste activa

Overige reserves

Te bestemmen resultaat

Totaal

1 januari 2020

900.000

391.200

66.800

8.216

-

2.350.245

238.860

3.955.321

         

Resultaat 2020

-

-

-

-

-

-

351.718

351.718

Uitgekeerd dividend 2019

-

-

-

-

-

-

-98.458

-98.458

Bestemming resultaat 2019

-

-

-

-

-

140.402

-140.402

-

Reserve omrekeningsverschillen

-

-

-

-27.885

-

-

-

-27.885

Reserve deelnemingen

-

-

2.440

-

-

-2.440

-

-

Totaal mutaties 2020

-

-

2.440

-27.885

-

137.962

112.858

225.375

         

1 januari 2021

900.000

391.200

69.240

-19.669

-

2.488.207

351.718

4.180.696

         

Resultaat 2021

-

-

-

-

-

-

247.231

247.231

Uitgekeerd dividend 2020

-

-

-

-

-

-

-120.536

-120.536

Bestemming resultaat 2020

-

-

-

-

-

231.182

-231.182

-

Reserve omrekeningsverschillen

-

-

-

6.491

-

-

-

6.491

Reserve deelnemingen

-

-

-8.126

-

-

8.126

-

-

Mutatie reserve imva

 

-

 

-

57.070

-57.070

-

-

Totaal mutaties 2021

-

-

-8.126

6.491

57.070

182.238

-104.487

133.186

         

31 december 2021

900.000

391.200

61.114

-13.178

57.070

2.670.445

247.231

4.313.882

(Bedragen x € 1.000)

   

Resultaat 2021

Het resultaat 2021 is 247,2 miljoen euro (2020: 351,7 miljoen euro).

Aandelenkapitaal

Het maatschappelijk kapitaal van de onderneming bedraagt 3 miljard euro, verdeeld in 3 miljard doorlopend genummerde gewone aandelen van 1 euro elk.

Het geplaatste en gestorte aandelenkapitaal is ultimo 2021 900 miljoen euro en bestaat uit 900 miljoen gewone aandelen van 1 euro nominaal.

Wettelijke reserves

De wettelijke reserves hebben betrekking op de reserve deelnemingen voor positieve resultaten van deelnemingen waarvan uitkering niet kan worden bewerkstelligd en de reserve omrekeningsverschillen in verband met het aanhouden van deelnemingen in vreemde valuta. 

In 2021 is de immateriële vaste activa vanwege de toenemende omvang separaat gepresenteerd van de materiële vaste activa. Daarbij is eveneens de wettelijke reserve voor geactiveerde kosten van ontwikkeling gevormd ten laste van de overige reserves.

Deel deze pagina: