Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8. Langlopende schulden

 

Krediet instellingen

Kapitaalmarkt financiering

Afkoop erfpacht

Overige langlopende schulden

Overlopende passiva

Totaal

       

Boekwaarde per 1 januari 2021

945.641

125.000

125.253

8.230

149.570

1.353.694

Nieuwe financiering

80.000

171.792

-

-

-

251.792

Afkoop renteswap

-

-

-

-

150.000

150.000

Aflossingen

-10.497

-105.000

-

-

-

-115.497

Ontvangen reservation fees

-

-

-

-

7.558

7.558

Amortisatie

-

-

-

-

-6.672

-6.672

Herrubricering naar kortlopende schulden

-

-

-

-

-8.823

-8.823

Vrijval

-

-

-

-

-2.061

-2.061

Overige mutaties

-

83

-3.534

2.905

-

-546

       

Boekwaarde per 31 december 2021

1.015.144

191.875

121.719

11.135

289.572

1.629.445

Waarvan:

      

looptijd < 1 jaar

10.497

-

3.539

-

-

14.036

looptijd >= 1 en <= 5 jaar

191.441

8.000

13.722

7.609

39.641

260.413

looptijd > 5 jaar

813.206

183.875

104.458

3.526

249.931

1.354.996

(Bedragen x € 1.000)

      

Schulden aan kredietinstellingen

De schulden aan kredietinstellingen zijn toegenomen door het aantrekken van nieuwe financieringen. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft voor 80,0 miljoen euro aan leningen met een vaste rente en een looptijd van 4-5 jaar aangetrokken en voor 10,5 miljoen euro afgelost. De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen is deels variabel en gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 33,3 basispunt. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’). Voor de schulden aan kredietinstellingen zijn geen zekerheden afgegeven.

Schulden kapitaalmarktfinanciering

Alle kapitaalmarktfinanciering kent een vaste rente (gemiddeld 1,12%).

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft in 2021 kapitaalmarktfinanciering met een vaste rente aangetrokken voor nominaal 175,0 miljoen euro met een looptijd van 30 jaar. Hier tegenover staat de vervroegde aflossing van in 2018 aangetrokken kapitaalmarktfinanciering van 60,0 miljoen euro en de aflossing van in 2020 aangetrokken kapitaalmarktfinanciering van 45,0 miljoen euro. Voor de kapitaalmarktfinanciering zijn geen zekerheden afgegeven.

Afkoop erfpacht

Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.

Overige langlopende schulden

De overige langlopende schulden zien voornamelijk toe op de bijdrage in het onderhoud spoor Maasvlakte 2.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan voor 151,6 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees. Hiervan heeft 100,3 miljoen euro betrekking op terreinen die nog in gebruik genomen moeten worden. In 2021 is een bedrag van 1,8 miljoen euro aan reservation fees vrijgevallen. Daarnaast bestaat de overlopende passiva voor 134,5 miljoen euro uit de afkoop van de renteswap. Voor verdere toelichting inzake de afkoop renteswap zie Hoofdstuk 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.

Faciliteiten voor langlopende schulden

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,5 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.

Er zijn geen langlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen.

Deel deze pagina: