Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Resultaatverwerking

Het resultaat na belastingen over de eerste helft van 2023 bedraagt 116,5 miljoen euro. Dit is verwerkt in de halfjaarcijfers van 2023 als ‘Te bestemmen resultaat’, als onderdeel van het eigen vermogen.

Gebeurtenissen na balansdatum

Er zijn geen gebeurtenissen na balansdatum geweest die nadere informatie geven over de feitelijke situatie per balansdatum dan wel van belang zijn voor de oordeelsvorming van de gebruikers van het halfjaarbericht.

Beoordelingsverklaring

Aan: de algemene directie van Havenbedrijf Rotterdam N.V.

1 Ter inleiding

1.1 Mijlpalen 2023

Porthos heeft de definitieve investeringsbeslissing genomen. In 2024 start in Rotterdam de bouw van het eerste grote systeem voor CO2-transport en -opslag in Nederland.

1.2 Voorwoord Algemene directie

Samen met onze klanten en stakeholders creëren we in de Rotterdamse haven economische en maatschappelijke waarde. Dat doen we voor de regio, Nederland, Noordwest-Europa en wereldwijd.

2 Het Havenbedrijf Rotterdam

2.1 Profiel van het Havenbedrijf Rotterdam

Het Havenbedrijf Rotterdam is een zelfstandig opererend bedrijf, opgericht om de haven van Rotterdam te ontwikkelen. De gemeente Rotterdam en de Nederlandse Staat zijn de twee aandeelhouders.

2.2 Trends en toekomst

Belangrijke trends en ontwikkelingen hebben invloed op de wereld om ons heen en daarmee op de toekomst van het Rotterdamse haven- en industriecomplex.

2.3 Hoe wij waarde creëren

Als ontwikkelaar van de Rotterdamse haven werken we actief aan het vergroten van onze positieve impact en daarmee ook aan het verhogen van de economische en maatschappelijke waarde voor onze stakeholders.

Toon meer resultaten