Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

20. Bezoldiging commissarissen en bestuurders

Commissarissen

Het RvC-voorzitterschap wordt vanaf 1 januari 2018 bekleed door mevrouw Maes. In 2021 is de heer Frohn per 24 maart 2021 vertrokken als lid van de Raad van Commissarissen en per 1 oktober 2021 is de heer Timmermans toegetreden tot de Raad van Commissarissen.

De heer van Benten is voorzitter van de remuneratiecommissie en vormt samen met mevrouw Maes de remuneratiecommissie.

De auditcommissie bestond in 2021 uit de heer Frohn (tot 24 maart 2021), de heer Sondag en mevrouw Dalstra. Mevrouw Dalstra heeft per 1 april 2021 het voorzitterschap van de auditcommissie overgenomen van de heer Frohn. De heer Timmermans is per 1 november 2021 lid geworden van de auditcommissie.

De zittingstermijnen van de commissarissen en de bezoldigingen zijn als volgt:

  

Aanvang 1e termijn

Datum afloop huidige termijn

2021

2020

M.H. (Miriam) Maes

 

01-01-2016

31-12-2023

40.007

39.424

Drs. W.F. (Wouter) van Benten

 

01-09-2018

31-08-2022

34.292

38.037

Mr. L.M. (Ruud) Sondag

 

01-05-2020

30-04-2023

34.292

22.695

Ir. N.G. (Nynke) Dalstra

 

15-12-2020

14-12-2024

34.292

1.191

J.V. (Koos) Timmermans

 

01-10-2021

30-09-2025

8.097

-

Drs. R. (Robert) Frohn

 

01-01-2012

24-03-2021

8.573

33.792

Mr. I.D. (Ingrid) Thijssen

 

01-09-2018

01-05-2020

-

12.947

TOTAAL

   

159.553

148.086

(Bedragen x € 1)

     

Een Commissaris treedt uiterlijk af op de algemene vergadering die plaatsheeft na de datum waarop diens zittingstermijn afloopt, behoudens de mogelijkheid van herbenoeming. De huidige zittingstermijnen zijn opgenomen in het voorgaande overzicht.

De aandeelhouders hebben in 2017 besloten dat de vergoeding van de leden van de Raad van Commissarissen jaarlijks verhoogd mag worden met een percentage dat gelijk is aan de structurele cao-loonontwikkeling van het Havenbedrijf Rotterdam. Voor het jaar 2021 is geen verhoging van toepassing.

Voor 2021 bedraagt de bezoldiging van de voorzitter van de Raad van Commissarissen 34.292 euro. Voor de leden bedraagt de bezoldiging 28.576 euro. Daarnaast wordt aan commissarissen die zitting hebben in de auditcommissie of de remuneratiecommissie een vergoeding verstrekt van 5.716 euro per jaar.

Bestuurders

De Algemene Directie van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat eind 2021 uit de volgende bestuurders:

Drs. A.S. (Allard) Castelein

Drs. V.D.I.V. (Vivienne) de Leeuw

Ir. B. (Boudewijn) Siemons

President Directeur (CEO)

Directeur Financiën & Informatievoorziening (CFO)

Directeur Infrastructuur & Maritieme Zaken (COO)

De heer Castelein is herbenoemd als CEO voor de periode 1 januari 2022 tot 15 juli 2023.

Beloningsbeleid bestuurders

Op 28-5-2019 is het nieuwe beloningsbeleid van de Algemene Directie vastgesteld door de Algemene Vergadering. Het Havenbedrijf biedt een arbeidsvoorwaardenpakket bestaande uit een basissalaris, een variabel inkomen van maximaal 20% (gerelateerd aan jaarlijkse doelstellingen), een bijdrage in pensioenpremie evenals de betaling van sociale premies en overige emolumenten. De Raad van Commissarissen handelt binnen de kaders van dit beloningsbeleid.

Basissalaris 2021

In 2021 zijn onderstaande basissalarissen toegekend. De (vaste) basissalarissen van de leden van de Algemene Directie zijn conform het beloningsbeleid in 2020 o.a. verhoogd met een percentage dat gelijk is aan de in de CAO afgesproken structurele loonontwikkeling (3% per 1 juli 2020). In het jaar 2021 is er geen structurele verhoging van toepassing. De basissalarissen zijn inclusief vakantiegeld.

 

Aanvang termijn

Einde termijn

2021

2020

A.S. Castelein

 

01-01-2014

15-07-2023

423.235

417.072

V.D.I.V. de Leeuw

 

01-07-2019

30-06-2023

293.499

282.170

B. Siemons

 

01-10-2020

30-09-2024

338.061

84.515

R. Paul

 

01-09-2012

31-08-2020

-

220.468

TOTAAL

1.054.795

1.004.225

(Bedragen x € 1)

     

Variabel inkomen

In het beloningsbeleid is opgenomen dat het variabele deel gekoppeld is aan vooraf door de Raad van Commissarissen vastgestelde prestatiedoelen die voor minimaal 20% gerelateerd zijn aan publieke/ maatschappelijke targets. De variabele beloning in 2021 bedraagt maximaal 20% van het geldende basissalaris en is volledig gerelateerd aan jaarlijkse doelstellingen. Over het variabele inkomen wordt geen pensioen opgebouwd. De Raad van Commissarissen heeft de discretionaire bevoegdheid om het variabele inkomen in bepaalde gevallen bij te stellen. Daarnaast heeft de Raad van Commissarissen de beschikking over een ‘clawback’ clausule voor reeds toegekende variabele beloningen.

Doelstellingen 2021

De doelstellingen voor 2021 hebben voor 40% een publiek/maatschappelijk karakter gerelateerd aan duurzaamheid en het stimuleren van de arbeidsmarkt als invulling voor het creëren van uitstekende vestigingslocaties. De overige doelstellingen hebben o.a. betrekking op de voortgang op het gebied van digitalisering en het operationeel resultaat.

Onderstaande toekenningen zijn vastgesteld door de Raad van Commissarissen op basis van de mate waarin de doelstellingen zijn gehaald. De bedragen van 2021 worden in 2022 uitgekeerd.

 

2021

Score

2020

Score

A.S. Castelein

 

65.178

77,00%

75.073

90,00%

V.D.I.V. de Leeuw

 

45.199

77,00%

50.791

90,00%

B. Siemons

 

52.061

77,00%

-

-

R. Paul

 

-

-

39.684

90,00%

TOTAAL

162.438

 

165.548

 

(Bedragen x € 1)

     

De dalingen ten opzichte van 2020 worden in 2021 veroorzaakt door een combinatie van een hogere grondslag (basissalaris) en een lager realisatiepercentage.

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

De leden van de Algemene Directie zijn deelnemer van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds (ABP). De pensioenregeling van de bestuurders is gelijk aan de regeling voor de CAO-werknemers van het Havenbedrijf Rotterdam. De ABP-regeling is gebaseerd op het middelloonstelsel.

Aangezien het per 1 januari 2015 niet meer is toegestaan om pensioenaanspraken op te bouwen over het pensioengevend inkomen boven een jaarlijks vastgestelde opbouwgrens, heeft het Havenbedrijf Rotterdam een compensatieregeling pensioenen ingericht voor werknemers die op 31 december 2014 een arbeidsovereenkomst met het Havenbedrijf Rotterdam hadden. Het maximum pensioengevend inkomen waarover fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd is per 1 januari 2021 112.189 euro. Werknemers met een pensioengevend inkomen hoger dan 112.189 euro ontvangen over het pensioengevend inkomen hoger dan 112.189 euro een netto beschikbare premie van de werkgever. Het uitgangspunt van de compensatiemaatregel is een vergoeding voor het gemis aan pensioenopbouw en risicodekking nabestaanden zodanig dat voor het Havenbedrijf Rotterdam sprake is van kostenneutraliteit. De hoogte van de beschikbare premie wordt gebaseerd op een fiscaal geaccordeerde leeftijdsafhankelijke (bruto) fiscale premiestaffel en de werkgeverspremie van het ABP. De netto werkgeversbijdrage wordt gebruteerd. De regeling voor de directieleden is gelijk aan de regeling voor overige medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam.

In onderstaande tabel staan de kosten vermeld die gemoeid waren met de werkgeversbijdrage van de pensioenpremie en de compensatieregeling. De stijging van de werkgeversbijdrage pensioenkosten wordt veroorzaakt door een combinatie van personele mutaties, een hogere premiepercentage en een verhoging van het maximum pensioengevend inkomen waarover fiscaal gunstig pensioen kan worden opgebouwd.

De daling van de totale kosten voor de compensatieregeling pensioenen wordt voornamelijk veroorzaakt door een combinatie van:

•  een hoger pensioengevend inkomen en hogere premiepercentages

•  het vertrek in 2020 van de heer Paul waarvoor de compensatieregeling van toepassing was

Voor zowel mevrouw de Leeuw als de heer Siemons is de compensatieregeling niet van toepassing.

De door de werkgever betaalde premies voor sociale verzekeringen zijn afzonderlijk genoemd. Bij de overige emolumenten zijn onder andere naast de vaste onkostenvergoeding, de (mede) voor privégebruik ter beschikkingstelling van een auto verantwoord.

   

2021

2020

A.S. Castelein

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

33.125

30.160

 

Compensatieregeling pensioenen

 

70.445

67.886

 

Sociale lasten

 

12.716

12.797

 

Overige emolumenten

 

17.604

18.142

V.D.I.V. de Leeuw

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

28.041

25.768

 

Sociale lasten

 

12.716

12.797

 

Overige emolumenten

 

15.390

16.001

B. Siemons

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

29.962

6.938

 

Sociale lasten

 

12.716

3.199

 

Overige emolumenten

 

15.445

3.979

R. Paul

Werkgeversbijdrage pensioenkosten

 

-

18.286

 

Compensatieregeling pensioenen

 

-

31.886

 

Sociale lasten

 

-

8.531

 

Overige emolumenten

 

-

10.883

TOTAAL

248.160

267.253

(Bedragen x € 1)

    

Beëindigingsvergoeding

De aandeelhouders van Havenbedrijf Rotterdam hebben op voordracht van de Raad van Commissarissen de heer Castelein benoemd voor een derde termijn. De heer Castelein blijft tot 15 juli 2023 president-directeur van Havenbedrijf Rotterdam en zal daarna het Havenbedrijf verlaten. De op grond van de arbeidsovereenkomst afgesproken beëindigingsvergoeding bedraagt 12 maal het laatst genoten vaste maandsalaris. In het geval van de heer Castelein komt de bruto beëindigingsvergoeding aldus uit op 423.235 euro. Indien er voor beëindigingsdatum een structurele verhoging van het maandsalaris van toepassing is, dan zal de vergoeding daarop aangepast worden. De uitbetaling van de vergoeding zal in 2023 plaatsvinden.

Totale bezoldiging bestuurders

De totale bezoldiging per bestuurder omvat het basissalaris, variabel inkomen, pensioenkosten, sociale lasten, overige emolumenten en indien van toepassing een overeengekomen beëindigingsvergoeding.

A.S. Castelein

2021

2020

Basissalaris

  

423.235

417.072

Variabel inkomen korte termijn

  

65.178

75.073

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

  

133.890

128.985

Beëindigingsvergoeding*

  

423.235

-

TOTAAL

1.045.538

621.130

*De beëindigingsvergoeding zal in 2023 na afloop van de termijn uitgekeerd worden.

     

V.D.I.V. de Leeuw

2021

2020

Basissalaris

  

293.499

282.170

Variabel inkomen korte termijn

  

45.199

50.791

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

  

56.147

54.566

TOTAAL

394.845

387.527

     
     

B. Siemons

2021

2020

Basissalaris

  

338.061

84.515

Variabel inkomen korte termijn

  

52.061

-

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

  

58.123

14.117

TOTAAL

448.245

98.632

     
     

R. Paul

2021

2020

Basissalaris

  

-

220.468

Variabel inkomen korte termijn

  

-

39.684

Pensioenkosten, sociale lasten en overige emolumenten

  

-

69.586

Beëindigingsvergoeding

  

-

389.220

TOTAAL

-

718.958

(Bedragen x € 1)

    

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor haar bestuurders afgesloten. Er zijn geen leningen, voorschotten of garantstellingen ten behoeve van leden van de Algemene Directie of commissarissen verstrekt door het Havenbedrijf Rotterdam.

Voor nevenfuncties geldt een restrictief beleid; aanvaarding van nevenfuncties vereist expliciete goedkeuring van de Raad van Commissarissen.

Beloningsverhouding

Het Havenbedrijf Rotterdam hecht waarde aan open en transparante informatie over haar beloningsbeleid.

Om inzicht te geven in de verhouding van de beloning van onze CEO en de beloning van de overige medewerkers hebben wij de berekening van het Global Reporting Initiative (GRI) standaard 'G102-38' als uitgangspunt genomen. De beloningsverhouding geeft de ratio weer tussen de totale bezoldiging van de hoogst betaalde medewerker en de mediaan van de totale bezoldiging van alle overige medewerkers van HbR.

De berekening van de jaarlijkse bezoldiging is gebaseerd op de componenten vaste beloning, variabele beloning en pensioenkosten. Voor het vaststellen van de mediaan zijn alle medewerkers die in dienst zijn geweest meegenomen (exclusief de CEO). De bezoldiging voor parttime medewerkers is omgerekend naar voltijd equivalenten. In 2021 was de ratio 6,4 (2020: 6,4).

Deel deze pagina: