Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Winst-en-verliesrekening

 

Ref.

 

2021

  

2020

       

Netto-omzet

12

730.038

  

714.959

 

Overige bedrijfsopbrengsten

12

42.685

  

38.296

 
       

Som der bedrijfsopbrengsten

 

772.723

753.255

       

Lonen, salarissen en sociale lasten

13

-117.634

  

-116.219

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1

-189.947

  

-161.428

 

Overige bedrijfslasten

14

-142.855

  

-159.504

 
       

Som der bedrijfslasten

-450.436

-437.151

       

Bedrijfsresultaat

 

322.287

316.104

       

Financiële baten en lasten

16

 

-48.673

  

-45.343

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

 

273.614

270.761

       

Belastingen

17

 

-33.131

  

79.147

Resultaat deelnemingen

18

 

6.748

  

1.810

 

Resultaat na belastingen

 

247.231

351.718

(Bedragen x € 1.000)

      
Deel deze pagina: