Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Interactie met onze stakeholders

Als Havenbedrijf Rotterdam identificeren we verschillende groepen stakeholders: klanten, strategische stakeholders, medewerkers, omwonenden, publiek en leveranciers.

Selectie van onderwerpen 

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met verschillende stakeholdergroepen en is betrokken bij een veelvoud aan maatschappelijke onderwerpen.

Samenhang 

De speerpunten uit de ondernemingsstrategie 2020-2024 hangen samen met de thema’s die wij en onze stakeholders belangrijk vinden en die uit de materialiteitsanalyse naar voren kwamen.

Scope van het jaarverslag 

Met ons jaarverslag leggen we verantwoording af over onze activiteiten van 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021.

Verslaggevingsgrondslagen 

Het jaarverslag ontwikkelden we aan de hand van de meest recente richtlijnen en standaarden, alsmede enkele duurzaamheidskaders en verwachtingen vanuit samenwerkingsverbanden. Een selectie lichten we hieronder kort toe.

Kwaliteitsborging van het jaarverslag

De kwaliteit van ons jaarverslag wordt geborgd door ons Management Control Systeem en bestaande bronsystemen. De beoordeling op ons jaarverslag vindt plaats door de Interne Audit Dienst en de externe accountant.

Assurancerapport van de onafhankelijke accountant

Aan: de Algemene directie en de raad van commissarissen van Havenbedrijf Rotterdam N.V.

KPI’s en kerncijfers 

Een KPI is materieel voor het rapportagejaar indien deze inzicht geeft in de mate van realisatie van de strategische doelstellingen, ze van toepassing is op een materieel thema en er daadwerkelijk op is gestuurd door het management.

Kerncijfers 

Overslag Groot Rotterdam is inclusief overslag terminals Hoek van Holland, Dordrecht, Schiedam, Vlaardingen. Deze overslag betreft voor 2021 3,6% van het totale overslagvolume van de aan-en afvoer.

Global Reporting Initiative content index

Het Global Reporting Initiative (GRI) is de wereldwijd geaccepteerde standaard voor het rapporteren door organisaties over duurzaamheid. De GRI Standards kennen twee ‘in accordance’- opties die worden aangeduid met ‘Core’ en ‘Comprehensive’.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: