Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Afkortingen en begrippen

 

Afkorting/Begrip

Toelichting

A

Aanvaringen

Nautische ongevallen tussen schepen en andere (varende) objecten

 

ABP

Algemeen Burgelijk Pensioenfonds

 

Achterland

De gebieden die voor hun invoer en uitvoer zijn aangewezen op een haven

 

Additive Manufacturing

Techniek om 3D objecten te produceren door het laag-voor-laag toevoegen van materiaal

 

Agribulk

Agrarische massagoederen, zoals granen, oliehoudende zaden en veevoedergrondstoffen

 

AIVD

Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst

B

Barge

Binnenvaartschip

 

bbp

Bruto binnenlands product

 

Biomassa

Biologisch afbreekbaar deel van landbouwproducten en afvalstoffen dat wordt gebruikt voor energieopwekking

 

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

 

BPR

Binnenvaartpolitiereglement

 

Breakbulk

Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Breakbulk of stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen

 

BRG

Bestaand Rotterdams Gebied

 

Bulkgoed

Goederen die niet per stuk (zoals containers, dozen) maar los in het ruim van een schip worden gestort (bijv. ruwe olie, steenkolen, ijzererts, granen). Andere gebruikte termen voor bulkgoed zijn massagoed of stortgoed

C

CEO

Chief Executive Officer. Algemeen directeur

 

CER

Container Exchange Route

 

CES

Cluster Energie Strategie

 

CFO

Chief Financial Officer. Financieel directeur

 

CO2

Koolstofdioxide

 

CO2-afvang en -opslag

CO2 die ontstaat in een fabriek of energiecentrale wordt afgevangen. Vervolgens gaat de CO2, meestal vloeibaar gemaakt, per schip of via pijpleidingen naar opslagplaatsen. In Nederland ligt een CO2-leidingennetwerk, dat is bedoeld voor gebruik van CO2 in de gewassenteelt: het loopt van het Rotterdamse havengebied naar tuinders en kassen in het Westland

 

CO2 Footprint

Zie Footprint CO2

 

Congestie

Opstopping van containerbinnenvaart met vertraging in de afhandeling van containers als gevolg

 

COO

Chief Operating Officer. Operationeel directeur

 

Corporate Governance Code

Aanduiding van de manier waarop een bedrijf zijn organisatie stuurt. Van moderne (veelal beursgenoteerde) bedrijven wordt verwacht dat zij een duidelijke 'corporate governance code' geïmplementeerd hebben

 

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

 

CSR

Corporate Social Responsibility

D

DCF

Discounted Cash Flow

 

DCMR Milieudienst Rijnmond

Milieudienst van en voor de Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid- Holland. Werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten uit de regio Rijnmond

 

Deltalinqs

Belangenvereniging van ondernemers in de haven van Rotterdam

 

DHMR

De Divisie Havenmeester

 

DOE

Digital Operational Excellence

 

Droge bulk- of massagoederen

Vaste goederen die in bulk worden vervoerd zoals ertsen, steenkool en granen

E

EBIT

Earnings Before Interest and Tax. Maatstaf voor operationele inkomsten vóór aftrek van rente en belasting

 

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Operationele kasstroom

 

EBN

Energie Beheer Nederland

 

EBZ

Economic Board Zuid-Holland

 

EIB

Europese Investeringsbank

F

Feeder

Transportdienst die lokaal wordt gebruikt voor het aanleveren en afhalen van goederen

 

FERM

Initatief gericht op het delen van kennis en best practices tussen bedrijven op het gebied van cybersecurity

 

FIOD

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

 

Fit

 
 

Footprint CO2

Een milieumaat voor het bedrijfsleven. Bedrijven die hiermee bezig zijn maken op deze wijze inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar CO2-uitstoot kan worden gereduceerd

G

GRI

Global Reporting Initiative. Niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving

 

GWW

Grond Water Weg

H

Hamburg-Le Havre range

Gebied in West-Europa waar veel havens liggen. De grootste havens binnen deze range zijn Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, Hamburg en Le Havre. De totale markt waar wij ons marktaandeel op baseren bestaat uit de havens binnen deze reeks

 

HaMIS

Havenmeester Management Informatie Systeem. Een informatiesysteem voor scheepvaartbegeleiding

 

Havenvisie-partners

Havenbedrijf Rotterdam, Deltalinqs, gemeente Rotterdam, provincie Zuid- Holland en het Rijk

 

HbR

Havenbedrijf Rotterdam

 

HIC

Haven- en industriecomplex

 

HMNG

Harbour Master Next Generation

 

Hub

Mainport, middelpunt

I

IMO

International Maritime Organization

 

ISAE

International Standard on Assurance Engagements

 

ISO 14001

Internationale standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem

 

ISO 14064

Internationale eisen en richtlijnen voor monitoring en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen

 

ISO 55001

Internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een management systeem voor assetmanagement specificeert

 

ISPS

International Ship and Port facility Security code

 

ITF

International Transport-workers Federation

J

JDA

Joint development agreement

 

Joint venture

Samenwerking tussen 2 of meer ondernemingen

K

KPI

Kritieke prestatie-indicator

 

KRVE

Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht

 

Kton

Duizend ton (1 miljoen kilogram) = Kiloton

 

KvK

Kamer van Koophandel

L

License to operate

Mandaat van de omgeving (stakeholders) om te kunnen blijven opereren

 

LNG

Liquified Natural Gas. Aardgas in vloeibare vorm

 

LTIFR

Lost Time Injury Frequency Rate

 

LWA

Leerwerkakkoord

M

M4H

Merwe-Vierhavens

 

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, een onderdeel van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

MO

Medewerkersonderzoek

 

Modal shift

Verschuiving van vervoer over weg naar de schonere modaliteiten water en spoor

 

Mton

Miljoen ton = Megaton

 

MultiCore

Joint venture tussen Havenbedrijf Rotterdam en Vopak Chemicals Logistics. Exploitatie pijpleidingen

 

MW

Megawatt

N

NAP

Normaal Amsterdams Peil

 

Nat massagoed

Vloeibare bulkgoederen, zoals ruwe olie, vloeibaar aardgas

 

Nautisch ongeval

Een ongewilde gebeurtenis die een schip tijdens de vaart overkomt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nautische ongevallen, significante nautische ongevallen en zogenoemde bijnaaanvaringen (near-miss situations)

 

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 

NGD

Nautische gegarandeerde diepgang

 

NGO's

Niet- of non-gouvernementele organisatie

 

NO2

Stikstofdioxide

 

NSI

Nautische Safety Index

 

NVWA

Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit

O

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

 

Offshore

Activiteiten die op enige afstand van de kust plaatsvinden, meestal gericht op exploratie en winning van olie, wind en gas

 

OT

Operationele Techniek

 

OR

Ondernemingsraad

P

PBL

Planbureau voor de Leefomgeving

 

PCS

Port Community System

 

PM10

Fijnstof

 

PSO

Port Security Officer

 

PZI

Platform Zero Incidents

R

RAMLAB

Rotterdam Additive Manufacturing LAB

 

RDM-terrein

Gebied binnen de Rotterdamse Stadshavens op de Heijplaat waar vroeger de Rotterdamse Droogdok Maatschappij gevestigd was

 

RoRo

Roll-on Roll-off. Vervoer van rollend materieel dat in en uit het schip kan worden gereden (bijv. auto's)

 

RPA

Robotic Process Automation

 

RPF

Rotterdam Port Fund

 

RPWC

Rotterdam Port Welfare Committee

 

RvB

Raad van Bestuur

 

RvC

Raad van Commissarissen

 

RWS

Rijkswaterstaat

S

SAF

Sustainable Aviation Fuel

 

SBTi

Science Based Targets initiative

 

Scheepsbezoek

Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven

 

Scope 1-emissie

Directe CO2-emissie van Havenbedrijf Rotterdam zelf

 

Scope 2-emissie

Indirecte CO2-emissie uit de productie van energie die Havenbedrijf Rotterdam zelf verbruikt

 

Scope 3-emissie

Overige indirecte CO2-emissie

 

SDG's

Sustainable Development Goals

 

SEB

Safety Evaluation Board

 

Segment (goederen-)

Groep goederensoorten met overeenkomende eigenschappen. Een voorbeeld van een goederensegment is droog massagoed

 

SEI

Safety and Environmental Index. Index waarmee de (Rijks)Havenmeester meet in welke mate aan boord van de (zee)scheepvaart regels op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd

 

SEOR

Sociaal Economisch Onderzoek Rotterdam

 

Shortsea

Vervoer van goederen over een traject dat voor een deel uit zee of oceaan bestaat, maar waarbij de oceaan niet wordt gekruist

 

SO2

Zwaveldioxide

 

SOM

Strategisch Omgevingsmanagement

 

STC

Een Nederlandse kennis- en onderwijsinstelling op het gebied van scheepvaart, havens, transport, logistiek en havengebonden olie- en chemieactiviteiten

 

Stukgoed

Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen

 

Supplychain

Logistieke keten

T

TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

 

TEU of Twenty-foot Equivalent Unit

Eenheid voor het meten van de capaciteit van een containerschip of containerterminal. 1 TEU komt overeen met een lading van een container van 20 voet (= 6,096 meter)

 

TLN

Transport en Logistiek Nederland

U

UNGC

United Nations Global Compact

V

VCA

Veiligheid Checklist Aannemers

 

Verlader

Partij die een lading wenst te laten vervoeren

 

VOG

Verklaring omtrent gedrag

 

VPB

Vennootschapsbelasting

 

VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

W

W2C

Waste-to-Chemicals

 

Waakvlamprogramma

Bij het Waakvlamprogramma wordt het contact met stakeholders geïntensiveerd op het moment dat er urgente issues spelen

 

WACC

Gewogen gemiddelde kosten van het vermogen

 

WRI

World Resources Institute

 

WWF

World Wide Fund for Nature

Z

ZES

Zero Emission Services. Bedrijf dat verwisselbare batterijcontainers verhuurt aan binnenvaartschepen

Deel deze pagina: