Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.1 Balans

5.2 Winst-en-verliesrekening

5.3 Kasstroomoverzicht

5.4 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

De gemeente Rotterdam heeft per 31 december 2003 haar dienst gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam verzelfstandigd door middel van de oprichting van Havenbedrijf Rotterdam N.V. en door inbreng hierin van de onderneming van deze dienst.

5.5 Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

5.6 Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

5.7 Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

1. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn in 2022 met 23,3 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 20,2 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 19,6 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.

2. Materiële vaste activa

De grootste investeringen in 2022 zien toe op de aanleg kademuren Amaliahaven en de landaanwinning op Maasvlakte 2.

3. Financiële vaste activa

Via de tussenhoudstermaatschappij MHR heeft Havenbedrijf Rotterdam in 2022 voor 11,8 miljoen euro aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen, waarvan 7,9 miljoen euro in groepsmaatschappijen en 3,9 miljoen euro in overige deelnemingen.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: