Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4. Vorderingen

De vorderingen op gemeente Rotterdam en Rijk bestaan voornamelijk uit de van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog te ontvangen subsidie inzake het project Theemswegtracé (16,7 miljoen euro).

5. Liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

6. Eigen vermogen

Het resultaat 2022 is 247,2 miljoen euro (2021: 247,2 miljoen euro).

7. Voorzieningen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

8. Langlopende schulden

De schulden aan kredietinstellingen zijn afgenomen door het aflossen van leningen, er is voor 260,4 miljoen euro afgelost.

9. Kortlopende schulden

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 22,8 miljoen euro, nog te betalen ladinggaranties van 10,1 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, deelnemingen en externe partijen.

11. Financiële instrumenten en risicobeheersing

Deze toelichting verschaft informatie ten behoeve van het inschatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan de financiële positie.

12. Som der bedrijfsopbrengsten

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2021 voornamelijk gestegen door indexatie (2,5% in 2022) en door minder overslag per call, leidend tot een hogere prijs per ton (prijseffect).

13. Lonen, salarissen en sociale lasten

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: