Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Resultaatverwerking

Het resultaat na belastingen over de eerste helft van 2023 bedraagt 116,5 miljoen euro. Dit is verwerkt in de halfjaarcijfers van 2023 als ‘Te bestemmen resultaat’, als onderdeel van het eigen vermogen. Het resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen over de eerste helft van 2023 is 157,7 miljoen euro (eerste halfjaar 2022: 179,0 miljoen euro).

Met het besluit van de Algemene vergadering van aandeelhouders in maart 2023 is het dividend 2022 (132,3 miljoen euro inclusief dividendbelasting) in juni 2023 uitgekeerd, ook de volledige dividendbelasting is betaald. Het restant van het nettoresultaat uit 2022 (115,0 miljoen euro) is toegevoegd aan de overige reserves.