Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Balans

Winst-en-verliesrekening

Kasstroomoverzicht

Algemene toelichting en grondslagen

De gemeente Rotterdam heeft per 31 december 2003 haar dienst Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam verzelfstandigd door middel van de oprichting van Havenbedrijf Rotterdam N.V. en door inbreng hierin van de onderneming van deze dienst.

Grondslagen voor waardering van activa en passiva

De immateriële vaste activa worden gewaardeerd tegen de verkrijgingsprijs of vervaardigingsprijs verminderd met de cumulatieve afschrijvingen en indien van toepassing cumulatieve bijzondere waardeverminderingen.

Grondslagen voor de bepaling van het resultaat

Het resultaat wordt bepaald als het verschil tussen de opbrengstwaarde van de geleverde prestaties en de kosten en andere lasten over het jaar. De opbrengsten op transacties worden verantwoord in het jaar waarin zij zijn gerealiseerd.

Grondslagen voor het kasstroomoverzicht

Het kasstroomoverzicht is opgesteld volgens de indirecte methode. De geldmiddelen in het kasstroomoverzicht bestaan uit liquide middelen. Ontvangen en betaalde rente zijn opgenomen onder de kasstroom uit operationele activiteiten.

1. Immateriële vaste activa

De immateriële vaste activa zijn in 2021 met 22,2 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 17,3 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 17,1 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.

2. Materiële vaste activa

De grootste investeringen in 2021 zijn de aanleg van het Theemswegtracé, aanleg kademuren van de Amaliahaven en de Container Exchange Route (CER).

3. Financiële vaste activa

Via de tussenhoudstermaatschappij MHR heeft het Havenbedrijf Rotterdam in 2021 voor 3,7 miljoen euro aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen, waarvan 1,0 miljoen euro in groepsmaatschappijen en 2,7 miljoen euro in overige deelnemingen.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: