Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4. Vorderingen

De vorderingen op gemeente Rotterdam en Rijk bestaat voornamelijk uit de van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat nog te ontvangen subsidie inzake het project Theemswegtracé (16,7 miljoen euro).

5. Liquide middelen

De liquide middelen staan geheel ter vrije beschikking. Het deposito heeft een looptijd tot en met 22 maart 2022. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

6. Eigen vermogen

Mutatieoverzicht eigen vermogen

7. Voorzieningen

Voorziening personeelsregelingen

8. Langlopende schulden

Schulden aan kredietinstellingen

9. Kortlopende schulden

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 25,7 miljoen euro, vooruit ontvangen subsidies van 16,1 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van de

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, deelnemingen en externe partijen.

11. Financiële instrumenten en risicobeheersing

Deze toelichting verschaft informatie ten behoeve van het inschatten van de omvang van risico’s die verbonden zijn aan de financiële positie.

12. Som der bedrijfsopbrengsten

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van 2020 gestegen door een toename in de overslag van circa 7,3%. Daarnaast is er sprake van een afname in verstrekte kortingen.

13. Lonen, salarissen en sociale lasten

Personeelskosten van functies die voornamelijk aan investeringsprojecten werken worden geactiveerd op basis van direct toerekenbare uren, noodzakelijk voor de vervaardiging van een actief.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: