Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Financiële vaste activa

De financiële vaste activa zijn in de eerste helft van 2023 afgenomen met 36,9 miljoen euro. Dit komt onder andere door de amortisatie van het geactiveerde deel van de renteswap van 22,5 miljoen euro.

Liquide middelen

De liquide middelen bestaan uit bank- en rekeningcourant tegoeden van 123,5 miljoen euro en een deposito van 25,0 miljoen euro. De mutaties in de liquide middelen zijn opgenomen in het kasstroomoverzicht.

Eigen Vermogen

Het netto resultaat is 116,5 miljoen euro (eerste halfjaar 2022: 142,6 miljoen euro).

Voorzieningen

De post voorzieningen bestaat uit de voorziening voor toekomstige bodemsanering van 32,5 miljoen euro (31-12-2022: 32,4 miljoen euro) en de voorziening voor personeelsregelingen van 13,3 miljoen euro (31-12-2022: 14,6 miljoen euro).

Langlopende schulden

De schulden aan kredietinstellingen zijn toegenomen door nieuwe leningen van in totaal 300 miljoen euro. Daar tegenover staan aflossingen ter grootte van 250 miljoen euro.

Niet in de balans opgenomen regelingen

Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, externe partijen en deelnemingen.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Fiscale eenheid BTW

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Financiële instrumenten

Havenbedrijf Rotterdam heeft renteswapcontracten uitstaan bij kredietinstellingen.

Risicobeheersing

Voor de identificatie, beheersing en rapportage van risico’s hanteert Havenbedrijf Rotterdam een risicobeheersing- en controlsysteem.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: