Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Fiscale eenheid BTW

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V.

Financiële instrumenten

Havenbedrijf Rotterdam heeft renteswapcontracten uitstaan bij kredietinstellingen.

Risicobeheersing

Voor de identificatie, beheersing en rapportage van risico’s hanteert Havenbedrijf Rotterdam een risicobeheersing- en controlsysteem.

Som der bedrijfsopbrengsten

De inkomsten uit zeehavengeld zijn ten opzichte van het eerste halfjaar van 2022 gedaald, met name door de lagere overslag, wat een negatief volume-effect heeft gehad op het zeehavengeld.

Som der operationele lasten

De totale kosten zijn toegenomen met 10,2 miljoen euro. De stijging wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de exploitatielasten over de gehele breedte zijn toegenomen als gevolg van indexatie van tarieven.

Financiële baten en lasten

Over de materiële vaste activa in aanbouw wordt rente geactiveerd (bouwrente) gedurende de periode van de vervaardiging van het actief.

Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen voor het eerste halfjaar van 2023 bedraagt -/- 3,4 miljoen euro (eerste halfjaar 2022: 3,7 miljoen euro).

Belastingen

De belastingen in de winst-en-verliesrekening over het eerste halfjaar van 2023 bestaan uit latente en acute belastingen.

Transacties met verbonden partijen

Alle deelnemingen alsmede bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (de gemeente Rotterdam en het Rijk) worden aangemerkt als verbonden partij. Alle transacties met verbonden partijen zijn onder normale marktvoorwaarden aangegaan.

Toon meer resultaten