Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

14. Overige bedrijfslasten

In de post kosten uitbesteed werk en andere externe kosten zijn de reguliere lasten ten behoeve van scheepvaartbegeleiding, ontwikkeling, beheer en onderhoud van haveninfrastructuur, beheer van informatiesystemen, informatie- en

15. Overige toelichtingen op de winst-en-verliesrekening

Gedurende het boekjaar is 1,8 miljoen euro (2020: 2,0 miljoen euro) aan leasebetalingen in de winst-en-verliesrekening verantwoord met betrekking tot operationele leasing van voertuigen.

16. Financiële baten en lasten

De stijging van de overige rentelasten wordt met name veroorzaakt door de kosten voor een afgegeven prijsgarantie voor de 175,0 miljoen euro aangetrokken kapitaalmarktfinanciering.

17. Belastingen

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2021 (-/- 33,1 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (-/- 1,7 miljoen euro) en acute belastingen (-/- 31,4 miljoen euro).

18. Resultaat deelnemingen

Het resultaat deelnemingen voor 2021 bedraagt 6,7 miljoen euro (2020: 1,8 miljoen euro). Het resultaat deelnemingen bestaat uit het aandeel van het Havenbedrijf Rotterdam in het resultaat van haar deelnemingen.

19. Werknemers

Het gemiddelde aantal werknemers per jaar en het aantal werknemers per jaareinde in dienst van het Havenbedrijf Rotterdam zijn in onderstaand overzicht gespecificeerd.

20. Bezoldiging commissarissen en bestuurders

Het RvC-voorzitterschap wordt vanaf 1 januari 2018 bekleed door mevrouw Maes.

21. Transacties met verbonden partijen

Alle deelnemingen, zoals opgenomen in het overzicht Deelnemingen, alsmede bestuurders, commissarissen en aandeelhouders (de gemeente Rotterdam en het Rijk) worden aangemerkt als verbonden partij.

22. Overzicht deelnemingen

Op alle deelnemingen met een belang van meer dan 50% met uitzondering van Portbase B.V. en Multicore C.V. kan het Havenbedrijf Rotterdam overheersende zeggenschap uitoefenen.

23. Accountantskosten

De jaarrekening is gecontroleerd door PricewaterhouseCoopers Accountants N.V.

Toon meer resultaten
Deel deze pagina: