Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

2.3 Hoe wij waarde creëren

Als ontwikkelaar van de Rotterdamse haven werken we actief aan het vergroten van onze positieve impact en daarmee ook aan het verhogen van de economische en maatschappelijke waarde voor onze stakeholders. Onderstaand waardecreatiemodel laat zien hoe wij onze middelen inzetten om onze strategische speerpunten te realiseren en daarmee waarde te creëren. De samenhangtabel geeft per materieel thema een overzicht van de relevante impact, risico’s, SDG’s en middelen.

Onze middelen

Onze waardecreatie start met de vier middelen die input zijn voor onze waardecreatie: onze medewerkers (menselijk kapitaal), ons vermogen (financieel kapitaal), onze infrastructuur inclusief ruimte (geproduceerd kapitaal) en de continue dialoog met stakeholders (sociaal en relaties).

Onze mensen

De kennis en competenties van onze medewerkers (1.332) stellen ons in staat om een haven te ontwikkelen die veilig, efficiënt en toekomstbestendig is. We investeren blijvend in ontwikkeling met behulp van trainingen en opleidingen. Hiermee blijft de kennis van onze medewerkers op het juiste niveau in een sterk veranderende omgeving. De arbeidsmarkt kent schaarste. Onze medewerkers zijn enthousiast en hebben plezier in hun werk. Met onze nieuwe arbeidsmarktcampagne werven we de juiste mensen. Jong talent binden we aan onze organisatie door onder andere het aanbieden van traineeships en stages. Wij vinden diversiteit en inclusiviteit (D&I) belangrijk om voortdurend de beste mensen te kunnen werven en behouden, waarbij diversiteit ook een rol speelt bij de kwaliteit van de medewerkers, een betere besluitvorming en meer wendbaarheid en innovatie. 

Financiën

Ons eigen vermogen (4,6 miljard euro) en vreemd vermogen (1,7 miljard euro) vormen een solide basis om onze kerntaken uit te voeren en te investeren in de transitie van de haven. Een groot deel van onze operationele winst investeren we in het haven- en industriecomplex. Door dit blijvend te doen, houden we de haven relevant en verstevigen we onze concurrentiepositie.

Infrastructuur

De totale oppervlakte van de haven is 12.470 ha. Onze balans (6,2 miljard euro) bestaat voor het overgrote deel uit materiële vaste activa, zoals terreinen, vastgoed, kademuren, steigers, boeien, palen, wegen en spoor. Met onderhoud, vernieuwing en ontwikkeling van nieuwe projecten binnen onze infrastructuur zorgen we voor een goede bereikbaarheid, zodat we onze klanten optimaal kunnen bedienen. De fysieke ruimte in de haven en de milieuruimte zijn beperkt; we maken zorgvuldige afwegingen bij het invullen van de ruimte.

Dialoog met stakeholders

Bouwen aan een duurzame en slimme haven doen we samen met onze stakeholders en partners. We realiseren ons dat we onderdeel zijn van de stad Rotterdam. Daarom besteden we in overleg met de gemeente Rotterdam veel aandacht aan de verbinding met de stad. We gebruiken strategisch omgevingsmanagement (SOM) om te overleggen met lokale, regionale, nationale en internationale stakeholders. Door onze vroegtijdige interesse in hun belangen en door het zoeken naar zoveel mogelijk wederzijdse winst is het SOM erop gericht problemen te voorkomen en ze, wanneer ze er zijn, effectief op te lossen. Wij spreken met onze stakeholders over onze langetermijnstrategie, ons beleid, onze doelen en prioriteiten.

Hoe vullen wij onze rol in?

Onze missie zegt het: 'Samen met klanten en stakeholders willen wij economische en maatschappelijke waarde creëren om zo duurzame groei te realiseren in onze haven'. We werken samen met stakeholders dagelijks aan het verder ontwikkelen van de Rotterdamse haven. Met ons investerend vermogen blijft de haveninfrastructuur van hoge kwaliteit. Dit doen we onder meer door het ontwikkelen en uitbreiden van (energie-) infrastructuur voor nieuwe grond- en brandstoffen, het verbinden van partners, het zorgen voor vestigingsruimte, door te investeren in projecten die duurzaamheid bevorderen en door het uitbouwen van onze positie als productielocatie van duurzame activiteiten in de waardeketen. In hoofdstuk 3 leest u meer over het beleid en onze initiatieven in 2023 op milieu-, sociaal- en governance-onderwerpen.

Door stikstofdepositie en de schaarste aan milieuruimte, fysieke ruimte en arbeidspotentieel is er een maximum aan projecten dat we kunnen realiseren. Daarom sturen we duidelijk en uniform op ons portfolio. Ondernemen we de juiste activiteiten, doen we genoeg om onze doelen te halen en doen we het op de juiste manier? Die drie vragen staan centraal in ons portfoliomanagement en ondersteunen ons in het aanbrengen van focus in het totale investeringsportfolio aan kansen en projecten.

Onze maatschappelijke impact

Onze activiteiten hebben impact op de maatschappij, zoals op de economie en werkgelegenheid, de leefomgeving, de energietransitie, het klimaat en de veiligheid. In ons Corporate Social Responsibility-statement (CSR-statement) delen we onze maatschappelijke impact en maatschappelijke waarde. We streven naar duurzame langetermijn waardecreatie en houden rekening met de effecten op economisch-, milieu-, sociaal- en governancegebied.

De basis: economie en infrastructuur

Impact

De economische betekenis van het Rotterdamse haven- en industriecomplex is groot. Uit de Havenmonitor 2023 blijkt dat de directe toegevoegde waarde van de Rotterdamse haven 22,1 miljard euro is. Als we ook indirecte toegevoegde waarde meerekenen, draagt de Rotterdamse haven voor 30,6 miljard euro bij; dat is 3,2% van het bruto binnenlands product (BBP).

We proberen de negatieve impact van de havenactiviteiten zo veel mogelijk te beperken, maar het haven- en industriecomplex heeft wel impact op de leefomgeving en de natuur. Ook blijven er (cyber)veiligheidsrisico's bestaan. U leest hier meer over in het hoofdstuk Veiligheid.

Voorwaarden en afhankelijkheden

Om succesvol te kunnen opereren, moeten de juiste randvoorwaarden aanwezig zijn. Schaarste van fysieke ruimte en milieuruimte betekenen dat wij gedegen afwegingen moeten maken. U leest er meer over in Ruimte voor transitie. Daarnaast zijn onze license to operate en license to grow afhankelijk van de reputatie onder omwonenden en het Nederlands publiek (lees hier meer).

Milieu

Impact

Het zorgen voor een gezond en veilig haven- en industriecomplex is belangrijk voor het Havenbedrijf Rotterdam. Dit doen we voor de scheepvaart, omwonenden, werknemers in de haven, bedrijven en recreatieve gebruikers van het havengebied. We streven naar nul major nautische incidenten in ons haven- en industriecomplex. In 2023 was er geen major nautisch incident. De CO2-uitstoot in het Rotterdamse haven- in industriecomplex daalde en de luchtkwaliteit voldoet aan de Europese normen. We zien dat veel diersoorten een (broed)plek in de haven vinden. Zij profiteren van de rust en de ruimte. 

Alhoewel we de negatieve impact van onze activiteiten zo veel mogelijk proberen te beperken, heeft het haven- en industriecomplex wel invloed op de lokale omgeving. De geluidsruimte voor industrielawaai is schaars en zorgvuldig beheer van deze ruimte is belangrijk. We zoeken naar een balans, zodat haven, werken, recreëren en wonen naast elkaar kunnen bestaan. En ondanks de vele initiatieven, gaat het verduurzamen van het haven- en industriecomplex nog niet zo snel als we graag zouden willen. Onze doelstelling is een 55% reductie van CO2-uitstoot in ons haven- en industriecomplex in 2030 ten opzichte van 1990 (20,6 Mton). Dit houdt in dat we in 2030 uit willen komen op een CO2-uitstoot van 9,3 Mton in het haven- en industriecomplex. Onze doelstelling voor 2022 (cijfer loopt een jaar achter) was een CO2-uitstoot van 22,8 Mton. De realisatie in 2022 kwam uit op 22,6 Mton. We werken toe naar ons doel van 2030, maar dit is geen rechte lijn. Lees hier meer over hoe we ons doel van 2030 willen bereiken.

Voorwaarden en afhankelijkheden

Voor milieuonderwerpen geldt dat deze onze invloed overstijgen. Daarom is samenwerking essentieel. Wij hebben een actieve stakeholderbenadering en spreken regelmatig met klanten, overheden, energieleveranciers en ngo's. Essentieel in een industrie die wordt gekenmerkt door grote investeringen met een lange levensduur, is betrouwbare wet- en regelgeving. 

Sociaal

Impact

De Rotterdamse haven biedt 193.427 arbeidsplaatsen (direct en indirect). Voor heel Nederland gaat het om meer dan 500.000 arbeidsplaatsen.

De bouw- en infrasectoren kennen, over het algemeen, relatief veel ongelukken. Veilig en gezond werken is daarom topprioriteit in de Rotterdamse haven.

Daarnaast zijn de logistieke ketens die door de Rotterdamse haven gaan, in sommige gevallen te relateren aan mensenrechtenschendingen. U leest er hier meer over.

Voorwaarden en afhankelijkheden

De arbeidsmarkt in het Rotterdamse haven- en industriecomplex staat onder druk. Er is meer vraag dan aanbod en mismatch speelt ook een rol in het niet (tijdig) kunnen vervullen van vacatures. Samen met partners werken we aan het in lijn brengen van het onderwijs en de vraag op de arbeidsmarkt. Dit doen we onder meer door samen te werken aan de profilering van de innovatieve haven waar (inter)nationale bedrijven investeren en werknemers, werkzoekenden, studenten en scholieren graag (willen) werken. We werken ook samen met partners binnen bijvoorbeeld de Human Capital Coalitie Energietransitie aan een betere samenwerking en afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt. U leest er hier meer over.

Governance

Impact

Wij volgen de Nederlandse Corporate Governance Code voor de inrichting van onze governance. U leest hier meer over de verantwoordelijkheden van en de relatie tussen de Algemene directie, de Raad van Commissarissen en de aandeelhouders.

Onze bedrijfscode vormt samen met ons Corporate Social Responsibility (CSR) statement de leidraad voor ons handelen. In onze bedrijfscode staat beschreven hoe wij ons gedragen ten opzichte van onze omgeving en verbinden wij ons aan de ‘Ten Principles’ van United Nations Global Compact (UNGC).

Ons risicobeheersings- en controlesysteem is ingericht om de grootste risico’s voor het Havenbedrijf Rotterdam en haar stakeholders te beperken.

Helaas kunnen wij niet alle vormen van corruptie of ondermijning uitsluiten en vinden illegale activiteiten plaats in de Rotterdamse haven. De invloed van het Havenbedrijf Rotterdam is beperkt, maar de impact op de omgeving is groot. U leest meer over onze aanpak in Ondermijning.

De Sustainable Development Goals

Onze bijdrage aan de Sustainable Development Goals (SDG’s) is direct verbonden aan de speerpunten van onze strategie en materiële thema’s. De bijdrage van het Havenbedrijf Rotterdam aan de SDG’s maken we inzichtelijk in het verslag in de toelichting op alle materiële thema's.

We omarmen de 17 Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties en leveren de grootste bijdrage aan de volgende vijf SDG’s:

Met onze inspanningen voor een gezond en aantrekkelijk milieu en een veilige werk- en woonomgeving dragen we bij aan SDG 3 en SDG 13.

Met onze inspanningen op het gebied van de energietransitie dragen we bij aan SDG 7 en SDG 13. Tegelijkertijd heeft het thema betrekking op SDG 9. Wij bieden immers ruimte aan toekomstbestendige bedrijvigheid door te investeren in fysieke en digitale infrastructuur.

Een vitale haven is inclusief die direct en indirect werkgelegenheid biedt aan alle lagen van de bevolking. Daarmee dragen we bij aan SDG 8 en SDG 9.

De volgende indicatoren tonen onze bijdragen aan de SDG's waar wij de meeste impact op hebben.