Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.1 Balans

(voor resultaatbestemming, bedragen x € 1.000)

Ref.

31 december 2023

 

31 december 2022

Activa

       

Vaste activa

      

Immateriële vaste activa

1

84.117

  

79.938

 

Materiële vaste activa

2

4.008.727

  

3.969.929

 

Financiële vaste activa

3

1.596.517

  

1.664.467

 
  

5.689.361

5.714.334

Vlottende activa

      

Voorraden

 

652

  

907

 

Vorderingen

4

229.595

  

208.391

 

Liquide middelen

5

290.811

  

177.819

 
  

521.058

 

387.117

Totaal activa

6.210.419

6.101.451

       
       

Passiva

       

Eigen vermogen

      

Geplaatst aandelenkapitaal

6

900.000

  

900.000

 

Agio

6

391.200

  

391.200

 

Wettelijke reserve

6

138.654

  

123.922

 

Overige reserves

6

2.889.644

  

2.787.963

 

Te bestemmen resultaat

6

233.519

  

247.243

 
  

4.553.017

 

4.450.328

       

Voorzieningen

7

 

49.498

  

46.967

       

Langlopende schulden

8

 

1.364.146

  

1.358.175

       

Kortlopende schulden

9

 

243.758

  

245.981

Totaal passiva

6.210.419

6.101.451