Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.9 Afkortingen en begrippen

 

Afkorting/Begrip

Toelichting

Q

µg/m3

Microgram per kubieke meter

A

Aanvaringen

Nautische ongevallen tussen schepen en andere (varende) objecten

 

ABP

Algemeen Burgelijk Pensioenfonds

 

Achterland

De gebieden die voor hun invoer en uitvoer zijn aangewezen op een haven

 

ADC

Alternatieven, Dwingende redenen van groot openbaar belang en Compensatie

 

Agribulk

Agrarische massagoederen, zoals granen, oliehoudende zaden en veevoedergrondstoffen

 

ALC

Asset Life Cycle

 

APMT

A.P. Møller-Mærsk Group Terminal

 

AVG

Algemene verordening gegevensbescherming

B

BBP

Bruto binnenlands product

 

Biomassa

Biologisch afbreekbaar deel van landbouwproducten en afvalstoffen dat wordt gebruikt voor energieopwekking

 

BNG

Bank Nederlandse Gemeenten

 

BOOST

Better Oyster Outplacement & Seeding Techniques

 

Breakbulk

Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Breakbulk of stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen

 

BTO

Bouwkundige, technische en organisatorische keuzes

 

Bulkgoed

Goederen die niet per stuk (zoals containers, dozen) maar los in het ruim van een schip worden gestort (bijv. ruwe olie, steenkolen, ijzererts, granen). Andere gebruikte termen voor bulkgoed zijn massagoed of stortgoed

C

CAO

Collectieve arbeidsovereenkomst

 

CapEx

Kapitaaluitgaven

 

CAPM

Capital Asset Pricing Model

 

CCS

Carbon Capture and Storage

 

CEO

Chief Executive Officer. Algemeen directeur

 

CEO a.i.

Chief Executive Officer ad interim. Tijdelijk Algemeen Directeur

 

CER

Container Exchange Route

 

CES

Cluster Energie Strategie

 

CFO

Chief Financial Officer. Financieel directeur

 

CO2

Koolstofdioxide

 

CO2 Footprint

Zie Footprint CO2

 

CO2-afvang en -opslag

CO2 die ontstaat in een fabriek of energiecentrale wordt afgevangen. Vervolgens gaat de CO2, meestal vloeibaar gemaakt, per schip of via pijpleidingen naar opslagplaatsen. In Nederland ligt een CO2-leidingennetwerk, dat is bedoeld voor gebruik van CO2 in de gewassenteelt: het loopt van het Rotterdamse havengebied naar tuinders en kassen in het Westland

 

Congestie

Opstopping van containerbinnenvaart met vertraging in de afhandeling van containers als gevolg

 

COO

Chief Operating Officer. Operationeel directeur

 

CoPP

Community of Practice Plastic

 

Corporate Governance Code

Aanduiding van de manier waarop een bedrijf zijn organisatie stuurt. Van moderne (veelal beursgenoteerde) bedrijven wordt verwacht dat zij een duidelijke 'corporate governance code' geïmplementeerd hebben

 

COSO

Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission

 

CSR

Corporate Social Responsibility

 

CSRD

Corporate Sustainability Reporting Directive

 

CTO

Chief Transition Officer

D

D&I

Diversiteit en inclusie

 

DCF

Discounted Cash Flow

 

DCMR Milieudienst Rijnmond

Milieudienst van en voor de Rijnmondgemeenten en de provincie Zuid- Holland. Werkt in opdracht van de provincie Zuid-Holland en de gemeenten uit de regio Rijnmond

 

DDoS

(Distributed) Denial-of-Service-aanval

 

Deltalinqs

Belangenvereniging van ondernemers in de haven van Rotterdam

 

DFDS

Det Forenende Dampskibs-Selskab

 

DHMR

De Divisie Havenmeester

 

DNSH

Do no significant harm

 

Droge bulk- of massagoederen

Vaste goederen die in bulk worden vervoerd zoals ertsen, steenkool en granen

E

EBIT

Earnings Before Interest and Tax. Maatstaf voor operationele inkomsten vóór aftrek van rente en belasting

 

EBITDA

Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization. Operationele kasstroom

 

EBN

Energie Beheer Nederland

 

EHBO

Ongeval zonder verzuim

 

EIB

Europese Investeringsbank

 

EM

Environmental Management

 

eNPS

Employee Net Promotor Score

 

ESG

Environment, Social, Governance.

 

ESRS

European Sustainability Reporting Standards

F

FEED

Front-end Engineering Design

 

Feeder

Transportdienst die lokaal wordt gebruikt voor het aanleveren en afhalen van goederen

 

FERM

Initatief gericht op het delen van kennis en best practices tussen bedrijven op het gebied van cybersecurity

 

FIOD

Fiscale inlichtingen- en opsporingsdienst

 

Footprint CO2

Een milieumaat voor het bedrijfsleven. Bedrijven die hiermee bezig zijn maken op deze wijze inzichtelijk hoeveel CO2 hun bedrijf uitstoot. Door deze footprint is eenvoudig te zien waar CO2-uitstoot kan worden gereduceerd

 

FPS

Future Proof Shipping

 

FTE

Fulltime-equivalent

G

GAAP

Generally Accepted Accounting Principles

 

GHG

Greenhouse Gas protocol

 

GRI

Global Reporting Initiative. Niet-gouvernementele organisatie die wereldwijd standaarden ontwikkelt voor maatschappelijke jaarverslaggeving

 

GWW

Grond Water Weg

H

Hamburg-Le Havre range

Gebied in West-Europa waar veel havens liggen. De grootste havens binnen deze range zijn Rotterdam, Antwerpen, Amsterdam, Hamburg en Le Havre. De totale markt waar wij ons marktaandeel op baseren bestaat uit de havens binnen deze reeks

 

HaMIS

Havenmeester Management Informatie Systeem. Een informatiesysteem voor scheepvaartbegeleiding

 

HbR

Havenbedrijf Rotterdam

 

HCCE

Human Capital Coalitie Energietransitie

 

HEC

Havenervaringscentrum

 

HESP

Haven Emissie Service Platform

 

HIC

Haven- en industriecomplex

 

HMNG

Harbour Master Next Generation

 

HR

Human Resources

 

HRDD

Human Rights Due Dilligence

 

Hub

Mainport, middelpunt

I

IAPH

International Association of Ports and Harbors

 

IBJ

International Bulk Journal

 

ICC

International Chamber of Commerce

 

ICR

Interest Coverage Rate

 

IMO

International Maritime Organization

 

International Bill of Human Rights

Bestaat uit de 'Universele Verklaring van de Rechten van de Mens', het 'Internationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten' en het 'Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke rechten'

 

IRP

Incident Responsplan

 

ISAE

International Standard on Assurance Engagements

 

ISO 14001

Internationale standaard met eisen voor een milieumanagementsysteem

 

ISO 14064

Internationale eisen en richtlijnen voor monitoring en verificatie van de uitstoot van broeikasgassen

 

ISO 55001

Internationale norm die de eisen voor het ontwikkelen, implementeren, onderhouden en verbeteren van een management systeem voor assetmanagement specificeert

 

ISPS

International Ship and Port facility Security code

 

IVM

Integrale Veiligheidsmonitor

J

JIT

Just-In-Time

 

Joint venture

Samenwerking tussen 2 of meer ondernemingen

 

JTF

Just Transition Fund

K

KPI

Kritieke prestatie-indicator

 

KRVE

Koninklijke Roeiers Vereeniging Eendracht

 

KTO

Klanttevredenheidonderzoek

 

Kton

Duizend ton (1 miljoen kilogram) = Kiloton

 

KvK

Kamer van Koophandel

L

License to operate

Mandaat van de omgeving (stakeholders) om te kunnen blijven opereren

 

LNG

Liquified Natural Gas. Aardgas in vloeibare vorm

 

LNV

Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit

 

LOB

Loopbaanoriëntatie- en begeleidingprogramma

 

LRR

Loodswezen Rotterdam-Rijnmond

 

LTI

Ongeval met verzuim > 1 dag

 

LTIFR

Lost Time Injury Frequency Rate

M

M4H

Merwe-Vierhavens

 

MIRT

Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport, een onderdeel van de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

 

MKI

Milieukostenindicator

 

MO

Medewerkersonderzoek

 

MOB

Mobalisation for the Environment

 

Modal shift

Verschuiving van vervoer over weg naar de schonere modaliteiten water en spoor

 

MoU

Memorandum van overeenstemming

 

MSC

Mediterranean Shipping Company

 

MTC

Ongeval met verzuim < 1 dag

 

Mton

Miljoen ton = Megaton

 

MultiCore

Joint venture tussen Havenbedrijf Rotterdam en Vopak Chemicals Logistics. Exploitatie pijpleidingen

 

MVO

Maatschappelijk verantwoord ondernemen

 

MW

Megawatt

N

Nat massagoed

Vloeibare bulkgoederen, zoals ruwe olie, vloeibaar aardgas

 

Nautisch ongeval

Een ongewilde gebeurtenis die een schip tijdens de vaart overkomt. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen nautische ongevallen, significante nautische ongevallen en zogenoemde bijnaaanvaringen (near-miss situations)

 

NCTV

Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid

 

NFRD

Non-Financial Reporting Directive

 

NGD

Nautische gegarandeerde diepgang

 

NGO's

Niet- of non-gouvernementele organisatie

 

NNN

Natuurnetwerk Nederland

 

NO2

Stikstofdioxide

 

NOVI

Nationale Omgevingsvisie

 

NOx

Nitric Oxide

 

NSI

Nautische Safety Index

O

OC

Onderdeelcomissie

 

OECD

Organisation for Economic Co-operation and Development. Organisatie voor economische samenwerking en ontwikkeling

 

OESO

Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling

 

Offshore

Activiteiten die op enige afstand van de kust plaatsvinden, meestal gericht op exploratie en winning van olie, wind en gas

 

OOB

Organisatie van openbaar belang

 

OpEx

Operationele uitgaven

 

OPS

Onshore Power Supply-systemen

 

OR

Ondernemingsraad

P

PCS

Port Community System

 

PKB

Persoonlijke Keuzebudget

 

PM10

Fijnstof

 

PPE

Property, Plant and Equipment

 

PRA

Port Referentie Architectuur

 

PwC

PricewaterhouseCoopers

 

PZI

Platform Zero Incidents

R

RAK

Regionaal afsprakenkader

 

RDM

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij

 

RDW

Rijksdienst voor het Wegverkeer

 

RIE

Risico Inventarisatie- en Evaluatiemethode

 

RPF

Rotterdam Port Fund

 

RvB

Raad van Bestuur

 

RvC

Raad van Commissarissen

 

RWC

Ongeval met aangepast werk

 

RWG

Rotterdam World Gateway

 

RWS

Rijkswaterstaat

S

SBTi

Science Based Targets initiative

 

Scheepsbezoek

Een scheepsbezoek is de fysieke binnenkomst van een aangemeld zeeschip in de Rotterdamse haven

 

Scope 1-emissie

Directe CO2-emissie van Havenbedrijf Rotterdam zelf

 

Scope 2-emissie

Indirecte CO2-emissie uit de productie van energie die Havenbedrijf Rotterdam zelf verbruikt

 

Scope 3-emissie

Overige indirecte CO2-emissie

 

SDG's

Sustainable Development Goals

 

SEB

Safety Evaluation Board

 

SEC

Super EcoCombi. Een nieuwe vrachtwagencombinatie

 

Segment (goederen-)

Groep goederensoorten met overeenkomende eigenschappen. Een voorbeeld van een goederensegment is droog massagoed

 

SEI

Safety and Environmental Index. Index waarmee de (Rijks)Havenmeester meet in welke mate aan boord van de (zee)scheepvaart regels op het gebied van veiligheid en milieu worden nageleefd

 

Shortsea

Vervoer van goederen over een traject dat voor een deel uit zee of oceaan bestaat, maar waarbij de oceaan niet wordt gekruist

 

SO

Stakeholderonderzoek

 

SO2

Zwaveldioxide

 

SOM

Strategisch Omgevingsmanagement

 

STC

Scheepvaart en Transport College

 

Stukgoed

Goederen waarvan de hoeveelheid niet naar maat of gewicht maar per stuk wordt opgegeven. Dit in tegenstelling tot stortgoed of bulkgoed. Stukgoederen worden los vervoerd of in kisten, kratten, vaten of balen

 

Supplychain

Logistieke keten

T

TCFD

Task Force on Climate-related Financial Disclosures

 

TEU of Twenty-foot Equivalent Unit

Eenheid voor het meten van de capaciteit van een containerschip of containerterminal. 1 TEU komt overeen met een lading van een container van 20 voet (= 6,096 meter)

 

TIZ

Programma Toekomst In Zicht

 

TLN

Transport en Logistiek Nederland

 

TNO

Toegepast-Natuurwetenschappelijk Onderzoek

 

TTW

Tank to Wheel. Emissies voor scope 1, 2 en 3e

U

ULCV

Ultra Large Container Vessel

 

UNGC

United Nations Global Compact

 

UNGP

United Nations Guiding Principles for Business and Human Rights

V

VBS

Verkeer begeleidend systeem

 

VCA

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Checklist Aannemers

 

Verlader

Partij die een lading wenst te laten vervoeren

 

VGM

Veiligheid, Gezondheid en Milieu Commissie

 

VOG

Verklaring Omtrent Gedrag

 

VPB

Vennootschapsbelasting

 

VPC

Virtuele PortShuttle Concept

 

VRR

Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond

W

Waakvlamprogramma

Bij het Waakvlamprogramma wordt het contact met stakeholders geïntensiveerd op het moment dat er urgente issues spelen

 

WACC

Gewogen gemiddelde kosten van het vermogen

 

WBCSD

World Business Council for Sustainable Development

 

Wbni

Wet bescherming netwerk en infrastructuur

 

WHO

World Health Organization. Wereldgezondheidsorganisatie

 

Wnb

Wet natuurbescherming

 

WOR

Wet op Ondernemingsraden

 

WPCAP

World Ports Climate Action Program

 

WTW

Well to Weel. Emissies voor scope 3 (uitgezonderd 3e)

X

XR

Extinction Rebellion

Z

ZES

Zero Emission Services. Bedrijf dat verwisselbare batterijcontainers verhuurt aan binnenvaartschepen