Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

8. Langlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

Krediet instellingen

Kapitaalmarkt financiering

Afkoop erfpacht

Overige langlopende schulden

Overlopende passiva

Totaal

Boekwaarde per 1 januari 2023

754.647

191.982

118.109

6.686

286.751

1.358.175

Nieuwe financiering

300.000

-

-

-

-

300.000

Aflossingen

-260.497

-2.000

-

-

-

-262.497

Ontvangen reservation fees

-

-

-

-

6.186

6.186

Terugbetaalde reservation fees

-

-

-

-

-31.320

-31.320

Herrubricering naar kortlopende schulden

-

-

-

-

-8.824

-8.824

Vrijval

-

-

-

-

-1.254

-1.254

Langlopende contractafspraken

-

-

-

7.550

-

7.550

Overige mutaties

-

107

-3.531

23

-469

-3.870

Boekwaarde per 31 december 2023

794.150

190.089

114.578

14.259

251.070

1.364.146

Waarvan:

      

looptijd < 1 jaar

46.860

-

3.530

-

-

50.390

looptijd >= 1 en <= 5 jaar

280.625

18.000

13.293

-

41.440

353.358

looptijd > 5 jaar

466.665

172.089

97.755

14.259

209.630

960.398

Schulden aan kredietinstellingen

De schulden aan kredietinstellingen zijn toegenomen door het aantrekken van 300,0 miljoen euro aan leningen met een vaste rente. Daar tegenover staat een afname doordat voor 262,5 miljoen euro aan leningen met een variabele rente is afgelost.

De leningen met een vaste rente kennen een gemiddelde rente van 1,74%. De rentevergoeding over de schulden aan kredietinstellingen met een variabele rente is gebaseerd op het 3-maands euribortarief + gemiddelde opslag van 45,2 basispunten. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële Instrumenten en risicobeheersing’). Voor de schulden aan kredietinstellingen zijn geen zekerheden afgegeven.

Schulden kapitaalmarktfinanciering

Alle kapitaalmarktfinancieringen kennen een vaste rente (gemiddeld 1,12%).

Afkoop erfpacht

Dit betreft de stand van de door klanten afgekochte erfpachtvergoedingen.

Overige langlopende schulden

De overige langlopende schulden zien voornamelijk toe op de schulden aan klanten als gevolg van contractafspraken met een langlopend karakter. Deze bestaan voornamelijk uit ladinggarantie afspraken.

Overlopende passiva

De overlopende passiva bestaan voor 131,6 miljoen euro uit vooruitontvangen reservation fees. Hiervan heeft 82,8 miljoen euro betrekking op terreinen die nog in gebruik genomen moeten worden. In 2023 is een bedrag van 1,3 miljoen euro aan reservation fees vrijgevallen. Daarnaast bestaan de overlopende passiva voor 116,9 miljoen euro uit de afkoop van de renteswap. Voor verdere uitleg inzake de afkoop renteswap, zie 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’.

Faciliteiten voor langlopende schulden

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft kredietfaciliteiten afgesloten met Europese Investeringsbank (EIB), Bank Nederlandse Gemeenten (BNG), ING, Rabobank, ABN AMRO en Helaba tot een bedrag van 1,45 miljard euro. Daarmee worden investeringen in het havengebied gefinancierd. De jaarlijkse rente is gebaseerd op een euribornotering. Deze variabele rentevergoeding is deels gefixeerd door middel van een renteswap naar een vast rentepercentage (zie toelichting 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Voor de faciliteiten voor langlopende schulden zijn geen zekerheden verstrekt.

Er zijn geen langlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen.