Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Diversiteit en inclusiviteit

Een cultuur van openheid en vertrouwen waarin iedereen elkaar respecteert, zorgt ervoor dat iedere medewerker zich tot zijn volle potentieel kan ontplooien. Wij vinden diversiteit en inclusiviteit (D&I) belangrijk om voortdurend de beste mensen te kunnen werven en behouden, waarbij diversiteit ook een rol speelt bij de kwaliteit van de medewerkers, een betere besluitvorming en meer wendbaarheid en innovatie. 

We streven een actief diversiteits- en inclusiviteitsbeleid na met als doel het bereiken van een evenwichtige en diverse samenstelling van ons personeelsbestand. De Taskforce Diversiteit & Inclusie (D&I) organiseert activiteiten en trainingen, stimuleert communicatie over D&I en is daarnaast kenniscentrum, loket en adviesorgaan voor omgang met D&I-vraagstukken.

In het wervingsproces focussen we op het vergroten van de diversiteit door onder andere steeds meer mensen aan te trekken met een afstand tot de arbeidsmarkt, met een beperking, met andere culturele achtergronden, mensen uit verschillende leeftijdsgroepen en mensen uit de LHGBTQI+ groep. Mariette Vester, adviseur Corporate Change en HR Projecten: 'Dit doen we bijvoorbeeld door vacatureteksten neutraler te formuleren, meerdere doelgroepen te stimuleren te solliciteren en een meer diverse pool van gesprekpartners van de sollicitanten samen te stellen. In 2023 voerden we een pilot uit door te werven op basis van competenties. Op die manier willen we een bredere selectiegroep aanspreken en alle vooroordelen uit het recruitmentproces verwijderen.'

De pilot bestond uit een wervingsproces voor een vacature die we op deze nieuwe manier hebben uitgevoerd. Dit evalueerden we met de kandidaten en de leden van de selectiecommissie. Op basis van de uitkomst pasten we de pilot aan. In 2023 vulden we binnen de pilot vier vacatures in. Wordt vervolgd in 2024.

We zijn sinds 2022 aangesloten bij het Charter Diversiteit in bedrijf en 010 Inclusief. Wijzingen in de nieuwe Nederlandse Corporate Governance Code zorgden voor een verscherping in ons D&I beleid. We rapporteerden al over genderdiversiteit in de (sub)top.

In 2023 vierden we voor de tweede keer de diversiteitsweek met als thema ‘Open Up’ je bent uniek en je hoort erbij'. Medewerkers konden in gesprek gaan over D&I en sessies bijwonen over bijvoorbeeld het inzetten van ieders waarde, wendbaarheid en weerbaarheid.

Genderdiversiteit in de top

We willen genderdiversiteit vergroten in onze managementteams. We streven ernaar dat in 2030 50% van onze werknemers vrouw is in managementposities. Per eindejaar 2023 lag het gerealiseerde percentage vrouwen in managementposities op 29,3% (2022: 31,8%). De Algemene directie is met 50% vrouw (eind 2023) evenredig verdeeld. In het Directieteam (exclusief de Algemene directie) waren in 2023 twee vrouwen en vijf mannen vertegenwoordigd, waarmee we het streefcijfer van 3 vrouwen van de 7 niet haalden. In de Raad van Commissarissen lag het percentage vrouw per einde jaar hoger, namelijk 67% (streefcijfer 40%). 

Man - vrouw verhouding in management

Man - vrouw verhouding

Woman@theport

Woman@theport is een informeel samenwerkingsverband van Vopak, HES International, Stolt Nielsen, Anthony Veder en Havenbedrijf Rotterdam, waarin de emancipatie van vrouwen binnen de haven centraal staat. De vraagstukken meer vrouwen binnenhalen, het werk aantrekkelijk maken en vrouwen voor de haven behouden staan centraal. 

Werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt

Het bieden van werkplekken voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt behoort ook tot ons D&I-beleid. We stellen structureel vijf plaatsen beschikbaar en bieden incidenteel leerwerkplaatsen en sociale werkplaatsen voor bijvoorbeeld vluchtelingen of mensen die langdurig ziek zijn geweest. In bepaalde aanbestedingen nemen we ook social return mee. In 2023 vulden we zes arbeidsplaatsen in, net als in 2022.