Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.7 Natuur in de haven

Beschermd gebied

Omschrijving

Natura 2000

Voordelta (83.500 ha)

Zeer dynamisch deel van de ondiepe zee westelijk van de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden, belangrijk vanwege de overgang tussen het zoute mariene milieu en de intergetijdengebieden van de (voormalige) estuaria.

Solleveld & Kapittelduinen (800 ha)

Grotendeels oude, ontkalkte duinen ten noorden van het HIC, waarin kenmerkende heideterreintjes en landgoederen voorkomen met hun specifieke biodiversiteit. 

Voornes Duin (1.400 ha)

Jonge, kalkrijke duinen met veel verschillende landschapstypen en geassocieerde flora en fauna, inclusief twee duinmeren. 

Oude Maas (500 ha)

De oevers van deze rivier vormen het grootste zoetwatergetijdengebied van Nederland met bijbehorende landschapstypen, zoals grienden en wilgenbossen. 

Natuurnetwerk Nederland (NNN)

Nieuwe Waterweg

Een van de weinige open verbindingen tussen rivier en open zee, en daarmee van essentieel belang zijn voor de jaarlijkse migratie van veel vissoorten.

Hartelkanaal

Een van de weinige open verbindingen tussen rivier en open zee, en daarmee van essentieel belang zijn voor de jaarlijkse migratie van veel vissoorten.

Kleine Beer

Moerasgebied en vochtige hooilanden van ca. 11 Ha, waar veel bijzondere plantensoorten voorkomen, zoals teer guichelheil en moeraswespenorchis. Beheer door Zuid-Hollands Landschap.

Kasteelgaarde Rhoon

Landgoed uit de 16e eeuw met stinzeplanten en oud lindebos. Beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

De Oranjeplassen, Maassluis

Van belang voor veel water- en rietvogels, zoals roerdomp en kleine karekiet. Beheerd door Zuid-Hollands Landschap.

De Rietputten, Vlaardingen

Natte rietnatuur op voormalige baggerstort, van belang voor vele rietvogelsoorten. Beheerd door Natuurmonumenten. Wordt door Rijkswaterstaat heringericht als compensatie ten behoeve van de aanleg van de Maasdeltatunnel.

Fauna – Rode-Lijstsoorten in het havengebied in 2023

  

deelgebieden 2 

Soort 

RL-status 

WE 

DE 

BT 

EU 

MA 

M4H en overig 

DO 

2023 1 

Fauna

  

aanwezigheid 

 

Vogels

Patrijs

Perdix Perdix

KW

-

-

-

-

-

-

-

Koekoek

Cuculus canorus

KW

-

-

-

+

+

-

-

Bontbekplevier

Charadrius hiaticula

KW

-

-

-

-

+

-

-

Strandplevier

Charadrius alexandrinus

BE

-

-

-

-

(+)

-

-

Tureluur

Tringa totanus

GE

-

-

-

-

+

-

-

Grote mantelmeeuw

Larus marinus

GE

-

-

-

?

+

-

-

Dwergstern

Sternula albifrons albifrons

KW

-

-

-

-

(+)

-

-

Visdief

Sterna hirunda

GE

+

-

-

-

+

-

-

Ransuil

Asio otus

KW

-

-

-

-

-

-

-

Torenvalk

Falco tinnunculus

KW

-

-

-

+

+

-

-

Veldleeuwerik

Alauda arvensis

GE

-

-

-

+

+

-

-

Spotvogel

Hippolais icterina

GE

-

-

-

+

+

-

-

Nachtegaal

Luscinia megarhynchos

KW

-

-

-

+

+

-

-

Grauwe Vliegenvanger

Muscicapa striata

GE

-

-

-

-

?

-

-

Tapuit

Oenanthe oenanthe

BE

-

-

-

-

?

-

-

Huismus

Passer domesticus

GE

+

-

+

-

-

+

+

Graspieper

Anthus pratensis

GE

-

-

-

+

+

-

-

Kneu

Carduelis cannabina

GE

-

-

+

+

+

-

-

Zoogdieren

Zwarte rat

Rattus rattus

BE

-

-

-

?

-

-

-

Haas

Lepus europaus

GE

+

+

+

+

+

+

+

Konijn

Oryctolagus caniculus

GE

+

+

+

+

+

+

+

Laatvlieger

Eptesicus serotinus

KW

-

-

+

-

-

-

-

Hermelijn

Mustela erminea

KW

-

-

-

-

+

-

-

Wezel

Mustela nivalis

GE

-

-

-

-

+

-

-

Bunzing

Mustela putorius

KW

-

-

-

+

?

-

-

Bijen

Donkere rimpelrug

Andrena bimaculata

KW

-

-

-

-

+

-

-

Gebandeerde dwergzandbij

Andrena niveata

BE

-

-

-

+

-

-

-

Koolzwarte zandbij

Andrena pilipes

BE

-

-

-

-

+

-

-

Geelstaartklaverzandbij

Andrena wilkella

KW

-

-

-

+

-

-

-

Grote Koekoekshommel

Bombus vestalis

KW

-

-

-

-

+

-

-

Vierbandgroefbij

Halictus quadrincinctus

EB

-

-

-

+

-

-

-

Zwaluwbij

Hoplitis anthocopoides

VN

-

-

-

-

+

-

-

Roodsprietwespbij

Nomada fulvicornis

KW

-

-

-

-

+

-

-

Dagvlinders

Heivlinder

Hipparchia semele

KW

-

-

-

-

+

-

-

Oranje zandoogje

Pyronia tithonus

GE

-

-

-

+

+

-

-

Bruin blauwtje

Plebeius agestis

GE

-

+

+

+

+

-

-

Nachtvlinders

Brandnetelkapje

Abrostola tripartita

KW

-

-

-

-

+

-

-

Bonte worteluil

Agrotis vestigialis

KW

-

-

-

-

+

-

-

Spurrie-uil

Anarta trifolii

GE

-

-

-

-

+

-

-

Getekende rozenspanner

Anticlea derivata

GE

-

-

-

-

+

-

-

Kweekgrasuil

Apamea sordens

GE

-

-

-

+

-

-

-

Geelbruine rietboorder

Archanara dissoluta

BE

-

-

-

-

+

-

-

Grote beer

Arctia caja

GE

-

-

-

-

+

-

-

Peper-en-zoutvlinder

Biston betularia

GE

-

-

-

-

+

-

-

Vlasbekuiltje

Calophasia lunula

BE

-

-

-

-

-

+

-

Kleine herculesspanner

Cepphis advenaria

KW

-

-

-

+

-

-

-

Grasbeertje

Coscinia cribraria

BE

-

-

-

-

+

-

-

Gewone breedvleugeluil

Diarsia rubi

GE

-

-

-

-

+

-

-

Klein kokerbeertje

Eilema pygmaeola

BE

-

-

-

-

+

-

-

Geelschouderspanner

Ennomos alniaria

KW

-

-

-

-

+

-

-

Leverkleurige spanner

Euchoeca nebulata

KW

-

-

-

+

-

-

-

Oranje agaatspanner

Eulithis testata

KW

-

-

-

+

-

-

-

Bijvoetdwergspanner

Eupithecia innotata

BE

-

-

-

-

+

-

-

Esdoorndwergspanner

Eupithecia inturbata

GE

-

-

-

+

-

-

-

Meldedwergspanner

Eupithecia simpliciata

BE

-

-

-

-

+

-

-

Guldenroededwergspanner

Eupithecia virgaureata

KW

-

-

-

+

-

-

-

Bastaardsatijnvlinder

Euproctis chrysorrhoea

GE

-

-

-

-

+

-

-

Variabele worteluil

Euxoa cursoria

BE

-

-

-

-

+

-

-

Graanworteluil

Euxoa tritici

KW

-

-

-

+

+

-

-

Egelskopboorder

Globia sparganii

KW

-

-

-

-

+

-

-

Goudgele boorder

Gortyna flavago

KW

-

-

-

+

+

-

-

Tweekleurige uil

Hecatera bicolorata

KW

-

-

-

-

+

-

-

Lichte daguil

Heliothis viriplaca

KW

-

-

-

-

+

-

-

Gele lis-boorder

Helotropha leucostigma

KW

-

-

-

-

+

-

-

Hopwortelboorder

Hepialus humuli

KW

-

-

-

+

+

-

-

Walstropijlstaart

Hyles gallii

BE

-

-

-

-

+

-

-

Egale stipspanner

Idaea straminata

KW

-

-

-

-

+

-

-

Hageheld

Lasiocampa quercus

GE

-

-

-

+

+

-

-

Bruine sikkeluil

Laspeyria flexula

BE

-

-

-

+

+

-

-

Gestippelde rietboorder

Lenisa geminipuncta

KW

-

-

-

-

+

-

-

Satijnvlinder

Leucoma salicis

KW

-

-

+

+

-

-

+

Lichte blokspanner

Lobophora halterata

BE

-

-

-

-

+

-

-

Gewone grasuil

Luperina testacea

GE

-

-

-

+

-

-

-

Getekende gamma-uil

Macdunnoughia confusa

GE

-

-

-

+

-

-

-

Ringelrups

Malacosoma neustria

KW

-

-

-

-

+

-

-

Kooluil

Mamestra brassicae

GE

-

-

-

-

+

-

-

Helmgrasuil

Mythimna litoralis

BE

-

-

-

-

+

-

-

Spitsvleugelgrasuil

Mythimna straminea

KW

-

-

-

-

+

-

-

Kameeltje

Notodonta ziczac

GE

-

-

-

-

+

-

-

Populierenwespvlinder

Paranthrene tabaniformis

BE

-

-

-

-

+

-

-

Agaatvlinder

Phlogophora meticulosa

GE

-

-

-

+

-

-

-

Vale duinrietboorder

Photedes extrema

BE

-

-

-

+

-

-

-

Kustuil

Polymixis lichenea

BE

-

-

+

-

-

-

-

Prachtstipspanner

Scopula marginepunctata

KW

-

-

-

-

+

-

-

Herculesje

Selenia dentaria

GE

-

-

-

-

+

-

-

Kleine rietvink

Simyra albovenosa

KW

-

-

-

-

+

-

-

Geelvleugeluil

Thalpophila matura

KW

-

-

-

+

+

-

-

Gewone gouduil

Xanthia icteritia

KW

-

-

-

-

+

-

-

Weekdieren

Fijngeribde grasslak

Candidula gigaxii

BE

+

-

+

+

+

+

-

Kleine karthuizerslak

Monacha cartusiana

BE

-

-

-

+

-

-

-

1: Rode-Lijststatus: GE = Gevoelig, Kwetsbaar = KW, BE = Bedreigd, EB = Ernstig Bedreigd en VN = Verdwenen uit Nederland.
2:WE = Waal-/Eemhaven, DE = Distripark Eemhaven, BT = Botlek, EU = Europoort, MA = Maasvlakte M4H = Merwe-Vierhavensgebied en Do = Zeehavengebied Dordrecht.

+/- = aan-/afwezig net buiten erfpachtgebied, evt. binnen grens gebiedsplan. ? = Voorheen vastgesteld, geen waarnemingen bekend uit 2023 deelgebieden.

Flora – Rode-Lijstsoorten in het havengebied in 2023

  

deelgebieden 3 

Soort 

RL-status 

WE 

DE 

BT 

EU 

MA 

M4H en overig 

DO 

2023 2 

Flora 

  

aanwezigheid 

 

Liggende asperge

Asparagus officinalis subsp. prostratus

KW

-

-

-

+

+

-

-

Moeraswespenorchis

Epipactis palustris

KW

-

-

+

+

+

-

-

Vleeskleurige orchis

Dactylorhiza incarnata

KW

-

-

-

+

+

-

-

Harlekijn

Anacamptis morio

EB

-

-

-

-

+

-

-

Kamgras

Cynosurus cristatus

GE

-

-

-

*

-

-

-

Gewoon kweldergras

Puccinellia maritima

KW

-

-

-

(+)

(+)

-

-

Zilte waterranonkel

Ranunculus baudotii

KW

-

-

-

+

+

-

-

Zeepostelein

Honckenya peploides

KW

-

-

-

-

+

-

-

Sierlijke vetmuur

Sagina nodosa

KW

-

-

-

+

+

-

-

Slanke Mantelanjer

Petrohagia prolifera

KW

-

-

+

-

-

-

-

Muurganzenvoet

Chenopodium murale

BE

+

-

-

+

-

-

-

Gewone zoutmelde

Atriplex portulacoides

KW

-

-

-

-

(+)

-

-

Kortarige zeekraal

Salicornia europaea

KW

-

-

-

+

(+)

-

-

Schorrenkruid

Suaeda maritima

KW

-

-

-

-

+

-

-

Zacht loogkruid

Salsola tragus

KW

-

-

+

+

+

-

-

Tripmadam

Sedum rupestre

KW

+

-

+

-

-

-

-

Parnassia

Parnassia palustris

KW

-

-

-

+

+

-

-

Geelhartje

Linum catharticum

KW

-

-

-

+

+

-

-

Lathyruswikke

Vicia lathyroides

KW

-

-

*

-

-

-

-

Kattendoorn

Ononis repens subsp. spinosa

GE

-

-

+

+

-

-

-

Gewone agrimonie

Agrimonia eupatoria

GE

   

+

   

Echt lepelblad

Cochlearia officinallis subsp. officinalis

BE

-

-

+

+

-

-

-

Melkkruid

Glaux maritima

KW

-

-

+

+

+

-

-

Blauw walstro

Sherardia arvensis

KW

-

-

+

+

+

-

-

Smalle raai

Galeopsis angustifolia

EB

#

-

-

-

#

-

-

Wild kattenkruid

Nepeta cataria

KW

-

-

-

-

+(SI)

-

-

Stijve ogentroost

Euphrasia stricta

GE

-

-

+

+

+

-

-

Rode ogentroost

Odontites vernus subsp. serotinus

GE

+

-

+

+

+

-

-

Blauwe zeedistel

Eryngium maritimum

KW

-

-

-

-

+

-

-

Selderij

Apium graveolens

KW

-

-

-

-

+

-

-

Knopig doornzaad

Torilis nodosa

KW

-

-

-

+

+

-

-

Beemdkroon

Knautia arvensis

KW

-

-

*

-

-

-

-

Moeraskruiskruid

Jocobaea paludosa

KW

-

-

+

-

-

+

+

Driedistel

Carlina vulgaris

BE

-

-

-

-

*

-

-

Stinkend streepzaad

Crepis foetida

GE

+

-

-

-

-

-

-

Paardenbloemstreepzaad

Crepis vesicaria subsp. taraxacifolia

KW

-

-

+

+

+

-

-

Gewone vleugeltjesbloem

Polygala vulgaris

GE

-

-

-

-

+

-

-

Trosdravik

Bromus racemosus

KW

-

-

-

+

-

-

-

+ / - : aan / afwezig. (+) = aanwezig net buiten erfpachtgebied, evt. binnen grens gebiedsplan. * Bekend van dit gebied maar niet vastgesteld in 2023. # Binnen erfpachtgebied buiten beheergebied.
2 : RL(Rode Lijst)-status: GE = Gevoelig, KW = Kwetsbaar, BE = Bedreigd, EB = Ernstig Bedreigd, VN = Verdwenen uit Nederland en NB = Niet Beschouwd (de soort is niet meegenomen in het opstellen van de Rode Lijst).
WE = Waal-/Eemhaven, DE = Distripark Eemhaven, BT = Botlek, EU = Europoort, MA = Maasvlakte M4H = Merwe--Vierhavensgebied en Do = Zeehavengebied Dordrecht. (Sl) = Slufter.