Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

16. Financiële baten en lasten

(bedragen x € 1.000)

2023

2022

Rentebaten langlopende vorderingen

181

167

Overige rentebaten

6.930

737

Valutaverschillen

-319

74

Totaal financiële baten

6.792

978

   

Rentelasten financieringen

59.726

51.508

Rentelasten voorzieningen (personeelsregelingen en bodemsanering)

2.513

-3.027

Geactiveerde rente over materiële vaste activa-in aanbouw

-4.063

-2.244

Overige rentelasten

912

2.100

Totaal financiële lasten

59.088

48.337

   

Totaal financiële lasten

52.296

47.359

De stijging in de financiële baten wordt voornamelijk veroorzaakt door de ontvangen rente op depositorekeningen en de betaalrekening. Daar tegenover staat een stijging in de rentelasten als gevolg van nieuwe vastrentende leningen.

De geactiveerde rente over de materiële vaste activa in aanbouw (bouwrente) wordt geactiveerd gedurende de periode van de vervaardiging van het actief. De bouwrente wordt berekend op basis van de gewogen gemiddelde rentevoet van het vreemd vermogen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het gehanteerde percentage in 2023 is 1,64% (2022: 1,32%). In de rentebaten is een bedrag van 1,8 miljoen euro opgenomen dat betrekking heeft op groepsmaatschappijen en deelnemingen.