Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

UNGC 'Ten principles'

In onze bedrijfscode staat hoe wij ons gedragen ten opzichte van onze omgeving en verbinden wij ons aan de ‘Ten Principles’ van United Nations Global Compact (UNGC) wat betreft mensenrechten en arbeidsomstandigheden, milieu en anticorruptie. De Ten Principles komen op onze corporate website en in het jaarverslag terug. Hieronder een overzicht:

Mensenrechten

1 Bedrijven moeten de internationale mensenrechten steunen en respecteren; en
2 Zorgen ervoor dat zij niet medeplichtig zijn aan schendingen van mensenrechten.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een mensenrechtenbeleid, waarin wij ons verbinden aan de principes van de UN Guiding Principles for Business and Human Rights (UNGP) en de OESO-richtlijnen. U leest er hier meer over.

Onze eigen werkzaamheden, in de vorm van investeringen en aanbestedingsprojecten, vinden grotendeels plaats in Nederland. In de context van onze bedrijvigheid zijn wij alert op onder meer de volgende risicogebieden:

 • In onze rol als werkgever: arbeidsomstandigheden met betrekking tot veiligheid, privacy, gelijkheid en discriminatie;

 • In onze rol als havenbeheerder: impact van klimaatverandering, (gezondheids-)overlast gemeenschap, schone leefomgeving, arbeidsomstandigheden met betrekking tot veiligheid en privacy.

Voor onze (internationale) havenactiviteiten en ons inkoopproces deden we een verdiepend mensenrechtenonderzoek (HRDD). Dit leverde een lijst van risico’s op mensenrechtenkwesties op, die we in een risicoregister plaatsten. Hierin beoordelen we de ernst en waarschijnlijkheid van de risico’s.

De volgende risico's zijn geprioriteerd voor onze inkoopactiviteiten van onder andere ICT (hardware en software), infrastructurele aanbestedingen, facilitair en adviesdiensten:

 • Privacy;

 • Veilige werkomgeving;

 • Eerlijke compensatie voor werk;

 • Gelijkheid;

 • Schone leefomgeving;

 • Impact van klimaatverandering.

Voor onze buitenlandactiviteiten zijn de volgende risico's op mensenrechtenkwesties geprioriteerd:

 • Pecém (Brazilië): bescherming tegen geweld, gelijkheid, impact van klimaatverandering, veilige werkomgeving en gedwongen arbeid;

 • Oman (Sohar): schone leefomgeving, bescherming tegen geweld, gelijkheid, impact van klimaatverandering, veilige leefomgeving en gedwongen arbeid;

 • Overige: gelijkheid, impact van klimaatverandering en veilige leefomgeving.

Opvolgende acties moeten de risico’s beperken. In 2023 stelde de afdeling Inkoop een ‘Supplier Code of Conduct’ in. De internationale afdeling werkt vanaf dit jaar met process flows die, afhankelijk van het type relatie, voorschrijven in welke mate mensenrechtenonderzoek moet worden gedaan.

Arbeid

3 Bedrijven handhaven vrijheid van vereniging en het recht op collectieve onderhandelingen;
4 De uitbanning van alle vormen van gedwongen of verplichte arbeid;
5 De effectieve afschaffing van kinderarbeid; en
6 De uitbanning van discriminatie in arbeid en beroep.

De arbeidsprincipes van de ILO worden ook onderschreven in ons mensenrechtenbeleid.

Onze medewerkers kunnen lid worden van FNV Overheid, CNV Publieke Diensten of onze eigen vakbond; OV-HbR. Deze partijen voeren ook de CAO-onderhandelingen namens alle medewerkers.

In onze bedrijfscode staat dat wij mensen niet anders behandelen, achterstellen of uitsluiten op basis van (persoonlijke) kenmerken. Het Havenbedrijf Rotterdam is ervan overtuigd dat diversiteit bijdraagt aan de kwaliteit van de medewerkers, een betere besluitvorming en aan meer wendbaarheid en innovatie. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft gerichte activiteiten om de diversiteit en inclusiviteit te bevorderen. U leest er hier meer over.

Milieu

7 Bedrijven dienen een preventieve aanpak van milieuvraagstukken te ondersteunen;
8 Initiatieven te nemen om een ​​grotere verantwoordelijkheid voor het milieu te bevorderen; en
9 De ontwikkeling en inzet van milieuvriendelijke technologieën te bevorderen.

Een gezond en leefbaar milieu is de basis voor de universele rechten op leven en op een gezonde omgeving. Wij gaan voorzichtig om met het milieu, ontplooien initiatieven om onze verantwoordelijkheid te vergroten en moedigen ontwikkeling en invoering van milieuvriendelijke technologieën aan.

Voor onze eigen emissies stelden wij gevalideerde doelstellingen op. U leest er hier meer over.

Onze infra-investeringen

Het Havenbedrijf Rotterdam omarmt de Green Deal Duurzaam GWW (Grond-, Weg- en Waterbouw), waarmee we als opdrachtgever in de voorbereiding en uitvoering actief naar kansen zoeken voor duurzaamheidsaspecten, zoals CO2-reductie, circulariteit en verbetering van luchtkwaliteit. De aannemer neemt dit mee in de uitvoering.

 • Milieukostenindicator (MKI) en CO2-waarde van het project;

 • Plan van aanpak voor een duurzame bouwplaats;

 • ISO 14001 (milieuzorg).

Partijen die zich onvoldoende aan onze verwachtingen houden, sluiten we uit.

Onze klanten

Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert meerdere initiatieven om het Rotterdamse haven- en industriecomplex en het transport te verduurzamen en de uitstoot van CO2 en andere stoffen te verminderen:

 • In ons portfoliomanagement sturen wij op maatschappelijke waardecreatie in klantprojecten.

 • Onze strategie voor de energietransitie rust op vier pijlers:

  • Ontwikkelen van infrastructuur,

  • Veranderen van de energiebehoefte industrie,

  • Transitie van grondstoffen en brandstoffen;

  • Verduurzaming van transport.

 • Bij onze terreinuitgiftes verwelkomen we circulaire bedrijven. U leest hier meer over in Ruimte voor transitie.

 • Duurzame zeeschepen worden beloond met de Green Award en ESI-korting. Met het ZEMBA-initiatief wordt een extra impuls gegeven.

 • Wij stimuleren de ‘Modal Shift’: het verplaatsen van containertransport van de weg naar het water en spoor. Digitale oplossingen, zoals Routescanner, helpen hierbij.

 • We monitoren verschillende uitstootcijfers om een gezonde omgeving te waarborgen, zoals natuur, luchtkwaliteit, geluid en omgevingsveiligheid (lees hier meer).

Anti-corruptie

10 Bedrijven bestrijden corruptie in alle vormen, met inbegrip van afpersing en omkoping.

Wij wijzen alle vormen van corruptie af en verwachten van onze medewerkers dat zij fraude en corruptie voorkomen. We hebben procedures, (inkoop-)richtlijnen, (financial control-)raamwerken en screenings, gericht op het voorkomen en of detecteren van ongewenst gedrag. Via verschillende trainingsprogramma’s creëren wij bewustwording bij onze medewerkers. U kunt er hier meer over lezen.

In 2023 is besloten om de employmentscreening aan te scherpen om ondermijning tegen te gaan. U kunt er hier meer over lezen.

Op het gebied van integriteitsrisico's hebben wij structuurmaatregelen (regels, procedures, systemen en controles) en cultuurmaatregelen (bewustwording, communicatie en dialoog). Onze medewerkers kunnen digitaal integriteits- en weerbaarheidstrainingen volgen, waarin herkenning, bewustzijn en voorkomen van misstanden aan bod komen.