Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Medewerkers en organisatie

We zijn vastberaden, grensverleggend en willen inspireren. We zijn ook nieuwsgierig en streven naar verbetering. Er is veel aandacht voor de ontwikkeling van medewerkers. Met intensieve samenwerking, zowel in- als extern, boeken we resultaten in een vaak complexe omgeving. We zijn trots op onze haven en de impact die wij als organisatie maken. Die cultuur dragen we uit. Voor onze 1.332 medewerkers en 191 externe medewerkers (per 31 december 2023) vormt het de basis om snel en wendbaar in te kunnen spelen op actuele thema’s en vragen van onze klanten. 

We investeren in de groei van onze medewerkers met diverse opleidingstrajecten en in onze Port Academy. Daarnaast werken we aan een omgeving waarin een veilige, open cultuur en efficiënte processen de basis vormen en besteden we aandacht aan duurzame inzetbaarheid en diversiteit & inclusiviteit.

Tevreden medewerkers

Om de (werk)ervaringen van onze medewerkers te meten houden we twee keer per jaar een medewerkerstevredenheidsonderzoek (MO). We meten onder andere de eNPS (employee Net Promotor Score). Dit is een internationaal toegepaste methode om het enthousiasme van de medewerkers over het bedrijf te meten. In 2023 hebben we eNPS twee keer gemeten. Onze score in maart was +22 en in september +26 (2022: +24). Het landelijk gemiddelde is +6. We zijn zeer trots op deze score.

In het MO meten we ook onderwerpen als tevredenheid, trots en betrokkenheid, veiligheid, werkdruk en werkgeluk. Uit de resultaten blijkt dat de werkdruk is gedaald, maar dat deze bij sommige afdelingen nog te hoog is. Daarnaast waarderen we ons werkgeluk hoog: het contact met de collega’s is goed en het werk wordt met plezier gedaan. 

Vitaliteit en welzijn

Voor een effectieve werkinzet is voldoende beweging, ontspanning, rust en gezond eten belangrijk. Daarom is er veel aandacht voor vitaliteit en welzijn van onze medewerkers. We bieden verschillende mogelijkheden en regelingen om de fysieke, financiële en mentale fitheid te vergroten, zoals bijvoorbeeld een bijdrage in het fitnessabonnement, een medische check, financiële coaches, sportieve evenementen en bedrijfsfysiotherapie.

Dit jaar was het ziekteverzuim 4,6% en daarmee nog steeds boven onze norm van 3,98%. Het percentage nam ook licht toe ten opzichte van 2022 (4,4%). De toename van het verzuimpercentage wordt vooral verklaard door meer langdurig verzuim. 

Nieuwe arbeidsmarktcampagne ‘Become our legend’

Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt zijn we nog steeds goed in staat om vacatures in te vullen. Het afgelopen jaar verwelkomden we ruim 160 nieuwe collega's (instroom 12%). In juni 2023 lanceerden we onze nieuwe arbeidsmarktcampagne ‘Become our legend’. ‘Met ‘Become our Legend’ zeggen we in drie woorden wat we te bieden hebben’, legt Albert Spencer, hoofd Human Resources uit. ‘Een plek waar mensen samenwerken, ontwikkelen en elkaar aanmoedigen om de Rotterdamse haven beter te maken: slimmer, schoner en mooier. Een echte plek voor legends. Collega’s staan centraal in deze campagne. We willen laten zien dat iedereen die bijdraagt aan de doelen van het Havenbedrijf Rotterdam bij ons een legend is. En dat nieuwe mensen dat ook kunnen worden. Bovendien laten we zien dat de mensen die hier al werken of hier gewerkt hebben, erg belangrijk voor ons zijn.’

Nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao)

Dit jaar is er een nieuwe collectieve arbeidsovereenkomst (cao) gesloten. De cao heeft een looptijd vanaf 1 juli 2023 tot 1 juli 2024. Per 1 juli 2023 kregen onze medewerkers een nominale verhoging van 120 euro bruto per maand en een algemene verhoging van 6%. Nieuw is dat onze medewerkers de mogelijkheid hebben om maximaal twee feestdagen in te ruilen voor een dag die aansluit bij diens geloofs- of levensovertuiging. Het Persoonlijke Keuzebudget (PKB) is uitgebreid met de mogelijkheid fiscaalvriendelijk duurzame producten aan te schaffen. Daarmee willen we bijdragen aan een duurzame leefomgeving van onze medewerkers.

Duurzaam inzetbaar

​​​​​​We vinden het belangrijk dat onze medewerkers blijven leren en zich kunnen ontwikkelen. Via onze Port Academy bieden we een verscheidenheid aan lesmateriaal aan, zoals e-learnings, boeken, artikelen, maar ook een extern lesaanbod. In 2023 gaven we 2,1 miljoen euro uit aan opleidingen en trainingen.

Het programma digitale wendbaarheid investeert in duurzame inzetbaarheid van medewerkers. Doel van dit programma is de wendbare organisatie verder te versterken om zo op basis van data snel in te kunnen spelen op ontwikkelingen in de markt en daarbij slim en efficiënt digitaal (samen) te werken. Het programma bestaat uit vier pijlers: digitaal vaardig zijn, data gedreven werken, lean agile werken en mens & organisatie. Per pijler worden activiteiten ontwikkeld die bijdragen aan de digitale wendbaarheid van onze medewerkers en van de organisatie als geheel. In 2023 zijn er trainingen, masterclasses en summerschools georganiseerd op elk van de vier pijlers. Daarnaast zijn er zijn rolbeschrijvingen en bijbehorende ontwikkelmenu’s gemaakt, het lean agile werken is door coaching ondersteund, portfoliomanagement is verder ontwikkeld en de data governance is beschreven en geïmplementeerd. En we kunnen bouwen op en met een zeer actieve community met dataspecialisten.

Vrijwilligerswerk

Binnen ons bedrijf zijn veel collega’s actief als vrijwilliger. In het kader van maatschappelijke verantwoord ondernemen​​​​​​ is in de CAO van het Havenbedrijf Rotterdam geregeld dat iedereen een halve dag vrijwilligerswerk mag doen in werktijd. In 2023 maakten 98 medewerkers gebruik van deze regeling.

Nieuwe medezeggenschapsraad volop in bedrijf

De medezeggenschapsraad (MZ) vertegenwoordigt de medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam. Het ‘kantoorpersoneel’ is met 8 leden vertegenwoordigd, de operationele collega's met 4 leden in een afzonderlijke onderdeelcommissie (OC). De verkiezingen van 2023 leverde een volledig nieuwe MZ op. Een ‘gemêleerde’ groep enthousiaste mensen met verschillende leeftijden, achtergronden en drijfveren is het mooie resultaat.

Het Havenbedrijf Rotterdam realiseert de medezeggenschap in een constructieve samenwerking tussen de Algemene directie, de Havenmeester, de Raad van Commissarissen en de MZ. Uniek bij het Havenbedrijf Rotterdam is dat de MZ bovenwettelijke bevoegdheid heeft, zoals instemmingsrecht op sommige onderwerpen die volgens de WOR (Wet op Ondernemingsraden) onder het adviesrecht vallen.

De MZ kent een VGM-commissie die zich bezighoudt met arbeidsveiligheid (u leest er hier meer over), een financiële commissie die grote investeringsbeslissingen behandelt, en een personele commissie die organisatieaanpassingen beoordeelt.

Van belang is dat de MZ de belangen tussen het Havenbedrijf Rotterdam en de medewerker goed afweegt. De nieuwe MZ zet actief in op het delen van informatie. Bijvoorbeeld door het brengen van afdelingsbezoeken (inclusief buitenlocaties), vlogs, een terugkerende nieuwsbrief en een column in het personeelsblad. De MZ maakt ook gebruik van ‘meedenkers’; een pool van 35 collega's die de MZ kan raadplegen op basis van hun expertise.

De voorzitters van de MZ kennen periodieke overleggen met de voorzitters van de ondernemingsraden van vergelijkbare organisaties (gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Amsterdam) en met een delegatie van de vakbonden binnen het Havenbedrijf Rotterdam.

In 2023 behandelde de MZ tien instemmingsaanvragen en elf adviesaanvragen. Zo stemde de MZ in met het verscherpte screeningsbeleid en maakte zich hard voor de goede uitvoerbaarheid, adviseerde bij de uitbreiding van de Raad van Commissarissen met twee nieuwe leden en bepaalde een standpunt op het concept beloningsbeleid van de Algemene directie.