Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

1. Immateriële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Kosten van ontwikkeling (intern gegenereerd)

Kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom (aangekocht)

Vooruitbetaald op IMVA

Immateriële
vaste activa in aanbouw

Totaal

      

Aanschafwaarde

112.908

54.799

-

24.867

192.574

Cumulatieve afschrijvingen

-73.362

-39.274

-

-

-112.636

      

Boekwaarde 1 januari 2023

39.546

15.525

-

24.867

79.938

      

Bruto-investeringen

-

-

8.294

28.202

36.496

Desinvesteringen (aanschafwaarde)

-141

-158

-

-

-299

Desinvesteringen (cum. afschrijvingen)

141

158

-

-

299

Subsidies

-

-

-

-

-

(Rijks)bijdragen

-

-

-

-

-

Afschrijvingen

-15.647

-6.951

-

-

-22.598

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-8.017

-2.556

-10.573

Overboeking (i)mva aanschafwaarde

-

-

-

854

854

Overboeking (i)mva afschrijvingen

-

-

-

-

-

Ingebruikname

19.629

7.204

-

-26.833

-

Mutaties 2023

3.982

253

277

-333

4.179

      

Boekwaarde 31 december 2023

43.528

15.778

277

24.534

84.117

      

Aanschafwaarde

132.396

61.845

8.294

27.090

229.625

Cumulatieve afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

-88.868

-46.067

-8.017

-2.556

-145.508

      

Boekwaarde 31 december 2023

43.528

15.778

277

24.534

84.117

      

Afschrijvingsperioden in jaren

3 tot 10

2 tot 10

niet

niet

 
 

jaar

jaar

afgeschreven

afgeschreven

 

De immateriële vaste activa zijn in 2023 met 36,5 miljoen euro toegenomen door investeringen en met 22,6 miljoen euro afgenomen door afschrijvingen. Daarnaast is er sprake van een bijzondere waardevermindering van 10,6 miljoen euro. De immateriële vaste activa in aanbouw bestaat voor 22,5 miljoen euro uit intern gegenereerde activa.

De kosten van ontwikkeling betreffen intern gegenereerde immateriële vaste activa en zien met name toe op zelf ontwikkelde IT applicaties en software. De kosten van verwerving ter zake van vergunningen en rechten van intellectuele eigendom betreffen met name aangekochte licenties.

De bijzondere waardeverminderingen bestaan uit de afwaardering van aangekochte stikstofrechten (8,0 miljoen euro) en de vervroegde beëindiging van de ontwikkeling van een IT applicatie (2,6 miljoen euro).

De afwaardering van de stikstofrechten is het gevolg van de definitieve uitspraak van de Raad van State dat aangekochte stikstofruimte binnen een straal van maximaal 25 km afstand vanaf de bron gebruikt mag worden. Gezien de afstand van de bronnen waarvan in 2023 de stikstofrechten zijn aangekocht, ten opzichte van relevante Natura 2000 gebieden is de aangekochte depositieruimte beperkt inzetbaar voor ontwikkelingen in het HIC. De stikstofruimte is naar rato van inzetbaarheid ten behoeve van het HIC afgewaardeerd.