Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Stakeholderbetrokkenheid

Als Havenbedrijf Rotterdam staan wij in nauw contact met verschillende groepen stakeholders: klanten, strategische stakeholders, medewerkers, omwonenden, publiek en leveranciers. Strategische stakeholders vertegenwoordigen een groep en kunnen vanuit die positie spreken en besluiten nemen. Onder deze groep vallen onder andere onze aandeelhouders, overheden (politiek en ambtelijk) en NGO’s (niet of non-gouvernementele organisaties), maar ook branche- en bedrijfsorganisaties, zoals Deltalinqs (vertegenwoordiging havenbedrijfsleven) en bewonersgroepen.

Voor het contact met onze strategische stakeholders werken we onder andere met Strategisch Omgevingsmanagement (SOM). Door onze vroegtijdige interesse in de belangen van stakeholders en het zoeken naar zoveel mogelijk wederzijdse winst is het SOM erop gericht problemen te voorkomen en ze, wanneer ze er zijn, effectief op te lossen. Wij spreken met onze stakeholders over onze langetermijnstrategie, ons beleid, onze doelen en prioriteiten.

Onze stakeholderbetrokkenheid in 2023 wordt in onderstaande tabel weergegeven. De minimale dialoogfrequentie wordt genoemd, maar wanneer nodig, vindt vaker overleg plaats.

Dialoog met overheden

Overheden

Dialoogwijze frequentie

Belangrijkste agendapunten

Aandeelhouders

Aandeelhoudersvergadering (1x)
Aandeelhouderscommissie (4x)
Twee-wekelijks dossier overleg
Incidentele overleggen

Strategische besluitvorming, financiële situatie

Lokaal bevoegd gezag

Directieoverleg en regionaaldirectieoverleg (2-4x)

Vergunningen & handhaving

Rijksoverheid

Diverse ministers, directies en staatssecretarissen (4x)

Mainportbeleid, energietransitie, gelijk speelveld, bereikbaarheid & Omgevingswet

Rijksoverheidparlement

Overleg met fractievoorzitters Eerste en Tweede Kamer (3x) en overleg met woordvoerders

Mainportbeleid, energietransitie, gelijk speelveld, bereikbaarheid & Omgevingswet

Gemeente Rotterdam

Bestuurlijk overleg met havenwethouder (12x), gemeenteraad (1x 2jr), directieoverleg met Stadsontwikkeling (6x)

Energietransitie, cruisevaart, duurzaamheid, milieuthema's, geluid & vestigingsklimaat

Provincies & Waterschappen

Bestuurlijke overleg (2x)

Energietransitie, werkgelegenheid, milieu impact, waterkwaliteit & bereikbaarheid

Regiogemeente & gebiedscommissies

Regionaal bestuurlijk overleg met alle regionale colleges van B&W (4x)

Leefbaarheid, bereikbaarheid, milieu, geluid, recreatie & werkgelegenheid.

Dialoog met niet-overheden

Niet-overheden

Dialoogwijze frequentie

Belangrijkste agendapunten

Omwonenden

Havenkrant (4x)
Wereldhavendagen (1x)
Bewonersavonden

Bereikbaarheid, duurzaamheid, veiligheid, innovatie, werkgelegenheid, recreatie, energietransitie & digitalisering

Medewerkers

Beoordelingscyclus (2x)
Medewerker onderzoek (2x)
Ondernemingsraad (2x)

Ontwikkeling medewerkers & speerpunten medewerker onderzoek

Leveranciers

Account overleggen met leveranciers

Relevante marktontwikkelingen, leveranciers

Natuur- & milieuorganisaties

Directieoverleg (3x)

Balans leefomgeving & energietransitie

Brancheorganisaties

Overleg met voorzitter en directie (1-2x)

Investeringsklimaat, sociale onzekerheden, bereikbaarheid, energietransitie & beleid van Europese Unie

Deltalinqs

Overleg met bestuur en directie (4x) en overlegorganen

Vestigingsklimaat, bereikbaarheid & energietransities

Klanten en ketenpartijen

Meerdere contactmomenten per jaar op verschillende niveau's

Algemene marktontwikkelingen en specifieke klantontwikkelingen

Havenbedrijven

Directieoverleg (1-2x)

Operationele samenwerking & gezamenlijke belangenbehartiging

Onderwijs

Naar behoefte

Uitkomsten onderzoeksrapporten, advies, innovatie, aansluiting arbeidsmarkt

Dialoog met maatschappelijke partijen

Het Havenbedrijf Rotterdam is een relevante maatschappelijke speler. Daarom vinden we het belangrijk om in gesprek te zijn met onze omgeving. Zo blijven we op de hoogte van wat er leeft en door de dialoog kunnen we uitleggen wie we zijn en wat we doen. In 2023 voerden we bijvoorbeeld gesprekken met verschillende groepen klimaatactivisten, waaronder Extinction Rebellion (XR). Eén van de belangrijkste onderwerpen van gesprek was de snelheid van de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en fossielvrije industrie in de haven.

In die overleggen erkennen we dat het beperken van klimaatverandering één van de grootste uitdagingen van deze tijd is. De energietransitie kan ons niet snel genoeg gaan, ook en juist in de Rotterdamse haven moeten we een grote bijdrage leveren en wel zo snel mogelijk. De haven en de industrie in Rotterdam hebben zich verbonden aan het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn en netto geen CO2 meer uit te stoten. In 2030 willen we de CO2-uitstoot al met 55% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. Onze inzet is maximaal. Een nog snellere transitie is naar ons oordeel niet realistisch, gezien de complexiteit en omvang van de transitie.