Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

5.1 Toelichting op het jaarverslag

Selectie van onderwerpen

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt samen met verschillende stakeholdergroepen en is betrokken bij een veelvoud aan maatschappelijke onderwerpen. Om zo goed mogelijk tegemoet te komen aan de informatiebehoefte van onze stakeholders en om focus aan te brengen in onze verslaglegging, selecteren we de belangrijkste maatschappelijke onderwerpen. Dit doen we middels de materialiteitsanalyse, die resulteert in een materialiteitsmatrix.

Materialiteitsmatrix

Voor de materialiteitsanalyse identificeerden we alle potentiële, materiële maatschappelijke onderwerpen van het Havenbedrijf Rotterdam. Het beoordelen van de materiële thema’s en de impacts van deze thema’s op mens, milieu en economie staat aan de basis van de inhoud van ons geïntegreerde jaarverslag en vindt plaats in het tweede kwartaal van het verslagjaar. Voor ons jaarverslag zijn de GRI richtlijnen leidend.

Proces materialiteitsanalyse

Het startpunt van de materialiteitsanalyse is de lijst van bestaande thema’s uit ons jaarverslag 2022. Deze hebben we uitgebreid met thema’s volgend uit de risicomatrix/-paragraaf, Strategy Update, European Sustainability Reporting Standards (ESRS), media analyse en Directieteam-agenda's. Daarnaast spraken we met interne inhoudsdeskundigen. Hier is een lijst van 30+ thema’s uitgekomen, een zogenoemde longlist. Per thema hebben we de definitie herijkt en de impacts of afhankelijkheden en daaruit volgende risico’s of acties gedefinieerd.

Om tot een lijst van mogelijk relevante thema's te komen, hebben we gesproken met zeven specialisten die vanuit hun expertise en contacten met stakeholders konden bepalen welke thema’s het meeste impact hebben, bezien vanuit de diverse stakeholderperspectieven.

We hebben de stakeholderparticipatie op deze manier ingestoken omdat het Havenbedrijf Rotterdam dagelijks in contact staat met haar stakeholders. Het Havenbedrijf Rotterdam investeert zorgvuldig in omgevingsmanagement en werkt hiervoor onder andere met een ‘Waakvlamprogramma’: het programma voor de continue dialoog met strategische stakeholders. In dit programma is een lijst van stakeholders opgenomen met wie een reguliere dialoog wordt onderhouden op tactisch en strategisch niveau.

Per thema hebben we aangegeven of het thema een ESG-thema is of een economisch thema:

  • ESG thema: het thema heeft impact op milieu, biodiversiteit, water, verontreiniging, circulariteit of op werknemers (eigen en in de keten), mensenrechten.

  • Economisch thema: het thema heeft impact op de economie (regionaal, Nederland, Europa) of economische prestaties van klanten.

Om de thema’s te beoordelen op (ESG) impact, hebben we een consultatie met specialisten uit de organisatie gedaan. Per (ESG)-thema beoordeelden we samen met de specialist de reële en potentiële impacts van de onderneming of bedrijfsrelaties op milieu of sociaal gebied:

 

Negatief

Positief

Reele impact

Ernst (schaal, reikwijdte, herstelbaarheid)

Schaal, reikwijdte

Potentiele impact

Ernst (schaal, reikwijdte, herstelbaarheid) + kans van optreden

Schaal, reikwijdte + kans van optreden

Economische thema’s beoordeelden we alleen op de grootte van hun (positieve) economische impact. De significantie van een impact wordt bepaald in relatie tot de overige impacts. Door een grens te stellen worden materiële van niet-materiële thema's onderscheiden. Een belangrijke voorwaarde voor het stellen van deze grens is dat we de veiligheidsthema's als materieel bestempelen. 

Naam thema

Definitie

Type thema

Energietransitie

Het realiseren van de transitie van fossiele energie naar niet fossiele energie in de Rotterdamse haven.

ESG

Veiligheid (nautisch)

Het waarborgen van de veiligheid in de Rotterdamse haven (o.a. nautische veiligheid, incidentbestrijding).

ESG

Cybersecurity (HbR)

Het beveiligen van het Havenbedrijf Rotterdam tegen cybercrime op het havenproces en terroristische aanslagen.

Economic

Kwaliteit haveninfrastructuur

Het zorgdragen voor voortdurende beschikbaarheid en kwaliteit van klantgebonden en publieke haveninfrastructuur.

Economic

Aantrekkelijke en gezonde leefomgeving

Het waarborgen van een schone en aantrekkelijke leefomgeving rondom de Rotterdamse haven.

ESG

Ruimte voor transitie

Het ontwikkelen van ruimte door herstructurering en modernisering in de Rotterdamse haven (incl milieuruimte).

Economic

Klantwaardering

Het verbeteren van de ease-of-doing-business voor klanten.

Economic

Arbeidsveiligheid

Het borgen van de arboveiligheid binnen het Havenbedrijf Rotterdam en bij onze projecten.

ESG

Ondermijnende criminaliteit

Het in partnerships aanpakken van ondermijnende criminaliteit in de Rotterdamse haven.

ESG

Draagvlak haven

Het draagvlak voor de license to operate and develop van de Rotterdamse haven.

Economic

We presenteren onze impact op mens en milieu op één as. De impact van het Havenbedrijf Rotterdam op economisch gebied zijn ook op deze as geplot. Bovenstaande tabel geeft aan welke thema's we als ESG bestempelen en welke als economisch. Door een drempel te stellen, brengen we focus aan in de thema’s waarop volgens GRI-richtlijnen moet worden gerapporteerd.

De thema’s aan de rechterkant van de stippellijn zijn de materiële thema’s voor het jaarverslag 2023. Voor deze thema’s rapporteren wij, conform de GRI-methodiek, de managementaanpak en tenminste één indicator.

Over de andere thema’s rapporteren wij ook, maar minder uitgebreid in lijn met vorige jaren. De uitkomst van de materialiteitsanalyse is voorgelegd en vastgesteld door het Directieteam. De sturing en beheersing van alle onderwerpen in de matrix zijn belegd onder de leden van het Directieteam. Meer inzicht hierin geeft het hoofdstuk Bestuursstructuur en governance.

Naar aanleiding van de uitgebreide analyse zijn enkele onderwerpen die in het vorige jaarverslag een materieel thema waren komen te vervallen: digitalisering, bereikbaarheid, efficiënte scheepvaartafwikkeling, toekomstbestendig portfolio en aansluiting arbeidsmarkt.

Dubbele materialiteit

Ter voorbereiding op de dubbele materialiteit van de Europese richtlijn ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’ (CSRD) hebben we ook de financiële impact van de buitenwereld op het Havenbedrijf Rotterdam bekeken. We hebben ervoor gekozen om dit nog niet te publiceren, omdat we conform de GRI rapporteren. Vanaf boekjaar 2025 zijn wij verplicht te rapporteren conform de CSRD. De dubbele materialiteitsanalyse richt zich op zowel financiële materialiteit (de impact van de buitenwereld op het Havenbedrijf Rotterdam) als impactmaterialiteit (de impact van het Havenbedrijf Rotterdam op de buitenwereld).