Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

EU-Taxonomy

De EU-Taxonomy is een Europese regelgeving die inzichtelijk maakt in hoeverre de economische activiteiten van ondernemingen kunnen worden aangemerkt als een activiteit die bijdraagt aan de milieudoelstellingen van de Europese Unie (EU). Van het Havenbedrijf Rotterdam wordt verwacht dat wij deze informatie per verslagjaar 2025 delen. Wij hebben vanuit onze voortrekkersrol besloten al te communiceren over onze activiteiten die zijn opgenomen in de klimaatannexen van de EU-Taxonomy. De getoonde informatie in dit hoofdstuk valt, in tegenstelling tot de rest van dit verslag, buiten de scope van de accountantscontrole.

De Europese Commissie classificeert ecologisch duurzame activiteiten in zogenoemde ‘annexen’. Er zijn zes opsommingen van activiteiten die volgens de EU ecologisch duurzaam zijn, gerelateerd aan de zes EU-milieudoelstellingen: klimaatmitigatie (concreet: broeikasgasemissiereductie), klimaatadaptatie (concreet: beperking risico’s klimaatverandering), water, circulaire economie, verontreiniging en biodiversiteit. In deze annexen staan ook de criteria waaraan een activiteit moet voldoen voordat we het mogen classificeren als ecologisch duurzaam.

De EU hanteert twee stappen in de classificatie van ecologisch duurzame activiteit:

 • Stap 1: Taxonomy-eligible-activiteiten die op een annexlijst voorkomen en in aanmerking komen voor taxonomy-alignment;

 • Stap 2: Taxonomy-aligned-activiteiten die voldoen aan de criteria, zoals beschreven in de annex en die volgens de EU ecologisch duurzaam zijn.

De criteria om te worden geclassificeerd als taxonomy-aligned houden in dat een activiteit een significante bijdrage aan een milieudoelstelling levert, terwijl het de andere milieudoelstellingen niet schaadt ('do no significant harm', DNSH) en voldoet aan specifiek voorgeschreven sociale minimumgaranties (SMG) op het gebied van mensenrechten.

Klimaatmigitatie en klimaatadaptatie

Wij presenteren in dit verslag alleen taxonomy-eligibility en -alignment op de klimaatannex: de opsomming van activiteiten die bijdragen aan de milieudoelstellingen klimaatmitigatie of klimaatadaptatie. We merken op dat de opsomming van ecologisch duurzame activiteiten in de EU-Taxonomy niet uitputtend is. De huidige EU-Taxonomy erkent een deel van onze activiteiten ‘nog’ niet. Ter illustratie: verhuur van gebouwen is opgenomen in de opsomming, maar verhuur van terreinen niet. Dat laatste bepaalt een groot deel van onze omzet in de vorm van contractopbrengsten. De onderstaande cijfers laten daarmee een beperkt beeld van onze duurzame activiteiten zien. In het hoofdstuk ‘Voortvarend werken aan de energietransitie’ laten we zien dat we aan veel projecten werken die onze haven duurzaam moeten maken; niet al deze activiteiten zijn opgenomen in een opsomming.

De kennis op het gebied van EU-Taxonomy groeit. Dit betekent dat wij onze aanpak en aannames aanpassen aan de nieuwste inzichten. Om deze reden is vergelijking met de getoonde cijfers in ons Jaarverslag 2022 niet mogelijk.

Omzet

    

Criteria inzake substantiële bijdrage

DNSH-criteria

   

Economische activiteiten

Code(s)

Absolute Omzet (€ x 1.000)

Aandeel Omzet *

KM

KA

W

C

V

B

KM

KA

W

C

V

B

SMG

Op EU-Taxonomy afgestemd aandeel Omzet, 2023

Categorie (faciliterende activiteit (F) of transitie-activiteit (T))

A. VOOR DE EU-TAXONOMY IN AANMERKING KOMENDE ACTIVITEITEN

               

A.1 Ecologisch duurzame activiteiten
(op EU-Taxonomy afgestemd: eligible en "aligned")

               

Verwerving en eigendom van gebouwen

7.7

17.266

2,1%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

2,1%

n.v.t.

Omzet uit aligned activiteiten (A.1)

17.266

2,1%

               

A.2 Voor de EU-Taxonomy in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten
(niet op EU-Taxonomy afgestemde activiteiten: "eligible", niet aligned)

               

Infrastructuur voor vervoer over water

6.16

385.015

45,8%

N

J

NA

NA

NA

NA

N

J

-

-

-

-

-

 

n.v.t.

Bibliotheken, archieven, musea en culturele activiteiten

13.2

860

0,1%

n.v.t.

N

NA

NA

NA

NA

-

-

-

-

-

-

-

 

F ¹

Omzet uit eligible, niet aligned activiteiten (A.2)

385.876

45,9%

               
                   

B. NIET VOOR DE EU-TAXONOMY IN AANMERKING KOMENDE ACTIVITEITEN

               

Omzet uit niet-eligible activiteiten (B)

438.368

52,1%

               
                   

C. TOTALE OMZET (A+B)

 

841.510

                

Afkortingen: "KM" = klimaatmitigatie; "KA" = klimaatadaptatie; "W" = water en mariene hulpbronnen; "C" = circulaire economie; "V" = verontreiniging; "B" = biodiversiteit en ecosystemen; "N" = voldoet niet aan betreffende criteria; "J" = voldoet aan betreffende criteria; "NA" = (nog) niet op getoetst, valt buiten de klimaatannex; "-" = niet getoetst, omdat eerder criterium niet behaald is; "n.v.t." = geen onderdeel van EU-Taxonomy-activiteit

¹ = Faciliterende activiteit voor klimaatadaptatie (Annex II)

Aligned omzet

De berekening van de omzet uit ecologisch duurzame activiteiten (A.1) betreft de omzet uit producten of diensten (inclusief immateriële activa) die kunnen worden geclassificeerd als taxonomy-aligned, gedeeld door de totale omzet (C).

 • 7.7: Dit betreft de huurinkomsten uit ons commercieel vastgoedportfolio. Deze zijn taxonomy-aligned voor klimaatadaptatie.

Eligible, niet-aligned omzet

De berekening van de omzet uit activiteiten die voor de EU-Taxonomy in aanmerking komen, maar ecologisch niet duurzaam zijn (A.2) betreft de bovenstaande omzetposten die niet kunnen voldoen aan de gestelde criteria voor substantiële bijdrage, DNSH of de sociale minimumgaranties. Dit wordt gedeeld door het totaal aan omzet (C).

 • 6.16: Wij classificeren onze omzet uit havengelden als taxonomy-eligible, als het directe gevolg van het exploiteren van waterwegen, haven- en rivierwerken en het verlenen van diensten en toezichtactiviteiten. De omzet kan niet worden geclassificeerd als taxonomy-aligned, omdat niet kan worden aangetoond dat onze waterinfrastructuur niet tot aanvullende broeikasgasemissies leidt.

 • 13.2: De omzet uit Futureland, ons informatiecentrum op de Maasvlakte, is geclassificeerd als taxonomy-eligible, maar heeft geen substantiële bijdrage aan klimaatadaptatie en kan derhalve niet geclassificeerd worden als taxonomy-aligned.

Operationele kosten (OpEx)

De EU-Taxonomy hanteert een nauwere definitie van totale OpEx ('Operational Expenditures'; operationele kosten) dan de Dutch GAAP: niet-gekapitaliseerde kosten voor research & development (inclusief training), korte-termijn huur, onderhoud, renovatie en andere directe uitgaven in verband met het dagelijkse onderhoud voor het effectief werken van materiële vaste activa (PPE). De enige kosten in onze OpEx die hieronder vallen, zijn onderhoudskosten.

    

Criteria inzake substantiële bijdrage

DNSH-criteria

   

Economische activiteiten

Code(s)

Absolute OpEx (€ x 1.000)

Aandeel OpEx *

KM

KA

W

C

V

B

KM

KA

W

C

V

B

SMG

Op EU-Taxonomy afgestemd aandeel OpEx, 2023

Categorie (faciliterende activiteit (F) of transitie-activiteit (T))

A. VOOR DE EU-TAXONOMY IN AANMERKING KOMENDE ACTIVITEITEN

               

A.1 Ecologisch duurzame activiteiten
(op EU-Taxonomy afgestemd: eligible en "aligned")

               

Goederenvervoer via de zee- en kustvaart, vaartuigen voor havenactiviteiten en ondersteunende activiteiten

6.10

3.913

6,9%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

6,9%

n.v.t.

Personenvervoer via de zee- en kustvaart

6.11

268

0,5%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

0,5%

n.v.t.

Infrastructuur voor spoorvervoer

6.14

1.025

1,8%

J

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

1,8%

F ²

OpEx uit aligned activiteiten (A.1)

5.206

9,2%

               

A.2 Voor de EU-Taxonomy in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten
(niet op EU-Taxonomy afgestemde activiteiten: "eligible", niet aligned)

               

Infrastructuur voor wegvervoer en openbaar vervoer

6.15

6.861

12,1%

J

J

NA

NA

NA

NA

N

J

-

-

-

-

-

 

n.v.t.

Infrastructuur voor vervoer over water

6.16

7.839

13,8%

N

J

NA

NA

NA

NA

N

J

-

-

-

-

-

 

n.v.t.

Renovatie van bestaande gebouwen

7.2

2.136

3,8%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

N

-

-

-

-

 

n.v.t.

OpEx uit eligible, niet aligned activiteiten (A.2)

16.836

29,7%

               
                   

B. NIET VOOR DE EU-TAXONOMY IN AANMERKING KOMENDE ACTIVITEITEN

               

OpEx uit niet-eligible activiteiten (B)

34.585

61,1%

               
                   

C. TOTALE OPEX (A+B) *

 

56.627

                
                   

Van de EU-Taxonomy uitgesloten OpEx

236.320

                

Totaal operationele lasten

 

292.947

                

Afkortingen: "KM" = klimaatmitigatie; "KA" = klimaatadaptatie; "W" = water en mariene hulpbronnen; "C" = circulaire economie; "V" = verontreiniging; "B" = biodiversiteit en ecosystemen; "N" = voldoet niet aan betreffende criteria; "J" = voldoet aan betreffende criteria; "NA" = (nog) niet op getoetst, valt buiten de klimaatannex; "-" = niet getoetst, omdat eerder criterium niet behaald is; "n.v.t." = geen onderdeel van EU-Taxonomy-activiteit

² = Faciliterende activiteit voor klimaatmitigatie (Annex I)

* De Taxonomie houdt een andere definitie aan van OpEx. In ons geval is dit het totaal aan onderhoudskosten.

Aligned operationele kosten (OpEx)

De berekening van de OpEx voor ecologisch duurzame activiteiten (A.1) betreft de som van 1) OpEx voor assets of processen gerelateerd aan taxonomy-aligned omzetactiviteiten, 2) OpEx voor assets of processen die taxonomy-aligned zijn en 3) OpEx om taxonomy-eligible-activiteiten taxonomy-aligned te maken. Dit wordt gedeeld door het totaal aan onderhoudskosten (C).

 • 6.10: De kosten voor het onderhoud en (kleine) reparaties aan onze vloot zijn taxonomy-aligned voor klimaatadaptatie. Brandstofkosten zijn hierin niet meegenomen.

 • 6.11: De kosten voor het onderhoud en (kleine) reparaties aan de Nieuwe Maze zijn taxonomy-aligned voor klimaatadaptatie. Brandstofkosten zijn hierin niet meegenomen.

 • 6.14: De kosten voor het onderhoud van onze spoorinfrastructuur betreft een jaarlijkse bijdrage aan ProRail. De activiteit is ecologisch duurzaam voor zowel klimaatmitigatie (als faciliterende activiteit) als klimaatadaptatie.

Eligible, niet-aligned operationele kosten (OpEx)

De berekening van de OpEx voor activiteiten die voor de EU-Taxonomy in aanmerking komen, maar ecologisch niet duurzaam zijn (A.2) betreft bovenstaande OpEx die niet kunnen voldoen aan de gestelde criteria voor substantiële bijdrage, DNSH of de sociale minimumgaranties. Dit wordt gedeeld door het totaal aan onderhoudskosten (C).

 • 6.15: De kosten voor het onderhoud aan onze weginfrastructuur zijn niet taxonomy-aligned, omdat niet kan worden aangetoond dat deze infrastructuur niet tot aanvullende broeikasgasemissies leidt.

 • 6.16: De kosten voor het onderhoud aan onze waterinfrastructuur (excl. onderhoudsbaggerwerk) zijn niet taxonomy-aligned, omdat niet kan worden aangetoond dat deze infrastructuur niet tot aanvullende broeikasgasemissies leidt.

 • 7.2: De kosten voor het onderhoud aan ons vastgoedportfolio zijn niet taxonomy-aligned, omdat wij niet over de juiste informatie beschikken om te kunnen toetsen op de gestelde criteria.

Investeringen (CapEx)

Onze financiële stromen in de CapEx ('Capital Expenditure'; investeringen) bestaan vaak uit verschillende activiteiten die tezamen het realiseren van een project of asset betreffen; te denken valt aan het aanleggen van een weg waarbij ook riolering wordt aangelegd. Ook bevatten projecten doorgaans kosten, samenhangend met de aanbesteding, vergunningverstrekking en engineering, die worden mee geactiveerd. Wij hebben onze CapEx projecten (en totale projectkosten) als geheel beoordeeld en geclassificeerd, op basis van het dominante karakter van het project of op te leveren object. Dit betekent dat wij de onderliggende activiteiten niet separaat hebben gecodeerd. De codering van projecten van 5 miljoen euro of meer met een indicatie dat er verschillende activiteiten onder vallen, hebben wij kwalitatief gevalideerd door deskundig oordeel. Wij zijn van mening dat wij met deze aanpak een waarheidsgetrouw getal delen.

De gemaakte CapEx kosten voor baggerwerkzaamheden als onderdeel van aanleg of onderhoud van waterzijde infrastructuur rekenen wij mee in de totale kosten van het project. Dit omdat het baggeren in het kader van CapEx-projecten eenmalige activiteiten betreft ten behoeve van het creëren of permanent functioneel verbeteren van de infrastructuur.

    

Criteria inzake substantiële bijdrage

DNSH-criteria

   

Economische activiteiten

Code(s)

Absolute CapEx (€ x 1.000)

Aandeel CapEx *

KM

KA

W

C

V

B

KM

KA

W

C

V

B

SMG

Op EU-Taxonomy afgestemd aandeel CapEx, 2023

Categorie (faciliterende activiteit (F) of transitie-activiteit (T))

A. VOOR DE EU-TAXONOMY IN AANMERKING KOMENDE ACTIVITEITEN

               

A.1 Ecologisch duurzame activiteiten
(op EU-Taxonomy afgestemd: eligible en "aligned")

               

Goederenvervoer via de zee- en kustvaart, vaartuigen voor havenactiviteiten en ondersteunende activiteiten

6.10

217

0,1%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

0,1%

n.v.t.

Personenvervoer via de zee- en kustvaart

6.11

2.396

0,9%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

0,9%

n.v.t.

Infrastructuur voor spoorvervoer

6.14

4.938

1,9%

J

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

1,9%

F ²

Infrastructuur voor wegvervoer en openbaar vervoer

6.15

13.166

5,0%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

5,0%

n.v.t.

Infrastructuur voor vervoer over water

6.16

2.176

0,8%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

J

J

J

0,8%

n.v.t.

CapEx uit aligned activiteiten (A.1)

22.891

8,6%

               

A.2 Voor de EU-Taxonomy in aanmerking komende, maar ecologisch niet duurzame activiteiten
(niet op EU-Taxonomy afgestemde activiteiten: "eligible", niet aligned)

               

Aanpassing van binnenschepen voor personen- en goederenvervoer

6.9

14

0,0%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

J

N

-

-

 

n.v.t.

Infrastructuur voor wegvervoer en openbaar vervoer

6.15

15.413

5,9%

N

J

NA

NA

NA

NA

N

J

-

-

-

-

-

 

n.v.t.

Infrastructuur voor vervoer over water

6.16

110.680

42,1%

N

J

NA

NA

NA

NA

N

J

-

-

-

-

-

 

n.v.t.

Bouw van nieuwe gebouwen

7.1

11.622

4,4%

N

J

NA

NA

NA

NA

N

J

-

-

-

-

-

 

n.v.t.

Renovatie van bestaande gebouwen

7.2

7.305

2,8%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

N

-

-

-

-

 

n.v.t.

Installatie, onderhoud en reparatie van energie-efficiënte uitrusting

7.3

0

0,0%

N

J

NA

NA

NA

NA

J

J

J

N

-

-

-

 

n.v.t.

Verwerving en eigendom van gebouwen

7.7

1.099

0,4%

N

J

NA

NA

NA

NA

N

J

-

-

-

-

-

 

n.v.t.

Gegevensgestuurde oplossingen voor broeikasgasemissiereducties

8.2

167

0,1%

N

n.v.t.

NA

NA

NA

NA

-

-

-

-

-

-

-

 

F ²

CapEx uit eligible, niet aligned activiteiten (A.2)

146.300

54,8%

               
                   

B. NIET VOOR DE EU-TAXONOMY IN AANMERKING KOMENDE ACTIVITEITEN

               

CapEx uit niet-eligible activiteiten (B)

97.635

36,6%

               
                   

C. TOTALE CAPEX (A+B)

 

266.826

                

Afkortingen: "KM" = klimaatmitigatie; "KA" = klimaatadaptatie; "W" = water en mariene hulpbronnen; "C" = circulaire economie; "V" = verontreiniging; "B" = biodiversiteit en ecosystemen; "N" = voldoet niet aan betreffende criteria; "J" = voldoet aan betreffende criteria; "NA" = (nog) niet op getoetst, valt buiten de klimaatannex; "-" = niet getoetst, omdat eerder criterium niet behaald is; "n.v.t." = geen onderdeel van EU-Taxonomy-activiteit

² = Faciliterende activiteit voor klimaatmitigatie (Annex I)

Aligned investeringen (CapEx)

De berekening van de CapEx voor ecologisch duurzame activiteiten (A.1) betreft de som van 1) CapEx voor assets of processen gerelateerd aan taxonomy-aligned omzetactiviteiten, 2) CapEx voor assets of processen die zelf taxonomy-aligned zijn en 3) CapEx om taxonomy-eligible-activiteiten taxonomy-aligned te maken. Dit delen we door de totale CapEx in materiële en immateriële activa tijdens het boekjaar vóór afschrijvingen, amortisatie en herwaarderingen (C).

 • 6.10: De investeringskosten van de aankoop van (tweedehands) vaartuigen als aanvulling op onze vloot zijn taxonomy-aligned voor klimaatadaptatie.

 • 6.11: De investeringskosten voor groot onderhoud aan de Nieuwe Maze zijn taxonomy-aligned voor klimaatadaptatie.

 • 6.14: De investeringskosten in spoorinfrastructuur zijn taxonomy-aligned voor zowel klimaatmitigatie (faciliterende activiteit) als klimaatadaptatie.

 • 6.15: Een beperkt deel van de investeringskosten voor wegvervoer is taxonomy-aligned op klimaatadaptatie; dit zijn kosten voor projecten waarvan kan worden aangetoond dat het niet tot aanvullende broeikasgasemissies leidt. Dit betreft investeringen in het project CER, het aanleggen van LED-verlichting, een congestievermijdend viaduct, en laadfaciliteiten voor zwaar wegverkeer.

 • 6.16: Een beperkt deel van de investeringskosten voor watervervoer is taxonomy-aligned op klimaatadaptatie; dit zijn kosten voor projecten waarvan kan worden aangetoond dat het niet tot aanvullende broeikasgasemissies leidt. Dit betreft investeringen in walstroomprojecten en vervanging van dieselaggregaten door autonome stroomvoorzieningen.

Eligible, niet-aligned investeringen (CapEx)

De berekening van de CapEx voor activiteiten die voor de EU-Taxonomy in aanmerking komen, maar ecologisch niet duurzaam zijn (A.2) betreft bovenstaande CapEx die niet kunnen voldoen aan de gestelde criteria voor substantiële bijdrage, DNSH of de sociale minimumgaranties. Dit wordt gedeeld door het totaal aan CapEx (C).

 • 6.9: De investeringskosten gepaard met de refit van onze vloot zijn niet taxonomy-aligned, omdat niet alle vaartuigen voldoen aan de Stage V-normen. Activiteit 6.9 kent ambitieuzere normen dan activiteit 6.10; derhalve is hier een verschil.

 • 6.15: Voor het grootste gedeelte van de investeringskosten voor wegvervoer geldt dat deze niet taxonomy-aligned zijn, omdat niet kan worden aangetoond dat het niet tot aanvullende broeikasgasemissies leidt.

 • 6.16: Voor het grootste gedeelte van de investeringskosten voor watervervoer geldt dat deze niet taxonomy-aligned zijn, omdat niet kan worden aangetoond dat het niet tot aanvullende broeikasgasemissies leidt.

 • 7.1: De investeringskosten voor de bouw van enkele vastgoedobjecten zijn niet taxonomy-aligned, omdat wij niet gecertificeerd kunnen aantonen dat de vraag naar primaire energie niet boven de drempel voor bijna-energieneutrale gebouwen ligt.

 • 7.2 en 7.3: De investeringskosten voor het groot onderhoud aan vastgoedobjecten (7.2) en voor de vervanging van de verlichting in onze vastgoedobjecten (7.3) in ons portfolio zijn niet taxonomy-aligned, omdat we niet beschikken over de juiste informatie om te kunnen toetsen op de criteria.

 • 7.7: De investeringskosten voor de aankoop van verschillende vastgoedobjecten zijn niet taxonomy-aligned. De aankoop van de vastgoedobjecten omvat meestal het aankopen van een stuk grond met een (verouderd) pand erop, wat niet voldoet aan de gestelde criteria. Als na de aankoop sprake is van sloop en nieuwbouw of renovatie, wordt het project geschaard onder criterium 7.1 of 7.2.

 • 8.2: De investeringskosten in een digitaal platform om de transport-gerelateerde emissies in de haven in kaart te brengen is niet taxonomy-aligned, omdat niet kan worden aangetoond dat dit ook leidt tot broeikasgasemissiereducties.