Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.2 Winst- en verliesrekening

(bedragen x € 1.000)

Ref.

 

2023

  

2022

       

Netto-omzet

12

806.562

  

782.748

 

Overige bedrijfsopbrengsten

12

34.947

  

42.916

 
       

Som der bedrijfsopbrengsten

 

841.509

825.664

       

Lonen, salarissen en sociale lasten

13

-129.112

  

-123.910

 

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1 & 2

-187.208

  

-177.725

 

Overige bedrijfslasten

14

-163.834

  

-158.301

 
       

Som der bedrijfslasten

-480.154

-459.936

       

Bedrijfsresultaat

361.355

365.728

       

Financiële baten en lasten

16

 

-52.296

  

-47.359

       

Resultaat uit gewone bedrijfsuitoefening voor belastingen

309.059

318.369

       

Belastingen

17

 

-75.703

  

-80.698

Resultaat deelnemingen

18

 

163

  

9.572

 

Resultaat na belastingen

233.519

247.243