Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

9. Kortlopende schulden

(bedragen x € 1.000)

31 december 2023

31 december 2022

Handelscrediteuren

16.665

19.182

Investeringscrediteuren

19.256

18.986

Nog te ontvangen facturen handelscrediteuren

14.418

24.069

Nog te ontvangen facturen investeringscrediteuren

5.964

7.940

Schulden gemeente Rotterdam en Rijk

3.799

10.574

Te betalen vennootschapsbelasting

4.189

2.974

Belastingen en sociale verzekeringen

8.834

8.526

Pensioenen

2.139

2.107

Vakantiegeld en vakantiedagen

5.062

4.766

Ontvangen reservation fees

1.536

1.813

Vooruitgefactureerde huur- en erfpachtopbrengsten

81.314

70.363

Overlopende passiva

80.582

74.681

Totaal

243.758

245.981

De overlopende passiva bestaan voornamelijk uit nog te betalen bedragen waaronder nog te betalen kortingen zeehavengeld van 27,1 miljoen euro, nog te betalen ladinggaranties van 2,7 miljoen euro en het kortlopende deel van het effectieve deel van de renteswap van 8,8 miljoen euro (zie voor nadere uitleg 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’). Er is geen sprake van kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen en/of overige deelnemingen. Alle kortlopende schulden hebben een looptijd van korter dan één jaar.