Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

10. Niet in de balans opgenomen regelingen

Havenbedrijf Rotterdam is voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen aangegaan met gemeenten, deelnemingen en externe partijen. Deze regelingen en verplichtingen hebben voornamelijk betrekking op de ontwikkeling en het onderhoud van het haven- en industriecomplex, de zeehaven Dordrecht en de interne bedrijfsvoering.

Onderstaand zijn de belangrijkste niet in de balans opgenomen regelingen opgenomen. PM wordt weergegeven indien het niet exact duidelijk is wanneer de uitgave gedaan zal worden, of wanneer de hoogte van de uitgave onzeker is vanwege de voorwaardelijkheid van de regeling.

Investeringen

 

Schatting financieel effect en looptijd

(bedragen x € 1 miljoen)

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

FY 2024

Looptijd > 2024

Einddatum

Recht/ verplichting

INVESTERINGEN

 

Openstaande verplichtingen marktpartijen

PM

164,9

164,9

PM

NVT

Verplichting

Aanleg Amaliahaven

217,9

42,7

PM

PM

2024

Verplichting

Bijdrage pijpleidingcorridor openbaar gebied

11,9

11,9

11,9

-

2024

Verplichting

Bijdrage kademuuraanpassingen RST

3,0

PM

PM

PM

2033

Verplichting

De containervolumes in Rotterdam blijven naar verwachting de komende jaren toenemen. Om de leidende positie als Europa’s grootste containerhaven verder te versterken, investeert Havenbedrijf Rotterdam in de verdere uitbouw van de Prinses Amaliahaven gelegen op de Maasvlakte.

Daarnaast draagt het Havenbedrijf Rotterdam bij in de realisatie van een pijpleidingcorridor om twee terreinen op de Maasvlakte met elkaar te verbinden en investeert het Havenbedrijf Rotterdam in kademuuraanpassingen.

Gemeente Rotterdam

 

Schatting financieel effect en looptijd

(bedragen x € 1 miljoen)

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

FY 2024

Looptijd > 2024

Einddatum

Recht/ verplichting

GEMEENTE ROTTERDAM

 

Programma Rotterdam Makers District / M4H

3,5

0,4

0,4

-

2024

Verplichting

Ten tijde van de verzelfstandiging van het Gemeentelijk Havenbedrijf Rotterdam tot Havenbedrijf Rotterdam N.V. is met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat Havenbedrijf Rotterdam bijdraagt in de uitvoering van leefbaarheidsprojecten. In dit kader is met de gemeente Rotterdam overeengekomen dat Havenbedrijf Rotterdam een bijdrage levert aan Programmabureau Rotterdam Makers District / Merwe Vierhavens (M4H), voor de verdere ontwikkeling van het Rotterdam Makers District / M4H.

Zeehaven Dordrecht

 

Schatting financieel effect en looptijd

(bedragen x € 1 miljoen)

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

FY 2024

Looptijd > 2024

Einddatum

Recht/ verplichting

ZEEHAVEN DORDRECHT

 

Gemeente Dordrecht (jaarlijkse canon voor zeehaven Dordrecht)

36,3

10,8

2,7

8,1

2027

Verplichting

Gemeente Dordrecht (ontwikkeling zeehaven Dordrecht, minimale investering op voorwaarde van voldoende rendement)

10,0

2,2

PM

PM

2027

Verplichting

Compensatieregeling PWA-terminal

1,5

PM

PM

PM

2031

Verplichting

Met de gemeente Dordrecht is een overeenkomst gesloten waarin is vastgelegd dat het Havenbedrijf Rotterdam tot en met 2027 het beheer, de exploitatie en de ontwikkeling van het zeehavengebied Dordrecht voor haar rekening neemt. Voor het verkrijgen van de hoofderfpacht betaalt het Havenbedrijf Rotterdam een initiële jaarlijkse vergoeding van 1,8 miljoen euro. Door toeslagen en indexatie liep de jaarlijkse vergoeding op tot circa 2,4 miljoen euro in 2023. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft ten behoeve van de invulling van het Zeehavengebied Dordrecht reeds 7,8 miljoen euro geïnvesteerd in haven gerelateerde projecten. Daarnaast is een voorwaardelijke verplichting aangegaan in de vorm van een compensatieregeling voor de PWA-terminal.

Deelnemingen

 

Schatting financieel effect en looptijd

(bedragen x € 1 miljoen)

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

FY 2024

Looptijd > 2024

Einddatum

Recht/ verplichting

DEELNEMINGEN

 

Rotterdam Port Fund

10,0

1,5

PM

PM

NVT

Verplichting

Portbase (financiële vergoeding)

PM

PM

6,7

14,3

2026

Verplichting

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft zich gecommitteerd voor 10,0 miljoen euro om deel te nemen in investeringsfonds Rotterdam Port Fund (RPF). RPF is gericht op het verstrekken van kapitaal aan innovatieve ondernemingen om mede de transitie van de haveneconomie te stimuleren. Het totale geïnvesteerde vermogen is momenteel 8,5 miljoen euro.

Portbase ontwikkelt het Port Community System (PCS). In dit systeem wisselen bedrijven, organisaties en overheden logistieke gegevens uit, wat bijdraagt aan het doel om een slimme, digitale haven te zijn. De verwachte financiële vergoeding voor 2024 bedraagt 6,7 miljoen euro.

Bijdragen aan overige partijen

 

Schatting financieel effect en looptijd

(bedragen x € 1 miljoen)

Oorspronkelijke verplichting

Resterende verplichting

FY 2024

Looptijd > 2024

Einddatum

Recht/ verplichting

OVERIGE PARTIJEN

      

Verplichting als gevolg van regeling 'Investering Energietransitie'

8,0

8,0

8,0

-

2024

Verplichting

Bijdrage Smart Energy Ecosystem en Smart Hydrogen Hub

PM

PM

PM

PM

2024

Verplichting

Smartport (Samenwerking universiteiten en kennisinstellingen)

5,0

3,0

1,0

2,0

2026

Verplichting

Sponsoring, subsidies, hospitality en donaties

PM

PM

2,4

PM

NVT

Verplichting

Aankoop stikstofcertificaten

8,9

PM

PM

PM

2024

Verplichting

Havenomgevingfonds

5,0

2,0

1,0

1,0

2025

Verplichting

In het kader van de energietransitie heeft het Havenbedrijf Rotterdam toegezegd een bijdrage te willen leveren van in totaal 8,0 miljoen euro aan ontwikkelingsprojecten die ten doel hebben om de energietransitie te bevorderen en te bespoedigen. In 2023 is nog geen definitieve overeenstemming bereikt over de concrete uitwerking van deze bijdrage en daarmee blijft de niet uit de balans blijkende verplichting van kracht.

Eind 2023 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten voor een bijdrage in Smart Energy Ecosystem en Smart Hydrogen Hub, projecten ter stimulering van het gebruik van waterstof in het kader van de energietransitie. Het Havenbedrijf Rotterdam heeft een toezegging gedaan voor een maximale bijdrage van 0,4 miljoen euro en voorwaardelijk een lening te verstrekken van maximaal € 1,0 mln. onder marktconforme voorwaarden.

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft aan de gemeente Goedereede de toezegging gedaan dat het Slijkgat, de vaargeul die de haven van Stellendam verbindt met de open zee, op 5,5 meter diepte wordt gehouden.

Het Havenbedrijf Rotterdam is in 2023 een aanvullende voorwaardelijke aankoop van stikstofcertificaten aangegaan en heeft daarmee ultimo 2023 twee voorwaardelijke overeenkomsten tot aankoop van stikstofcertificaten. Voor beide overeenkomsten is de verwachting dat de vergunningen, en daarmee de betalingen, in 2024 rond zullen komen.

Het Havenomgevingsfonds is een initiatief van het Havenbedrijf Rotterdam en met ingang van 1 juli 2021 kunnen vanuit dit fonds financiële bijdragen worden verstrekt voor de uitvoering van projecten in de directe omgeving van het Rotterdamse havengebied die bijdragen aan de leefomgevingskwaliteit. Dit kan zowel betrekking hebben op de milieukwaliteit van de fysieke omgeving als de ruimtelijke kwaliteit van de fysieke omgeving.

Overige voorwaardelijke regelingen en meerjarige financiële rechten en verplichtingen

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft twee garanties verstrekt aan samenwerkingsverbanden. De hoogte van de garantie is afhankelijk van het zich voordoen van een toekomstige onzekerheid. De maximale waarde van de garantiestelling bedraagt 0,7 miljoen euro.

Voor de realisatie van walstroom voor cruiseschepen aan de Wilhelminapier is door Cruise Port Shore Power B.V., indirect een 100% deelneming van het Havenbedrijf Rotterdam, een opdracht gegund voor de bouw van een walstroominstallatie. Door het Havenbedrijf Rotterdam is aan de aannemer een parent guarantee verstrekt, die de betalingen aan de aannemer garandeert. De garantie kent een maximum bedrag van 8,2 miljoen euro.

In oktober 2023 is het definitieve investeringsbesluit voor de realisatie van Porthos genomen. In 2024 start de bouw van het eerste grote systeem voor CO2-transport en -opslag in Nederland. Naar verwachting is het Porthos-systeem in 2026 operationeel. Samen met Gasunie en EBN investeert Havenbedrijf Rotterdam in de Porthos-infrastructuur, de investering voor het gehele project bedraagt 1,3 miljard euro. Het Havenbedrijf Rotterdam is één van de initiatiefnemers en aandeelhouders van Porthos en participeert voor 50% in het landzijdige deel van de infrastructuur. Als gevolg van de positieve investeringsbeslissing verplicht het Havenbedrijf Rotterdam zich ten opzichte de klanten van Porthos om het project in lijn met haar aandeel in het totale investeringsbedrag te financieren.

In een aantal huur- of erfpachtcontracten is Havenbedrijf Rotterdam omzet- of ladinggaranties overeengekomen voor een vooraf vastgestelde periode als onderdeel van door Havenbedrijf Rotterdam gedane investeringen.

Concreet is er PFAS/PFOS vervuiling vastgesteld op enkele terreinen binnen het Havengebied. Het is op dit moment onbekend in hoeverre dit op meerdere terreinen aan de orde is. Het normenkader voor deze verontreiniging bestaat nog maar enkele jaren, en is nog volop in ontwikkeling. Het huidige normenkader is specifiek niet eenduidig over de reikwijdte van de zorgplicht en tot welke bodem(functie)klasse moet worden gesaneerd. Voor terreinen waar onduidelijkheid bestaat over aanwezigheid van PFAS/PFOS dan wel de saneringsplicht, is geen specifieke voorziening opgenomen.

Met leveranciers zijn langlopende verplichtingen aangegaan met betrekking tot het onderhoud van het havengebied, infrastructuur en de interne bedrijfsvoering. Dit betreffen meerjarige contracten voor onder andere huur van kantoorpanden, lease van voertuigen, IT-diensten, baggerwerkzaamheden, onderhoud verkeersbegeleidingssysteem, de levering van water aan binnenvaart, opleiding van personeel en digitalisering van de Rotterdamse haven. Voor 2024 bedraagt deze verplichting circa 33,4 miljoen euro. De totale verplichting voor een periode langer dan een jaar bedraagt circa 37,4 miljoen euro. Ten aanzien van de huur van kantoorpanden en lease van voertuigen bedraagt de verplichting voor 2024 circa 6,4 miljoen euro, de verplichting voor langer dan een jaar tot 5 jaar bedraagt circa 21,4 miljoen euro en de verplichting voor een periode langer dan 5 jaar bedraagt circa 35,6 miljoen euro.

Met leveranciers zijn eveneens een aantal voorwaardelijke verplichtingen aangegaan in de vorm van raamovereenkomsten voor onder andere het beheer en onderhoud van het havengebied.

Fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting met de volgende deelnemingen:

 • Mainport Holding Rotterdam N.V.

 • Cruise Port Rotterdam B.V.

 • Portshuttle Rotterdam B.V.

 • Blockchain Fieldlab B.V.

 • Nextlogic B.V.

 • PortXchange Products B.V.

 • Mainport Foreign Investments B.V.

 • Port of Pecém Participations B.V.

 • MHR Commanditaire Vennoot B.V.

 • MHR Silent Partner B.V.

 • Routescanner B.V.

 • HbR CCS B.V.

 • HbR CCS Pipeline LP B.V.

 • HbR CCS BD LP B.V.

 • HbR Hydrogen B.V.

 • PXP Global Services B.V.

 • Cruise Port Shore Power B.V.

Het Havenbedrijf Rotterdam is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. draagt de gehele belastinglast en de verschuldigde vennootschapsbelasting wordt via het Havenbedrijf Rotterdam afgedragen.

Fiscale eenheid btw

Het Havenbedrijf Rotterdam N.V. maakt onderdeel uit van een fiscale eenheid voor de btw met de volgende deelnemingen:

 • Mainport Holding Rotterdam N.V.

 • Cruise Port Rotterdam B.V.

 • Portshuttle Rotterdam B.V.

 • Blockchain Fieldlab B.V.

 • Nextlogic B.V.

 • HbR CCS B.V.

 • Cruise Port Shore Power B.V.

Het Havenbedrijf Rotterdam is uit dien hoofde hoofdelijk aansprakelijk voor de belastingschuld van de fiscale eenheid als geheel. De verschuldigde btw wordt via het Havenbedrijf Rotterdam N.V. afgedragen.