Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

7. Voorzieningen

(bedragen x € 1.000)

Voorziening personeels- regelingen

Voorziening voor toekomstige bodemsanering

Totaal

1 januari 2023

14.561

32.406

46.967

Dotaties

2.073

569

2.642

Onttrekkingen

-4.050

-518

-4.568

Toerekening rente / effect rente wijziging

505

2.008

2.513

Effect prijsstijgingen

-

1.944

1.944

31 december 2023

13.089

36.409

49.498

Voorziening bodemsanering

Het Havenbedrijf Rotterdam heeft voor een aantal terreinen de verantwoordelijkheid om bodemverontreiniging te saneren. Voor dit doeleinde wordt een voorziening gevormd, op de wijze zoals is opgenomen in de grondslagen voor waardering van activa en passiva. Zo is in 2023 de aanwezigheid van PFAS/PFOS vervuiling vastgesteld op enkele terreinen.
Waar vervuiling met PFAS / PFOS is aangetroffen, en voor de terreinen waarbij de saneringsplicht bij het Havenbedrijf Rotterdam ligt, is daar rekening mee gehouden voor het bepalen van de saneringskosten en daarmee de waarde van de voorziening.
Het is op dit moment onduidelijk in hoeverre er PFAS/PFOS verontreiniging bestaat in overige terreinen waarvoor het Havenbedrijf een saneringsplicht heeft. Voor terreinen waar onduidelijkheid bestaat over aanwezigheid van PFAS/PFOS is geen specifieke voorziening opgenomen. Zie ook Hoofdstuk 10 Niet in de balans opgenomen regelingen.

Voorziening personeelsregelingen

De voorziening personeelsregelingen heeft betrekking op verplichtingen aan (voormalig) personeel in het kader van vervroegde uittreding, toekomstige bijdragen in ziektekostenpremies na pensionering en jubileumuitkeringen.

(bedragen x € 1.000)

31 december 2023

31 december 2022

Vervroegde uittreding

9.754

11.411

Ziektekostenpremies na pensionering

623

695

Overige uitgestelde beloningen

2.712

2.455

Totaal

13.089

14.561

Van de voorziening personeelsregelingen heeft 3,6 miljoen euro betrekking op een looptijd korter dan 1 jaar. Het resterende deel is langlopend. De voorziening toekomstige bodemsanering is volledig langlopend.