Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Ruimte voor transitie

Samen met stakeholders zet het Havenbedrijf Rotterdam zich in om een optimaal vestigingsklimaat met ruimte voor transitie te creëren voor bedrijven, werknemers en omwonenden. We focussen op een duurzame ontwikkeling van het haven- en industriecomplex, het verbeteren van de infrastructuur en bedrijventerreinen en streven naar een gezonde en aantrekkelijke leefomgeving. We delen kennis, bieden ontwikkelruimte, waarborgen veiligheid en bereikbaarheid, en ondersteunen bij vergunningsaanvragen.

Commercieel directeur Matthijs van Doorn: ‘Het bereiken van een optimaal vestigingsklimaat met ruimte voor transitie is geen vanzelfsprekendheid. Momenteel ervaren we uitdagingen, zoals het tekort aan milieuruimte. Over het algemeen merken we dat de nog uitgeefbare fysieke ruimte en milieuruimte voor de haven van Rotterdam beperkt is. We hebben ruimte nodig voor duurzame bedrijfsactiviteiten en voor de ontwikkeling van schone energietechnologieën, zoals onze inspanningen op het gebied van waterstof laten zien. Daarnaast blijft er ruimte nodig om onze optimale bereikbaarheid te waarborgen.’

De ontwikkelingen in de Rotterdamse haven op het gebied van grondstoffen- en energietransitie gaan razendsnel. Industrie en bedrijfsleven investeren in innovaties en nieuwe bedrijvigheid. We streven naar een koolstofvrije haven van de toekomst, hoewel de exacte vorm nog onbekend is. De haven verandert ingrijpend, terwijl de overslag- en industriële activiteiten gewoon doorgaan. Ruimte is een grote uitdaging voor de (her)ontwikkeling. De vrij uitgeefbare ruimte is beperkt en de meeste terreinen zijn langdurig uitgegeven. Ook is het lastig om voor alle verwachte activiteiten geschikte ruimte te vinden. De transitie zal voor een groot deel in nauwe samenwerking met de bestaande bedrijven moeten plaatsvinden.

De uitdaging is om niet te wachten op absolute zekerheid, maar juist in onzekere tijden samen te werken en stappen te maken. Dit wordt mede aangepakt door het Rijk, de provincie Zuid-Holland, de Gemeente Rotterdam en het Havenbedrijf Rotterdam in het 'Ontwikkelperspectief NOVEX-gebied Rotterdamse haven’. Hierin spreken de samenwerkende partijen af om samen de lastige keuzes te maken en samen op te trekken in de uitvoering en de financiering van de veranderingen. De volgende stappen zijn het opstellen van een uitvoeringsagenda en een investeringsagenda. Ons 'Masterplan HIC 2023' sluit aan bij de uitgangspunten van NOVEX en vormt de leidraad voor de verdere (her)ontwikkeling van het havengebied. Het beschrijft de lange termijn ontwikkelingen van het havengebied op basis van de verwachte commerciële ontwikkelingen. Het plan houdt rekening met de fysieke-en milieuaspecten van de haven en haar omgeving. NOVEX identificeert drie urgente vraagstukken die nadere uitwerking behoeven:

    • Omgaan met ruimtegebrek.

    • Omgevingsveiligheid in relatie tot de ruimtelijke ontwikkelingen.

    • Synergie tussen haven en stad in relatie tot de transitie van de haven.

In dit jaarverslag leest u meer over onze inspanningen voor een zo optimaal mogelijk vestigingsklimaat met ruimte voor transitie: