Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Draagvlak haven

Verbinding stad en haven

Het Havenbedrijf Rotterdam werkt nauw samen met stakeholders en klanten om een toonaangevende, duurzame haven te worden. We zijn toegewijd aan onze omgeving en streven naar evenwichtige groei. Richard van der Eijk, hoofd Communications en External Affairs: ‘Als maatschappelijk betrokken organisatie willen we breed bijdragen aan het haven- en industriecomplex en aan een leefbare stad Rotterdam voor haar inwoners. We vervullen deze rol iedere dag met toewijding en trots. We vinden dat het woon- en leefklimaat in de regio van hoog niveau moet zijn, wat ook goed is voor de haven. We streven ernaar om de negatieve impact op de omgeving tot een minimum te beperken en tegelijkertijd de positieve effecten op economie en werkgelegenheid te bevorderen.' 

Onze focus ligt op aanpassingsvermogen, voldoende ruimte en een scherpe strategie voor innovatie. We streven naar een breder portfolio en een sterker vestigingsklimaat. Dit alles gericht op de voortdurende ontwikkeling en vernieuwing van zowel het haven- en industriecomplex als de stad Rotterdam en haar omgeving.

 • Onze doelstellingen zijn een reputatie van >75 en een license to grow van >75 van het Rotterdamse haven- en industriecomplex onder omwonenden.

 • Met een score van 80,3 (inclusief Dordrecht) voor de reputatie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex is de doelstelling, wederom, gehaald.

 • De score voor license to grow bedroeg 73,9 (inclusief Dordrecht); hiermee scoren we net onder de norm.

 • In het huidige onderzoek zijn de omwonenden van Dordrecht voor het eerst ook meegenomen. Exclusief Dordrecht wordt de reputatie van het Rotterdamse haven- en industriecomplex gewaardeerd met een 81,1; de license to grow met een 74,8. 

Reputatieonderzoek

Een goede reputatie is van belang voor de Rotterdamse haven en het Havenbedrijf Rotterdam om succesvol te zijn en te kunnen blijven. Dit resulteert in meer begrip, draagvlak en steun bij onze stakeholders en vergroot onze ondernemingsruimte. We laten geregeld een reputatieonderzoek uitvoeren door een extern bureau. De goede scores in 2023 laten zien dat de reputatie en het draagvlak voor de Rotterdamse haven nog altijd groot zijn. Het onderzoek onder de Nederlandse bevolking en omwonenden kent een scoreschaal van 0 tot 100. Een resultaat van boven de 80 is uitstekend en een score tussen de 70 en 80 goed. In 2022 deden we nog een tussentijdse meting onder alleen de omwonenden. Deze hebben we daarom opgenomen als vergelijkende cijfers in dit jaarverslag.

Rotterdamse haven onder omwonenden en Nederlands publiek

De reputatiescore van 77,3 voor de Rotterdamse haven bij het landelijk publiek is goed (2021: 78,5). De steun voor de ‘license to grow’ van de Rotterdamse haven onder het landelijk publiek steeg flink van 69,3 in 2021 naar 73,6 in 2023. Men is wel minder genegen om de haven aan te raden als werkgever, woonplek of recreatiegebied. Het Nederlands publiek heeft hoge verwachtingen voor de Rotterdamse haven op het gebied van energietransitie en duurzaamheid. 

Onder omwonenden scoort de reputatie van de Rotterdamse haven uitstekend met 80,3 (2022: 79,0) en de ‘license to grow’ 73,9 (2022: 74,3). Omwonenden zijn positiever en trotser, maar zien wel verbetermogelijkheden bij de aanpak van (drugs)criminaliteit en positieve profilering van de haven. Thema’s zoals digitalisering, veiligheid en duurzaamheid spelen hierbij een rol. De resultaten vragen om een aantal focuspunten:

 • Het blijven benadrukken van de grote maatschappelijke en economische waarde van de haven voor Nederland.

 • Blijven communiceren over wat wij doen aan duurzaamheidsinitiatieven en hoe de haven als geheel een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie.

 • Leefomgeving in en rondom het havengebied blijft en wordt een steeds belangrijker onderwerp. Men wordt steeds kritischer en daarom is het zaak om concrete resultaten te boeken in het verbeteren van de leefomgeving en deze resultaten te delen. Transparantie en openheid over de uitdagingen en progressies die worden gemaakt is hierbij essentieel.

 • (Drugs)criminaliteit zet de haven in een negatief daglicht. Daarom is het belangrijk dat wij helder laten zien dat veiligheid hoog op de agenda staat en wij achter de schermen samenwerken met verantwoordelijke instanties en partijen om de (drugs)criminaliteit in de haven aan te pakken.

Havenbedrijf Rotterdam onder omwonenden en Nederlands publiek

Ook werd de reputatie en de ‘license to operate’ van het Havenbedrijf Rotterdam onderzocht. Onder het Nederlands publiek scoorden we 78,5 op het gebied van reputatie (2021: 75,1) en op ‘license to operate’ 78,4 (2021: 76,3). Omwonenden waardeerden ons lager in vergelijking met het vorige onderzoek. Zij gaven ons een 76,8 op reputatie (2021: 78,1) en 78,0 op ‘license to operate’ (2021: 79,7). 

Dilemma fossiele industrie – vergroenen of afstand nemen?

Het Havenbedrijf Rotterdam voerde in 2023 gesprekken met verschillende groepen klimaatactivisten, waaronder Extinction Rebellion (XR). Eén van de belangrijkste onderwerpen van gesprek was de snelheid van de transitie naar een duurzame, klimaatneutrale en fossielvrije industrie in de haven.

Wat vindt Extinction Rebellion?

XR brengt in de campagne ‘Herover de Haven’ naar voren dat havenactiviteiten op verschillende manieren bijdragen aan de klimaat- en ecologische crisis, doordat industrieën zoals raffinaderijen vervuilende stoffen uitstoten in onze lucht, water en bodem. XR vindt dat de haven tegen 2030 klimaatneutraal moet zijn en dat alle steenkool-, olie- en gasactiviteiten moeten worden stopgezet. Bedrijven zonder ambitieuze klimaatplannen moeten worden geweerd en de business-as-usual aanpak van het Havenbedrijf Rotterdam is volgens XR onverenigbaar met een toekomst waarin de opwarming van de aarde binnen de grens van 1,5 graad Celsius blijft.

Wat vindt het Havenbedrijf Rotterdam?

In de gesprekken met XR en andere klimaatactivisten erkennen we dat het beperken van klimaatverandering één van de grootste uitdagingen van deze tijd is. De energietransitie kan ons niet snel genoeg gaan, ook en juist in de Rotterdamse haven moeten we een grote bijdrage leveren en wel zo snel mogelijk. 

Bedrijven in de haven, waaronder raffinaderijen, chemische industrie en energiecentrales, voorzien huishoudens van elektriciteit, maken brandstof voor auto’s en vliegtuigen en leveren halffabricaten en basisproducten waarmee goederen worden gemaakt die in belangrijke maatschappelijke behoeftes voorzien. Zij werken hiervoor nog grotendeels met fossiele grond- en brandstoffen die via de haven binnenkomen. Steeds meer bedrijven werken aan de overgang naar een nieuw energiesysteem, waarbij hernieuwbare grond- en brandstoffen de functie gaan overnemen van olie en kolen. 

Versnelling van de energie- en grondstoffentransitie is ons speerpunt. Van een business-as-usual aanpak is geen sprake. We trekken actief bedrijven aan die een bijdrage leveren aan de energie- en grondstoffentransitie. Vanuit onze rol als gebiedsbeheerder zijn we voortdurend op zoek naar mogelijkheden om verduurzaming te versnellen en belemmeringen weg te nemen. Dit doen we bijvoorbeeld door partijen te verbinden, zelf deel te nemen in samenwerkingen, te lobbyen voor wetgeving en het verlenen van incentives bij verduurzaming. In een uiterst geval kunnen we bij afloop van de contractduur ervoor kiezen om het contract niet te verlengen. Maar we geloven dat we door samenwerking het verst komen in het bereiken van de gezamenlijke reductiedoelstellingen. De haven en de industrie in Rotterdam hebben zich verbonden aan het doel om in 2050 klimaatneutraal te zijn en netto geen CO2 meer uit te stoten. In 2030 willen we de CO2-uitstoot al met 55% gereduceerd hebben ten opzichte van 1990. Onze inzet is maximaal. 

Klantwaardering

 • Onze doelstelling voor klanttevredenheid is een cijfer boven de 7,4.

 • Met een gerealiseerd cijfer van 7,6 hebben we deze doelstelling behaald.

We voeren elke twee jaar een klanttevredenheidsonderzoek (KTO) uit. Hierin wordt de kwaliteit van de Rotterdamse haven en de manier waarop we samenwerken met klanten beoordeeld. Uit het in 2023 gehouden onderzoek kwam een tevredenheidsscore van 7,6 (2021; 7,3). Onze klanten ervaren een prettige samenwerking, maar ook de goede ligging en de infrastructuur zorgen ervoor dat de Rotterdamse haven wordt aanbevolen. De klantgerichtheid vanuit het Havenbedrijf Rotterdam en innovatie zijn verbeterpunten om de klanttevredenheid verder te vergroten. Ook mag het Havenbedrijf Rotterdam iets pro-actiever zijn in het delen van toekomstplannen en hebben onze klanten hun zorgen geuit over de groei van haven en of er in de toekomst nog wel plek is voor iedereen.

Dialoog met leveranciers

Onze leveranciers leveren een belangrijke bijdrage aan het succesvol behalen van doelstellingen. Ze helpen ons ook om in te kunnen spelen op en gebruik te kunnen maken van veranderingen in de markt. De dialoog met leveranciers voeren wij enerzijds tijdens het tenderen, anderzijds meer specifiek per marktsegment. Op het gebied van aanbestedingen sorteren we vaak voor om meer informatie van de markt te krijgen door middel van marktconsultaties. Dit gebeurt regelmatig; vooral als de ontwikkeling in de markt snel gaat of als wij iets nieuws gaan doen. De leveranciers waarderen de dialoog, ook om innovaties mogelijk te maken. 

We onderscheiden de volgende categorieën leveranciers: natte infra; droge infra; baggeren; advies-, onderzoeks- en ingenieursdiensten; ICT en data; vastgoed; inhuur en facilitaire diensten.

Het beoordelen van leveranciers op het gebied van milieu en mensenrechten is gestart, net als het verzamelen van data voor onderstaande rapportages.

 • Supplier Environmental Assessment: Het Havenbedrijf Rotterdam hanteert bij inkoop een indeling van de markt in categorieën. De uitgave en het detailniveau verschilt enigszins per categorie. Vooral bij de infrastructurele projecten (nat en droog), goed voor driekwart van de totale uitgaven, nemen we een milieubeoordeling altijd mee in de eisen. In veel gevallen bepaalt de milieucomponent mede de totale score die de inschrijver kan krijgen.

 • Supplier Social Assessment: In 2023 is het stellen van doelen op dit gebied op gang gekomen. We bepaalden voor de verschillende categorieën leveranciers wat we van ze verlangen.  

Verbinding maken in de praktijk

De nabijheid van woongebieden bij het havengebied heeft invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van de haven, terwijl de haven zelf ook impact heeft op het woon- en leefklimaat in deze gebieden. Samen met de gemeente Rotterdam en andere stakeholders werken we aan veel projecten die belangrijk zijn voor de verbinding tussen stad en haven en daarmee voor het vestigingsklimaat. Twee voorbeelden:

Merwe-Vierhavens

Het stadshavengebied Merwe-Vierhavens (M4H) transformeert naar een nieuw makersdistrict waar innovatieve bedrijven op het gebied van circulariteit, energietransitie en slimme mobiliteit zorgen voor werkgelegenheid en samengaan met nieuwe woningen.

In 2023 namen we het besluit om in M4H het Ferrokantoor te (her)ontwikkelen tot één van de beeldbepalende gebouwen in het gebied. Dit kantoor biedt ruimte aan bedrijven die ondersteunend zijn aan de maakindustrie, zoals architecten en ingenieursbureaus. Er is ook plaats voor start-ups en bedrijven uit het gebied die willen doorgroeien.

Rotterdamsche Droogdok Maatschappij

De historische werf van de Rotterdamsche Droogdok Maatschappij (RDM) biedt plaats aan innovatieve bedrijven, techniekonderwijs, hoogwaardige testfaciliteiten en fieldlabs. Daarmee is het dé plek voor het stimuleren en ontwikkelen van vernieuwende oplossingen voor de slimme haven van de toekomst.

We ontwikkelen op het terrein van RDM Rotterdam Het Magazijn. Dit gebouw biedt ruimte aan vier kleinschalige bedrijfsruimten met kantoorvoorziening van in totaal 5.000 vierkante meter. Drie van de vier units zijn al verhuurd en dit type bedrijfsruimte past in de RDM-strategie om ook middelgrote bedrijven en/of scale-ups te kunnen faciliteren. Het dak krijgt zonnepanelen en de verwarming van de bedrijfsruimte en kantoorruimte komt van een lucht-water warmtepomp.

Corporate citizenship

Als maatschappelijk betrokken organisatie willen we met corporate citizenship in de volle breedte een constructieve bijdrage leveren aan Rotterdam en haar omgeving. Enerzijds aan het haven- en industriegebied, maar zeker ook aan de leefbare stad en haar bewoners. We dragen daarom bij aan organisaties en evenementen die goed passen bij onze purpose – Connecting the world, building tomorrow’s sustainable port - met het doel bij te dragen aan de ontwikkeling van de stad Rotterdam en de omgeving. We richten ons op projecten die te maken hebben met onderwijs en arbeidsmarkt, verbinding stad en haven, sport, recreatie en cultuur.

Grote opkomst 46e editie van de Wereldhavendagen

Begin september 2023 bezochten ongeveer 400.000 belangstellenden de 46e editie van de Wereldhavendagen. Er was een vol programma, in het water, op de kade en zelfs in de lucht. Ook keerde Career event MATCH dit jaar terug, waar studenten en young-professionals zich bij tientallen (haven)bedrijven konden laten informeren over carrièremogelijkheden.

Donatie aan Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam

Het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam ontving uit handen van Allard Castelein een donatie van ruim € 28.000. Eind juni nam Allard Castelein afscheid als CEO van het Havenbedrijf Rotterdam. Relaties en medewerkers van het Havenbedrijf Rotterdam werd gevraagd een donatie te doen aan het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam, in plaats van een cadeau voor hem.

Portlantis het nieuwe havenervaringscentrum

Portlantis is de naam van het nieuwe havenervaringscentrum van de Rotterdamse haven, gevestigd op de Maasvlakte. Als Portlantis eind 2024 opengaat, bezoeken belangstellenden een inspirerende, unieke en interactieve expositie midden in de haven. Eind oktober 2023 bereikte de bouw het hoogste punt.

Havenbedrijf Rotterdam verlengt sponsorcontract CHIO Rotterdam

In 2023 tekende het Havenbedrijf Rotterdam opnieuw een driejarig sponsorcontract met CHIO Rotterdam. 

Havenbedrijf Rotterdam doneert aan onder andere Kika

Havenbedrijf Rotterdam heeft onlangs een groot aantal gebruikte computers en ander hardware verkocht. De opbrengst van € 24.083,25 schenkt het bedrijf aan verschillende goede doelen. Er is gedoneerd aan het Nationale Ouderenfonds, Kika, Stichting Jarige Job, stichting Karel Schot Vogelklas en stichting Vaarkracht. De schenking past in ons beleid om als maatschappelijk verantwoorde onderneming de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG’s) van de Verenigde Naties na te streven.

10e editie van de Harbour Run

Begin oktober legden 6.000 deelnemers tijdens de Harbour Run een obstakelparcours af over onder andere de haventerminals rondom de RDM Campus op Rotterdam Heijplaat. Wij zijn sinds 2016 hoofdsponsor van dit evenement. Op deze manier laten we mensen op een sportieve manier kennismaken met de Rotterdamse haven en zorgen we voor een mooie verbinding tussen stad en haven. 56 collega’s renden mee voor het Ronald McDonald Huis Sophia Rotterdam.

DeltaPORT Donatiefonds

Het DeltaPORT Donatiefonds is het ‘burenfonds’ van de Rotterdamse haven. Met dit fonds onderstreept het havenbedrijfsleven samen met het Havenbedrijf Rotterdam haar maatschappelijke betrokkenheid door het verstrekken van geldelijke bijdragen aan organisaties zonder winstoogmerk die actief zijn op het gebied van cultuur, welzijn, sport en recreatie in de directe omgeving van het Rotterdamse haven- en industriegebied. In 2023 steunde het fonds onder meer onder meer de Stichting Capabel in Albrandswaard voor een sponsorloop, de Stichting Wielerronde Barendrecht voor de organisatie van de 51e wielerronde, de Stichting Verenigd Geervliet voor het zomerfeest, de Culturele Stichting Voorne voor het openluchttheater over de ontstaansgeschiedenis van Voorne, de Stichting Blommenfestijn in Charlois voor een jazzfestival en Stichting de Schiedamse Molens voor de molendag.