Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Arbeidsveiligheid

Het Havenbedrijf Rotterdam streeft naar een werkomgeving waar iedereen veilig is en zich veilig voelt. Wij accepteren alleen veilig en respectvol gedrag van onze medewerkers en iedereen die voor ons werkt. Open communicatie gericht op verbeteringen is hierbij belangrijk. Het ontwikkelen en handhaven van een proactieve veiligheidscultuur en het continu verbeteren van de arbeidsomstandigheden zijn de fundamenten van ons beleid. Hierin wil het Havenbedrijf Rotterdam niet alleen excelleren voor onze eigen medewerkers, maar ook een voorbeeldfunctie vervullen voor klanten, opdrachtnemers en andere belanghebbenden in het havengebied.

Gezond en veilig naar huis

We vertalen de ambitie van het Havenbedrijf Rotterdam ’iedereen gezond en veilig naar huis’ (Arbobeleidsverklaring) in concrete veiligheidsprogramma’s en één visie op het gebied van arbeidsveiligheid. Het beleid is van toepassing op alle werkzaamheden en activiteiten die wij zelf doen, of in opdracht of uit naam van het Havenbedrijf Rotterdam worden uitgevoerd.

De veiligheidsinitiatieven in 2023 waren gericht op:

  • Invoeren van een nieuwe opzet voor de Risico Inventarisatie- en Evaluatiemethode (RIE). Dit is een praktijkgerichte aanpak waarbij we op basis van gesprekken met medewerkers over hun activiteiten een beoordeling van de effectiviteit van (bestaande) beheersmaatregelen op locatie maken.

  • Implementeren van de ‘SafetyNow app’ waarin letselongevallen, bijna-ongevallen, onveilige situaties en gedrag, en positieve observaties worden gemeld, opgevolgd en geanalyseerd voor trends en verbetermogelijkheden. De informatie delen we met de organisatie via een inzichtelijk dashboard. In 2023 kwamen 800 meldingen binnen. Door de introductie van SafetyNow als meldingsapp is het ook mogelijk om trendanalyses op leading indicators zoals veiligheidsobservaties te doen.

  • Verdere ontwikkeling van het veiligheidsmanagementsysteem.

  • Herzien van de methode voor veiligheidsrisicoanalyse in projecten met opdrachtnemers en het integraal veiligheidsplan wat hieruit voortvloeit. Dit deelden we via interactieve workshops met de opdrachtnemers op de Safety Contractor Day die we het afgelopen jaar voor het eerst organiseerden.

Gezondheid en welzijn

Het Havenbedrijf Rotterdam maakt gebruik van de diensten van de Arbo Unie op het gebied van vitaliteit en gezondheid. De HR-organisatie biedt verschillende programma’s aan om vitaliteit en gezondheid van de medewerker te promoten. De bedrijfsarts speelt een belangrijke rol bij de duurzame inzetbaarheid en draagt bij aan gezonde en veilige arbeidsomstandigheden. In de RIE worden alle arbo-omstandigheden die mogelijk impact hebben op de fysieke en geestelijke gezondheid van de medewerkers geïdentificeerd en gekoppeld aan de daarbij passende beheersmaatregelen.

Ook kunnen onze medewerkers of derden bij het vermoeden van een misstand, ongewenst gedrag of niet integer handelen een melding maken via de klokkenluidersregeling.

De bedrijfsarts constateerde in 2023 één beroepsziekte. De arboregeling (artikel 1.11) spreekt van een beroepsziekte als een ziekte het gevolg is van 'een belasting die in hoofdzaak het gevolg is van het werk of de werkomstandigheden'. De meest voorkomende beroepsziekten onder werkenden zijn psychische aandoeningen (zoals burn-out, depressie) en aandoeningen aan het bewegingsapparaat (bijvoorbeeld lage rugklachten, klachten aan armen, nek en schouders).

Veiligheid in projecten

Voor werken die in opdracht van het Havenbedrijf Rotterdam worden uitgevoerd, gelden de wettelijke regelingen van het Bouwproces uit het Arbobesluit. Als opdrachtgever moet het Havenbedrijf Rotterdam er zeker van zijn dat opdrachtnemers in staat zijn arborisico’s in ontwerp en uitvoering te voorkomen en/of tot een minimum te beperken.

In de plan- en ontwerpfases van een object worden keuzes gemaakt die veiligheid kunnen beïnvloeden. Deze bouwkundige, technische en organisatorische keuzes (BTO-keuzes) worden meegenomen in de lifecycle van het te realiseren object. In 2023 werkten we aan de doorontwikkeling van een systematische aanpak om deze BTO-keuzes vast te leggen en met de opdrachtgevers te delen. De warme overdrachten naar ontwerp en uitvoering ervaren alle partijen als waardevol.

De kwaliteit van veiligheids- en gezondheidsplannen door de opdrachtnemers varieert. Door onze verwachtingen in de contractdocumentatie duidelijker aan te geven, proberen we meer eenheid te creëren en de lat hoger te leggen. Door middel van systeemgerichte inspecties en Safety Walks loopt het Havenbedrijf Rotterdam samen met de opdrachtnemer de veiligheidsafspraken na en er is een praktische en proactieve dialoog over veiligheid opgezet. In 2023 vonden er gemiddeld twee Safety Walks per maand plaats.

Medewerkersparticipatie

Via de zogenoemde ‘Safety Minute’ als vast onderdeel van teamoverleg stimuleren we de communicatie over veiligheid en betrekken we medewerkers actief bij actuele veiligheidsonderwerpen of -dilemma’s.

We betrekken medewerkers ook actief bij het opstellen van de RIE om de herkenbaarheid en daarmee het gebruik van de documentatie te vergroten. De 5xJA methode die we in 2022 introduceerden, is inmiddels goed in de organisatie geland en wordt ook gebruikt om onveilige situaties te bespreken en op te lossen voordat het werk start.

Als onderdeel van de ondernemingsraad van het Havenbedrijf Rotterdam bestaat een VGM-commissie (Veiligheid, Gezondheid en Milieu) die een controlerende en adviserende rol heeft met betrekking tot het arbobeleid. 

Veiligheidsbewustzijn

In ons cultuurprogramma Neem de Tijd voor Veiligheid gaan we regelmatig het gesprek aan met de medewerkers over veiligheidsleiderschap en wat het betekent om ook letterlijk de tijd te nemen om het werk goed voor te bereiden.

Alle medewerkers krijgen een algemene veiligheidsintroductie als ze in dienst komen. Afhankelijk van de functie krijgen medewerkers aanvullend een keuring en training. Dit is in 2023 vastgelegd in een veiligheidstrainingsmatrix en de voortgang is inzichtelijk gemaakt via een training dashboard.

Veiligheidsprestatie

  • De LTIFR-doelstelling is verscherpt. Waar deze voorheen <1,0 was, is deze vanaf 2023 <0,5.

  • Er was in 2023 één ongeval met verzuim. De LTIFR komt hiermee op 0,41. Zie ook kerncijfers.

  • We rapporteren ieder kwartaal de ongevallen bij opdrachtnemers op onze projecten. Hier zijn 8 ongevallen met verzuim opgetreden. Ze zijn onderzocht en de lessen zijn geïmplementeerd om herhaling te voorkomen. Er was geen duidelijke trend of samenhang tussen deze incidenten.