Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4. Vorderingen

(bedragen x € 1.000)

31 december 2023

31 december 2022

Handelsvorderingen

83.578

67.050

Voorziening dubieuze debiteuren

-786

-2.216

Vorderingen gemeente Rotterdam en Rijk

2.153

22.565

Vorderingen op groepsmaatschappijen

41.949

29.113

Vorderingen op deelnemingen

1.634

747

Belastingen en sociale verzekeringen

9.810

3.283

Overlopende activa

91.257

87.849

Totaal

229.595

208.391

De vorderingen op gemeente Rotterdam en Rijk zijn met name afgenomen door de ontvangst van de subsidie inzake het project Theemswegtracé vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (16,7 miljoen euro).

Havenbedrijf Rotterdam heeft een rekening-courantverhouding met deelneming Mainport Holding Rotterdam N.V. welke is opgenomen in de Vorderingen op groepsmaatschappijen. De van toepassing zijnde rente bedraagt het op 01 januari 2023 geldende 12 maands Euribor tarief plus een opslag van 1%. Omtrent aflossing en zekerheden is niets overeengekomen. Via de tussenhoudstermaatschappijen MHR en MFI heeft Havenbedrijf Rotterdam kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen ten behoeve van kapitaalbehoeften voor 2023 en 2024.

De overlopende activa bestaan met name uit het kortlopende deel van de negatieve marktwaarde van het effectieve deel van de renteswap dat over de resterende looptijd wordt geamortiseerd (44,9 miljoen euro), zie voor nadere uitleg 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’. Daarnaast bestaan de overlopende activa uit nog door te belasten kosten aan deelnemingen die aan het Porthos project zijn gerelateerd (10,6 miljoen euro), nog te ontvangen ladinggaranties (6,4 miljoen euro) en nog te factureren huur-, erfpacht-, en kadegelden (6,4 miljoen euro).

Alle kortlopende vorderingen hebben een looptijd van korter dan 1 jaar.