Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

17. Belastingen

De belastingen in de winst-en-verlies rekening over 2023 (75,7 miljoen euro) bestaan uit latente belastingen (32,3 miljoen euro) en acute belastingen (43,4 miljoen euro). De latente belastingen betreft voornamelijk de jaarlijkse vrijval van de latente belastingvordering voor 2023 (33,0 miljoen euro), en het effect van een tijdelijke belastinglatentie als gevolg van het verschil in commerciële en fiscale afschrijvingstermijnen van immateriële vaste activa (0,6 miljoen euro).

Voor het bepalen van de belastinglatentie is geen rekening gehouden met belastingen die verband houden met Pijler 2-winstbelastingen. Dit is conform de verplichte uitzondering voor de bepaling van de belastinglatentie. De verwachte financiële impact van Pijler 2-winstbelasting op acute en latente belastingen is nihil tot zeer gering.

De acute belastingen betreffen de geschatte acute vennootschapsbelasting over 2023 (39,8 miljoen euro) en de acute vennootschapsbelasting over 2021 en 2022 (3,6 miljoen euro). Voor de acute belastinglast over 2023 is een vennootschapsbelastingtarief van 25,8% toegepast.

(bedragen x € 1.000)

2023

Latente belastingen

   

Vrijval belastinglatentie 2023

  

-32.960

Correctie latente belastingvordering immateriele vaste activa

  

-1.097

Correctie fiscale afschrijving gebouwen en overige materiële vaste activa

  

1.740

   

-32.317

Acute belastingen

   

Schatting acute vennootschapsbelasting 2023

  

-39.805

Acute vennootschapsbelasting 2022

  

-1.143

Acute vennootschapsbelasting 2021

  

-2.438

   

-43.386

Totaal

-75.703

De acute belastinglast van 2023 is als volgt opgebouwd:

(bedragen x € 1.000)

 

Grondslag acute belasting

154.339

Vennootschapsbelasting

25,8%

Subtotaal

39.819

Tarief correctie

-14

Totaal

  

39.805

De effectieve belastingdruk betreft de belastingen (acute en latente belastingen) gedeeld door het resultaat voor belastingen van de fiscale eenheid vennootschapsbelasting. Dit resulteert in een effectieve belastingdruk van 25,9% (2022: 25,9%).

(bedragen x € 1.000)

   

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

292.690

Belastingen

  

75.703

Effectieve belastingdruk

  

25,9%

Het verschil tussen het vennootschapsbelastingtarief van 25,8% en de effectieve belastingdruk van 25,9% wordt als volgt verklaard:

(bedragen x € 1.000)

 

2023

%

Resultaat van de fiscale eenheid VPB voor belastingen

292.690

-

Te verwachte belastingen o.b.v. commercieel resultaat

75.514

25,8%

    

Mutaties

   

Niet of beperkt aftrekbare kosten

 

114

0,0%

Belastingeffect correcties voorgaande jaren

 

89

0,0%

Tarief correctie

 

-14

0,0%

TOTAAL

75.703

25,9%