Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Kwaliteit haveninfrastructuur

De kwaliteit van onze haveninfrastructuur is van groot belang om onze positie als Europa's grootste logistieke knooppunt te behouden en versterken. Wij streven voortdurend naar verbetering van de bereikbaarheid van ons haven- en industriecomplex door innovatieve oplossingen te vinden, voor maximale ontsluiting via wegen, spoorwegen, kabels, pijpleidingen, en kust- en binnenvaart. Monique Domsdorf, Executive Manager Asset Management: ‘We investeren niet alleen veel in de fysieke infrastructuur. Digitalisering stelt ons in staat om ketens transparanter te maken en efficiënt data tussen partners uit te wisselen. Daarnaast digitaliseren we onze assets. Dit leidt niet alleen tot inzicht in bouw, gebruik en onderhoud, maar ook tot efficiëntere ladingafhandeling, lagere kosten en verminderde emissies. Onze klanten plukken hiervan de vruchten.’

De kwaliteit van onze haveninfrastructuur meten we aan de hand van vijf sub-KPI’s:

 1. ISO-certificering;

 2. % Wateroppervlakte op Nautisch Gegarandeerde Diepgang (NGD);

 3. Doorstroom wegverkeer op zeven wegtrajecten;

 4. Beschikbaarheid van de walradarsystemen;

 5. Beschikbaarheid Portbase.

De combinatie van de fysieke (1 tot en met 3) en de digitale infrastructuur (4 en 5) laat zien dat beide aspecten een belangrijke rol spelen in de infrastructuur van het haven- en industriecomplex. De kwaliteit drukken we uit in een cijfer. Meer over hoe we de KPI meten leest u hier.

 • Het streven voor het cijfer is minimaal een 7,0.

 • In 2023 scoorden we een 7,4. Hiermee is de norm behaald. Ten opzichte van 2022 is de score wel afgenomen. Dit komt met name door wegwerkzaamheden op de wegtrajecten die de score op de sub-KPI freeflow nadelig beïnvloeden. 

Visie op de lange termijn

We willen op langere termijn een excellente multimodale bereikbaarheid voor onze klanten garanderen en hen de meest duurzame logistieke opties bieden. Dit zijn onze lange termijn (bereikbaarheids)opgaven:

 • Optimalisatie van het ‘knooppunt’ Rotterdam (haven- en industriecomplex/regio);

 • Versterking van de goederencorridors Oost en Zuidoost, in het netwerk Rotterdam-Antwerpen-Ruhrgebied;

 • Versterking van de verbindingen met groeiregio's en economische centra via de goederencorridors Oost en Zuidoost en Zuid en de internationale TEN-T corridors;

 • Verduurzaming van het transport van alle modaliteiten.

Over de oplossingsrichtingen overleggen we met het Rijk, provincies en bedrijfsleven, en in het bijzonder met onze partners binnen de MIRT-programma’s voor de goederenvervoercorridors Oost-Zuidoost en Zuid.

Werken aan goederenvervoercorridors

MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. Het MIRT kent programma’s voor twee goederenvervoercorridors, Oost-Zuidoost en Zuid.

In de corridor Oost-Zuidoost werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, de Topsector Logistiek, ProRail, de provincies Zuid-Holland, Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en het Havenbedrijf Rotterdam samen. Inzet is dat deze corridor in 2030 een nog vlotter, betrouwbaarder, robuuster, veiliger en duurzaam transportsysteem faciliteert, waarbij groei samengaat met een goede leefkwaliteit. Het programma kent vier pijlers, met concrete projecten binnen iedere pijler:

 • Toekomstbestendige verbindingen;

 • Multifunctionele bovengemiddelde knooppunten;

 • Duurzame topcorridors;

 • Digitalisering ketens.

In de corridor Zuid werken het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat, vier provincies (Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant) en vier zeehavenbedrijven (havenbedrijven van Amsterdam, Rotterdam, Moerdijk en North Sea Ports) samen. 

De waarde van data

Onze digitale strategie geven we weer in de Port Referentie Architectuur (PRA). De PRA fungeert als een digitale blauwdruk van de haven, waarbij we de lagen ruimte, infrastructuur, transport en logistiek onderscheiden en de relatie hiertussen digitaal in kaart brengen. Digitaliseringsinitiatieven moeten passen binnen de PRA. De waarde die wij aan de haven kunnen bieden, vormt de leidraad voor onze digitale ambitie. Een van de belangrijkste opgaves binnen dit kader is het laagdrempelig ontsluiten van data voor onze klanten in het haven- en industriecomplex. 

We richten ons op het beter benutten van de bestaande infrastructuur (capaciteitsmanagement) en investeren samen met andere partijen in bestaande en nieuwe infrastructuur. De inzet van slimme informatiesystemen en de uitwisseling van data tussen verschillende ketenpartijen helpen bij een betere bereikbaarheid van de Rotterdamse haven en het verduurzamen van vervoer via de diverse modaliteiten. Port Call Optimization en just-in-time varen zijn hiervan sprekende voorbeelden.

Voorbeelden van onze initiatieven om de Port Call Optimization en just-in-time varen te optimaliseren zijn Portbase, Routescanner en Nextlogic.

Portbase viert jubileum

Portbase bestond in 2023 20 jaar. Via dit centrale loket voor de logistieke ketens van de Nederlandse havens is het mogelijk om geautomatiseerd gegevens te verstrekken voor diverse meldingen en aangiften tussen bedrijven en met overheden. Organisaties kunnen met het gebruik van de diensten van Portbase sneller, slimmer en efficiënter werken. In 2023 was er onder meer aandacht voor het veiliger maken van de keten met behulp van de vertrouwensketen. Hierdoor ontstaat een gesloten keten, waar een nominatie, vrijstelling of machtiging toegang tot het logistieke ketenproces borgt. Met de vertrouwensketen krijgen alleen aangewezen (bekende) partijen toegang tot het havenlogistieke proces.

Routescanner optimaliseert planning

Routescanner voegde in 2023 twee belangrijke logistieke hubs toe: Port of Antwerp-Bruges en Port of Amsterdam. Daarnaast ontving de routeplanner voor containertransport een accreditatie van de Global Logistics Emissions Council voor de berekeningen van de CO2-uitstoot van de routes in het systeem. 

Nextlogic groeit gestaag door

Na een intensieve pilotfase gingen in januari 2023 de seinen voor Nextlogic op groen. Voor de integrale planning geven barge operators vooraf voor elk containerbinnenvaartschip aan Nextlogic de bezoek-, rotatie- en ladinginformatie door. Terminals doen datzelfde voor de beschikbare kadecapaciteit. Nextlogic vergelijkt deze informatie met elkaar en creëert voor iedere partij 24/7 een zo goed mogelijk schema. Doel is snellere afhandeling van containerbinnenvaartschepen in de haven en het optimaal benutten van de terminalruimte. Nextlogic verwacht dat steeds meer deelnemers van de voordelen van deze ‘planner’ profiteren.

KING wint prestigieuze prijs

In november 2023 vond het jaarlijkse IBJ (International Bulk Journal) gala plaats. Een evenement voor de gehele industrie van terminals en scheepvaart tot equipment in vooral de droge bulk. Ons online reserveringssysteem KING won daar de prestigieuze 'Innovative Technology Award'. We ontwikkelden KING met en voor onze klanten om onze 31 boeien en palen in de haven zo optimaal en efficiënt mogelijk in te kunnen zetten. Hierdoor voorzien we meer klanten van een ligplaats, helpen we ze om zo (kosten)efficiënt mogelijk door de haven te bewegen en daardoor schadelijke uitstoot te beperken.

Shahrzad Nikghadam van het Havenbedrijf Rotterdam promoveert aan TU Delft

Bij het afhandelen van een scheepsbezoek aan de haven zijn meerdere dienstverleners betrokken. Promovenda aan de TU Delft Shahrzad Nikghadam, werkzaam bij het Havenbedrijf Rotterdam, toonde aan dat het verbeteren van de samenwerking gunstig is voor alle samenwerkende partijen en kan leiden tot een vermindering van de wachttijden met 20%. Zij ontwikkelde een optimalisatiemodel. ‘Dit onderzoek zorgde voor een gedeeld bewustzijn onder alle belanghebbenden over de mogelijke voordelen van verbeterde samenwerking. Het model helpt om beslissingen met cijfers te onderbouwen voordat ze in de praktijk worden uitgevoerd’, aldus Shahrzad Nikghadam.

Sterke datapositie en optimaliseren Port Call bij de divisie Havenmeester

De divisie Havenmeester (DHMR) neemt een sterke datapositie in binnen het domein van de scheepvaartafhandeling. DHMR heeft de verantwoordelijkheid voor het veilig en efficiënt begeleiden van de scheepvaart. De medewerkers van de divisie Havenmeester monitoren, informeren en adviseren schepen op afstand. Dankzij deze publieke taak beschikt de divisie Havenmeester over waardevolle informatie met betrekking tot transport, zoals aankomstmeldingen van schepen, gegevens over gevaarlijke stoffen, incidenten en inspecties. Ook vergaren ze informatie uit de lagen infrastructuur en ruimte & locatie, zoals waterdieptes, weer, ligplaatsen, afmeervoorzieningen en vaarroutes. Dit resulteert in een krachtige datapositie en de mogelijkheid om verder invulling te geven aan het verbeteren van de scheepvaartplanning en Port Call (havenbezoek) Optimization.

Daarbij gaat het onder meer om beslisondersteuning, optimaliseren van de planning van tijgebonden schepen, het delen van de planningen van terminals en nauwe samenwerking en het delen van data met de nautische dienstverleners. De basis moet daarbij ook op orde zijn. Dat blijkt vooral uit de standaardisering van onder andere locatienamen en het gebruik van éénduidige data. Door samen te werken met andere havenbeheerders en data te standaardiseren, maken we de uitwisseling van gegevens mogelijk. Zo gebruiken het Havenbedrijf Rotterdam en het Havenbedrijf Amsterdam met HaMIS één managementsysteem.

Bereikbaar over water, weg, spoor en via buisleidingen

Alle (digitale) inspanningen leiden tot een goede bereikbaarheid van het Rotterdamse haven- en industriecomplex over water, weg, spoor en via buisleidingen.