Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

Fiscaal beleid

De Algemene directie merkt belastingen aan als integraal onderdeel van het Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen Beleid van het Havenbedrijf Rotterdam. Het Havenbedrijf Rotterdam ziet het betalen van belasting niet slechts als een kostenpost, maar ook als een middel om bij te dragen aan sociaaleconomische verbinding, duurzame groei en welvaart op de lange termijn.

Het Havenbedrijf Rotterdam handelt in overeenstemming met nationale en internationale (fiscale) wet- en regelgeving. Hierbij nemen we zowel de letter als de geest van de wet- en regelgeving in aanmerking. Het Havenbedrijf Rotterdam distantieert zich van belastingontwijking, de business is bij ons leidend en fiscaal sluit hier bij aan. Van ‘tax havens’ maken we geen gebruik en binnen onze internationale activiteiten zorgen we ervoor dat we belasting betalen in het land waar we waarde toevoegen. Wij betalen belasting in overeenstemming met de wet- en regelgeving van de landen waarin wij actief zijn. Van fiscale stimuleringsmaatregelen maken wij alleen gebruik als deze passen binnen de beleidsintentie van deze maatregelen en deze voor andere marktpartijen ook beschikbaar zijn. Wij passen het zakelijkheidsbeginsel van de OESO toe en onderschrijven de Tax Governance Code.

De tax manager is betrokken bij transacties waarbij beslissingen op het gebied van belastingheffing aan de orde zijn en bij onduidelijkheden schakelen wij een externe belastingadviseur in. Wij vinden het belangrijk om een goede relatie te onderhouden met de belastingautoriteiten en andere overheidsinstanties in de landen waar wij actief zijn. Doel is om een open en constructieve dialoog te hebben, gebaseerd op vertrouwen, respect en transparantie. Elementen waar discussie over kan ontstaan, stemmen we zoveel mogelijk vooraf af. Ons Tax Control Framework stelt ons in staat fiscale risico’s te monitoren en te beheersen. 

Wij vinden het tevens belangrijk om een bijdrage te leveren aan efficiënte belastingsystemen binnen Nederland en Europa. Wij zetten ons actief in om beleidsmakers te informeren over de gevolgen van nieuwe en bestaande wet- en regelgeving op de haven en de energietransitie.

Een uitgebreide versie van ons fiscaal beleid, evenals ons Country by Country report over 2022 en een lijst van onze deelnemingen met een omschrijving van de activiteiten kunt u vinden op het Corporate Social Responsibility gedeelte op onze website.

Wij zullen door onze internationale deelnemingen onder de Wet minimumbelasting 2024 vallen (OESO Pijler II). Wanneer het effectieve belastingtarief van een deelneming onder het minimumtarief van 15% ligt, zal de nieuwe wet onder meer de verschuldigde belasting in Nederland aanvullen tot de 15%. Wij hebben een impact analyse gemaakt van onze internationale deelnemingen en verwachten dat de financiële impact nihil tot zeer gering is. Wij zijn echter wel verplicht tot het doen van aangifte in dit kader.

Wij betalen verschillende soorten belastingen. Onze activiteiten in 2023 hebben geleid tot een totale belastingsom van 92,5 miljoen euro. Hierin zitten ook de belastingen die wij afdragen namens onze werknemers (loonheffingen) en afnemers (omzetbelasting) begrepen. De belastingsom bestaat uit de volgende elementen: