Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

4.3 Kasstroomoverzicht

(bedragen x € 1.000)

Ref.

2023

 

2022

       

Bedrijfsresultaat

361.355

  

365.728

       

Aanpassingen voor:

      

-Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen van vaste activa

1+2

187.208

  

177.725

 

-Mutaties in voorzieningen

7

18

  

-3.187

 

-Afkoop erfpacht

8

-3.531

  

-3.610

 

-Reservation fee

8

-26.388

  

6.384

 
   

157.307

  

177.312

Mutaties in werkkapitaal:

      

-Vorderingen

4

-28.589

  

-17.076

 

-Voorraden

 

255

  

-128

 

-Schulden

9

4.338

  

2.004

 
   

-23.996

  

-15.200

       

Kasstroom uit bedrijfsactiviteiten

494.666

  

527.840

       

Ontvangen interest

16

6.792

  

978

 

Betaalde interest

16

-19.434

  

-12.326

 

Betaalde vennootschapsbelasting

17

-42.171

  

-25.516

 
   

-54.813

  

-36.864

       

Kasstroom uit operationele activiteiten

439.853

  

490.976

       

Investeringen

      

-Vaste activa

1+2

-268.541

  

-238.086

 

-Overige bijdragen en subsidies

2

34.251

  

12.464

 

-Verstrekte leningen

2

-525

  

-

 
   

-234.815

  

-225.622

       

Desinvesteringen

      

-Materiële vaste activa

2

2.390

  

2.376

 

-Aflossingen op langlopende vorderingen

3

225

  

1.964

 
   

2.615

  

4.340

       

Kasstroom uit investeringsactiviteiten

-232.200

  

-221.282

       

Kasstroom vóór financiering

207.653

  

269.694

       

Aflossingen op langlopende schulden

8

-262.390

  

-260.390

 

Opgenomen leningen

8

300.000

  

-

 

Betaald dividend

6

-132.272

  

-122.664

 
       

Kasstroom uit financieringsactiviteiten

-94.662

  

-383.054

       

Saldo kasstroom

112.992

  

-113.360

       

Saldo geldmiddelen begin boekjaar

5

 

177.819

  

291.179

Saldo geldmiddelen eind boekjaar

5

 

290.811

  

177.819

       

Mutatie geldmiddelen

112.992

  

-113.360