Ga naar website navigation Ga naar artikel navigatie Ga naar inhoud

De pagina ververst bij het selecteren van een onderwerp.

Sla artikel navigatie over.

3. Financiële vaste activa

(bedragen x € 1.000)

Deelnemingen in groepsmaatschappijen

Overige deelnemingen

Latente belastingvordering

Vorderingen op overige deelnemingen

Overige vorderingen

Totaal

1 januari 2023

-839

184.038

1.048.424

4.150

428.694

1.664.467

Verstrekking lening

-

-

-

-

525

525

Kapitaalstortingen

-

-

-

-

-

-

Aflossingen

-

-

-

-

-225

-225

Dividend uitkering

-

-

-

-

-

-

Herrubricering naar kortlopende vorderingen

-

-

-

-

-44.924

-44.924

Afkoop onderhoud spoor MV2

-

-

-

-

-1.025

-1.025

Periodetoewijzing reducties contractopbrengsten

-

-

-

-

1.936

1.936

Overige mutaties

-

-

-

-

6.474

6.474

Resultaat deelnemingen

-21.447

21.610

-

-

-

163

Bijzondere waardeverminderingen

-

-

-

-

-

-

Correcties immateriële en overige materiële vaste activa

-

-

644

-

-

644

Vrijval

-

-

-32.960

-

-

-32.960

Reserve omrekeningsverschillen

14

1.428

-

-

-

1.442

31 december 2023

-22.272

207.076

1.016.108

4.150

391.455

1.596.517

Via de tussenhoudstermaatschappij MHR heeft Havenbedrijf Rotterdam in 2023 voor 28,6 miljoen euro aan kapitaalstortingen gedaan in haar deelnemingen, waarvan 12,1 miljoen euro in groepsmaatschappijen en 16,5 miljoen euro in overige deelnemingen. De kapitaalstortingen hebben plaatsgevonden vanuit MHR. Havenbedrijf Rotterdam heeft financiering beschikbaar gesteld via de rekening-courant verhouding tussen beide entiteiten.

Voor een overzicht van de deelnemingen zie toelichting 22 ‘Overzicht deelnemingen’.

Met de Belastingdienst is bij het opstellen van de fiscale openingsbalans per 01 januari 2017 afgesproken dat de fiscaal hogere waardering van de afschrijfbare assets en de fiscaal lagere waardering van de derivaten positie in 17 jaar lineair vrijvallen zonder restwaarde. De latente belastingvordering valt vrij in de volgende termijnen:

(bedragen x € 1.000)

1 jaar

1 - 5 jaar

5 - 10 jaar

> 10 jaar

TOTAAL

 

27.838

118.566

164.798

704.906

1.016.108

31 december 2023

27.838

118.566

164.798

704.906

1.016.108

De overige vorderingen bestaat met name (262,8 miljoen euro) uit de negatieve marktwaarde van het effectieve deel van de renteswap dat over de resterende looptijd wordt geamortiseerd. Voor verdere toelichting zie 11 ‘Financiële instrumenten en risicobeheersing’. Daarnaast bestaan de overige vorderingen voor 91,4 miljoen euro uit de periodetoerekening van contractopbrengsten over de looptijd van de betreffende huur- en erfpachtovereenkomsten, voor 17,4 miljoen uit de afkoop van onderhoud aan het spoor op Maasvlakte 2 en voor 19,1 miljoen euro uit betalingsregelingen. Hiervan heeft 17,2 miljoen euro betrekking op huur- en erfpachtopbrengsten met een voorwaardelijk karakter.

Er zijn geen zekerheden verstrekt ten aanzien van de overige vorderingen.

Van de overige vorderingen op deelnemingen, is een bedrag van 2,4 miljoen euro kortlopend en loopt binnen één jaar af.

De overige financiële vaste activa zijn volledig langlopend.